اجاره – قوانین اصلی

قوانین اصلی اجاره

 ۱- قانون مـدنـی (اجاره)

۲- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶

۳- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲
۴- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
۵- ‌قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر