اجاره نامه بعنوان مدرک دعوی

اگر مدرك دعوي اجاره نامه عادي بوده و خوانده هم منكر اصل موضوع باشد…

اجاره نامه بعنوان مدرک دعوی :

راي ديوان عالي كشور :

اگر مدرك دعوي اجاره نامه عادي بوده و خوانده هم منكر اصل موضوع باشد دادگاه نمي تواند (به لحاظ اين كه اصالت اجاره نامه برحسب مقررات محرز گرديده) آن را معتبر و منشاء اثر بداند.

زيرا طبق ماده ۴۸ قانون ثبت اين گونه اوراق در دادگاه ها پذيرفته نبوده و مستند حكم واقع نمي شوند.

حكم شماره ۱۱۱۲-۱۳۲۷/۰۷/۱۵ شعبه ۶
مرجع : مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)
از سال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمد متين
اسفند ماه ۱۳۳۰