ابلاغ اظهارنامه به ورثه

ابلاغ قانوني اظهارنامه ها به متوفي اثري ندارد و اظهارنامه ها مي بايست به ورثه ابلاغ مي شود.

تاريخ :۱۳۷۵/۰۵/۲۰     دادنامه : ۲۸۵

مرجع رسيدگي : شعبه ۱۳ دادگاه عمومي كرج.

ابلاغ اظهارنامه به ورثه :

راي دادگاه :

اعتراض واخواه نسبت به دادنامه شماره ۹۲۱-۱۳۷۴/۱۲/۲۰ اين دادگاه وارد است زيرا حسب گواهي انحصار وراثت شماره ۵۰۴-۱۳۷۴/۰۲/۰۳ آقاي … كه نامش به … به موجب تصميم اشاره ۲۰۲-۱۳۷۱/۰۸/۰۲ تغيير پيدا كرده است .

در تاريخ ۱۳۷۳/۰۲/۲۱ فوت كرده است و لذا ابلاغ قانوني اظهارنامه هاي مستند دعوي به متوفي اثري ندارد و اظهار نامه ها مي بايست به ورثه ابلاغ مي شود لذا مضن نقض راي واخواسته حكم به رد دعوي خواهانهاي پرونده به وي نسبت به سهم ورثه آقاي … صادر و اعلام مي گردد راي صادره در دادگاه تجديدنظر استان تهران قابل تجديدنظر است.

راي دادگاه تجديدنظر در خصوص راي فوق الذكر :

شماره دادنامه : ۱۹۰۹      تاريخ : ۱۳۷۵/۱۲/۲۶

مرجع رسيدگي : شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران.

ابلاغ اظهارنامه به ورثه :
راي دادگاه :
ايراد و اعتراض موثري كه فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته را ايحاب نمايد از سوي تجديدنظرخواهان به عمل نيامده است.
زيرا لازمه اجراي مفاد بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ابلاغ اظهارنامه يا اخطار دفترخانه براي كسي كه مسئول و متعهد پرداخت مال الاجاره مي باشد.
اين اظهارنامه يا ابلاغ اخطار دفترخانه در صورت فوت مستاجر مي بايستي خطاب به قائم مقام قانوني او و به نام آنان صورت گيرد تا الزام آور باشد و دادنامه مرقوم كه با لحاظ اين معني اصدار يافته است مطابق محتويات پرونده و موازين قانوني مي باشد.
بنابراين دادگاه با رد تجديدنظرخواهي آنان دادنامه مرقوم را تائيد مي نمايد.