اجازه فروش اموال کارخانه

اجازه فروش کلیه اموال و تأسیسات مربوط به طرح کارخانه بسته بندی خرما در واهی بوشهر توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی به تعاونی های ذیربط بانکها یا بخش خصوصی ۱۳۶۸/۰۴/۱۰ هیات وزیران

۱۳۶۸/۰۴/۱۰- .۴۵۱۳۴ت۳۴۵ – ۱۳۶۸/۰۴/۲۱ – ۶۹۰

‌معاملات و اموال دولتی-‌وزارت برنامه و بودجه

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۶۳۰۳ – ۱٫۱۳۰۴۶٫۸۲ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۲۷ وزارت برنامه و بودجه به استناد ماده ۴۸ قانون‌ برنامه و بودجه تصویب نمودند :
کلیه اموال و تأسیسات مربوط به طرح کارخانه بسته‌بندی خرما در واهی بوشهر به شماره طبقه‌بندی ۰۱ب ۴۰۴۰۱ توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی به‌قیمت روز (‌ارزیابی) و به ترتیب اولویت به تعاونی‌های ذیربط، بانکها با بخش خصوص به فروش رسانده شود، عواید ناشی از فروش موضوع این مصوبه عیناً به‌ خزانه واریز خواهد گردید.