ابهام حكم
راي شماره : ۶۰۶ – 18-8-74

راي شوراي عالي ثبت
دوسندمالكيت براي دوقريه (ك )و(د)كه ازهم جدابوده اندباپلاك جداگانه صادرگرديد.براثردادن عرض حال استردادبه دادگاه املاك (كه خواسته آن ،قريه – ك – باملحقات آن بوده است )حكم به ردقريه (ك )به همان ترتيب كه خواسته دعوي بوده است صادرگرديدلكن بودن قريه (د)ازمنضمات و لواحق قريه (ك )درجائي محرزومسلم نشده است .گزارش حاكي است كه دراظهار نامه ثبتي اسم قريه (ك )ذكرشده ولي صورت مجلس تحديدنشان مي دهدكه مزرعه ضميمه قريه بوده است ومقصودازمزرعه همان قريه (د)است كه درواقع مزرعه اي منفصل ازقريه (ك )بودآگهي نوبتي هم مويدمراتب مذكوراست به علت جدائي مزرعه ازقريه آن مزرعه باشماره جداگانه وحدودجداگانه تحديدحدودشدوسند مالكيت جداگانه براي آن صادرگرديدووحدت اظهارنامه باوجودتعددتحديد حدودبراي قريه (ك )ومزرعه (د)ازنظرثبت محل دليل براين نكته تلقي شده كه مزرعه مزبورازمنضمات ولواحق قريه (ك )ودرنتيجه مشمول دادنامه استردادقريه (ك )است .
قائم مقام محكوم له دادنامه تقاضاي ثبت محكوم به راكردكه بدون رعايت ماده ۱۹قانون املاك واگذاري تقاضاي اوپذيرفته شدونشرآگهي نوبتي وتحديدبدون واخواهي صورت گرفت سپس به اداره املاك اخطارشدكه سند مالكيت قريه (ك – د)جهت ابطال ،داده شودكه درموردمزرعه (د)مورد اعتراض اداره املاك قرارگرفت به اين شرح كه مزرعه مشمول دادنامه نبوده وسندمالكيت جداگانه داردودردادنامه هم عنوان مزرعه (د)ديده نمي شود. براثركسب دستورثبت محل شورادرتاريخ ۱۸-۸-۴۷راي داد:
(درصورتي كه مزرعه (د)سندمالكيت جداگانه داشته است وحكم استرداد شامل آن نمي شودتقاضاي ثبت آن بي مورداست).

* سابقه *
توضيح -اساس راي اين است كه موقع تسليم عرض حال استردادبين مدعي و دادگاه ومدعي عليه روشن بوده است كه قريه ومزرعه مذكوردوسندمالكيت داردوعلي هذامقام ،مقام بيان وتشريح خواسته بودبه نحوي كه شامل موضوع هردو سندمالكيت باشد،درصورت سكوت وخودداري ازتبيبن موضوع هردوسند مالكيت باشد،درصورت سكوت وخودداري ازتبيبن خواسته بايدخواسته و بالتبع حكم دادگاه راناظربه همان قريه (ك )دانست وبس ومحكوم له يا قائم مقام اومي توانددرهرحال رفع ابهام حكم راازدادگاه صادركننده حكم ويا مرجعي كه قانوناقائم مقام آن است بخواهند.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۷۳۹-۷۴۰
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *