اتباع دادگاه به تشخيص اداره ثبت راجع به تصرف مالكانه بايد مستند به دليل باشد


راي شماره : ۳۰۴۰۴۲-۱۱-۱۳۱۹
راي شعبه ۳ ديوان عالي كشور
مستنددادگاه دربي حقي فرجام خواهان سه امراست :
۱-قبول درخواست ثبت ازفرجام خوانده ها نسبت به تمام قريه ….
۲-راي كميسيون مبني براين كه ازتمام اراضي مزبوربه مالكين آن بهره اربابي پرداخته مي شود.
۳-گواهي گواهان برنفي بوده وقابل ترتيب اثرنيست .
استدلال مزبورموجه به نظرنمي رسدزيرااتباع دادگاه ازتشخيص اداره ثبت راجع به تصرف بايدمستند به دليل قانوني باشدوراي كميسيون وقتي متبع است كه برطبق قانون تشكيل شده باشدوياطرفين اختيارداده باشندكه راي آنان قاطع دعوي باشدودرغيرآن نمي توان آن رادليل قانوني شمردوچون واخواه ها اسنادي براي اثبات اين كه درقريه ….خورده مالكين بوده ابراز واحرازاين امرموثردرقضيه بوده وگواهان بطوري كه پرونده عمل حكايت دارد به مالكيت وتصرف واخواه هاگواهي داده اندوبهره ندادن آنان راازبابت تاييدمالكيت آن هاذكركرده اندبنابراين اعتراض فرجام خواهان واردوحكم فرجام خواسته به طرفيت ورثه ….شكسته مي شود…
* سابقه *
رويه ديوان كشوربرشكستن
درموردصدورحكم به بي حقي واخواه به ثبت
ماده ۳۵قانون مدني
دونفربه طرفيت ورثه اي به عنوان واخواهي به درخواست ثبت دردادگاه بخش اقامه دعوي نموده ومستندات خودرابازجوئي محلي ورونوشت گواهي شده اظهارات مطلعين قرارداده است دادگاه درنتيجه رسيدگي بعنوان اين كه اطلاعات مطلعين براي اثبات مالكيت خواهان هادرعرصه كفايت نمي كندآن ها رادردعوي اقامه شده محكوم به بي حقي وپرداخت خسارت كرده است .
محكوم عليهماازاين حكم دردادگاه شهرستان پژوهش خواسته اندو قبالجاتي تقديم دادگاه نموده اندودادگاه شهرستان پس ازرسيدگي به مفاد زيرراي ميدهد:
نظربه اين كه اداره ثبت اسنادبااحرازتصرفات مالكانه پژوهش  خواندگان درعرصه نيم دانگ …كه عرصه رقبات موردواخواهي نيزبالضرره داخل آن است تقاضاي ثبت آنان راپذيرفته ورونوشت راي كميسيون ايالتي مشعربرپرداخت شدن تمام بهره مالكانه ازتمام اراضي مزبوربه پژوهش خواندگان مويداين قسمت است مضافاً براين كه گواهي گواهان درمرحله نخستين ازطرف دادرس دادگاه نخستين قابل ترتيب اثرواعتبارشناخته نشده عموما گواهي برنفي داده اندكه قانوناًوعرفاچنين گواهي قابل استماع وپذيرفتن نيست وحكم پژوهشخواسته استوارمي گردد.
براثرفرجام خواهي محكوم عليهماشعبه ۳ديوان كشورپس ازرسيدگي در حكم شماره ۴۰۴۲مورخ ۳۰-۱۱-۱۳۱۹چنين راي داده است :
مرجع :وزارت دادگستري مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني
شنبه ۳۱مرداد۱۳۲۱ صفحه ۲۱۲و۲۱۳
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *