ابلاغ دستورالعمل شهرداری

ابلاغ دستورالعمل جدید شهرداری : برخورد با مزاحمت‌های ساخت و ساز شدت می‌گیرد. ۱۳۹۰/۱۰/۱۴

گروه شهری : مدیر کل ساختمان شهرداری تهران از تهیه و ابلاغ دستورالعمل ایمنی عابران ومجاوران کارگاههای ساختمانی به مناطق ۲۲ گانه خبر داد و گفت :

براساس این دستور العمل که در بخش های  مختلف برای کارگاههای ساختمانی تهیه شده بر ایمن سازی پیاده رو ها ،معابر وسایر فضا های عمومی به هنگام احداث ساختمان تاکید شده است.

جواد کریمیان اقبال با بیان این مطلب گفت : از موضوعاتی که همواره به عنوان یکی از دلایل بروز آلودگی بصری فضاهای شهری مطرح  می شود، عدم وجود قوانین مدرن در رمینه کارگاههای ساختمانی و یا عدم اجرای صحیح  قوانین از جمله مقررات ملی ساختمان است که برای کاهش این مشکل، دستورالعملی در خصوص باز پیرایی حصار کازگاهها ی ساختمانی و ایمن سازی پیاده رو ها ،و معابر و سایر فضاهی عمومی به هنگام احداث ساختمان تهیه وابلاغ شده است

وی افزود : براساس این دستور العمل، پیاده روها وسایر معابر وفضاهای عمومی در صورزتی می تواند مسدود شود که انبار کردن مصالح یاانجام عملیات ساختمانی حوادتی برای عابران ،خودزو ها وتاسیسات عمومی ایجاد نکند. کریمیان خاطر نشان کرد :

مصالح و وسایل ،شب ها نیز باید به وسیله علائم درخشان وچراغ های قزمز احتیاط مشخص شوند. مدیر کل معماری وساختمان شهرداری تهران در ادامه اظهار کرد :
در این زمینه دپوی  مصالح نیز می تواند ۵۰ درصد عرض پیاده  زو را اشغال کند و در مواردی که عرض پیاده رو کمتر ار یک متر باشد دپوی مصالح  در تمام عرض  پیاده رو صورت می گیرد.
وی  با اشاره به نصب داربست ها در معابر عمومی اظهار کرد :
برای  این موضوع برای این موضوع پیش بینی شده است تا در صورت تا در صورت نصب پایه های دار بسا در معابر  عمومی ،باید حتما با استفاده از وسائل موثر، از جابه جا شدن وحرکت های پایه های آن جلوگیری شود تا به این وسیله خطری عابران را تهدید نکند.