پرداخت سهمیه خرید برنج

اجازه پرداخت سهمیه زیان ناشی از خرید و فروش برنجهای آمل ۲ و ۳ که در سالهای ۶۲ و ۶۳ توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی خریداری شده است به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

هیأت وزیران  ۱۳۶۶/۱۰/۲۲ – .۱۱۵۲۲۰ت۹۶۱ – ۱۳۶۶/۱۱/۰۳- ۲۱۱۷

کشاورزی و روستایی – محاسبات عمومی – معاملات و اموال دولتی وزارت کشاورزی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴٫۶۳۰٫۱۳۱۳۶ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۶۶ وزارت کشاورزی تصویب نمودند :

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مجاز است تتمه زیان ناشی از خرید و فورش برنجهای آمل ۲ و ۳ را که در سالهای ۶۲ – ۶۳ توسط سازمان‌ مرکزی تعاون روستایی انجام شده است در صورتی که مبلغ آن به تأیید حسابرس رسیده باشد پرداخت نماید.
ضمناً تا انجام تشریفات حسابرسی ۷۰% مبلغ مذکور به صورت علی‌الحساب با تأیید وزارت برنامه و بودجه قابل پرداخت می‌باشد.