اجاره مبيع شرطي پس ازسررسيد سند. تحقيقات اداره ثبت راجع به وضع اجاره موردمزايده . عدم ذكراجاره مبيع شرطي پس ازسررسيد سندشرطي اشكال ندارد. اجاره فضولي .
راي شماره : ۵۷۷ – ۲۸-۶-۱۳۴۲

راي شوراي عالي ثبت
ملكي به بيع شرط داده شده كه درسندنوشته شده منافع ملك قبلابه كسي واگذارنشده است .اجرائيه درتاريخ ۱-۳-۱۳۴۱ابلاغ قانوني شدوآگهي مزايده در تاريخ هاي پنجم ودوازدهم ونوزدهم آذرماه ۱۳۴۱منتشرشدكه درآگهي هانوشته شده است موردمزايده دراجاره كسي نيست (به ماخذدلالت سندبيع شرط نه به ماخذتحقيقات محلي كه گاه مي شودوگاه گفته مي شودتكليف قانوني دراين باب وجودندارد)درتاريخ ۸-۱۰-۱۳۴۱جلسه مزايده بدون حضورخريداربرگزارشد.
ثالثي درتاريخ ۸-۱۰-۴۱به عنوان مستاجرباسندعادي شكايت كردكه از تاريخ ۱-۱۱-۱۳۴۱درملك مزبورمستاجروساكنم .مدت سندشرطي درتاريخ ۵-۳-۴۰ منقضي است وعقداجاره پس ازتاريخ ۵-۳-۴۰بسته شده است درحالي كه بستانكارشرطي پس ازانقضامدت سند،نوعي حقي عيني بروثيقه پيدامي كندو بدهكارشرطي بدون اذن اوحق اجاره دادن رانداردودرواقع اجاره مذكورعقد فضولي است كه باردذي نفع باطل مي شود.
رئيس اجراشكايت راردكردولي هيئت تجديدنظرشكايت راتاييدكردو راي بدوي راصحيح ندانست به دليل وجوداستشهاديه ونامه ثالث معترض كه در پرونده وجودداشته است .
راي مورخ ۲۲۸-۶-۴۲شورا:
راي هيئت تجديدنظرصحيح نيست وباتوجه به جريان امرآگهي مزايده برخلاف مقررات نمي باشد".
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۷۰۴-۷۰۵
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *