ابطال رای هيات نظارت ثبت

ابطال رای هيات نظارت ثبت : ابطال راي هيات نظارت اداره ثبت، عدم امضاء دفتر املاك به تنهائي نمي تواند اصالت آن را خدشه دار نمايد.

تاريخ : ۱۳۸۰/۰۹/۲۰     شماره دادنامه : ۳۰۷

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

ابطال رای هيات نظارت ثبت :

با عنايت به اعتبار معاملات راجع به اموال غير منقول كه بر اساس مادتين ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور در دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و صحت آن ها مورد تاييد مراجع صلاحيت دار قرار گرفته و اينكه تخلفات سردفتر شماره ۲۱۱ دفتر اسناد رسمي تهران ارتباطي به اسناد رسمي مورد استناد شاكيان پرونده هاي فوق الذكر نداشته است.

بنابراين دادنامه شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۲ شعبه نوزدهم بدوي ديوان متضمن لزوم رعايت آن مترتب بر معاملات معتبر و اسناد رسمي مربوط به آن ها موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين راي به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ براي شعب ديوان و ساير مراجع ذي ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري – دري نجف آبادي

شماره ه/۸۰-۱۸۴ –۱۳۸۰/۰۷/۱۱

ابطال رای هيات نظارت ثبت.

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : آقاي عباس محمدي.

موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۹ و ۲۰ ديوان عدالت اداري.

ابطال رای هيات نظارت ثبت :

مقدمه : الف – شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۵-۶۴۸ موضوع شكايت آقاي عباس محمدي به طرفيت اداره ثبت اسناد و املاك به خواسته ابطال راي شماره ۲۲۰۲ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۰۲ هيئت نظارت و الزام اداره ثبت شميران به امضاء دفتر معاملات به شرح دادنامه شماره ۲۹۷۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۰۹ چنين راي صادر نموده است ، تصميم مورد اعتراض موافق قانون انجام يافته بنابراين موجبي براي اجابت خواسته شاكي وجود نداشته از اين رو حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد.

ب – شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۷-۲۶۵ موضوع شكايت هيات نظارت شماره ۲۲۰۲ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۰۲ به شرح دادنامه شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۲ چنين راي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصله و توضيحات نماينده اداره مشتكي عنه در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۷ در پرونده ۱۹-۷۵-۴۷۰ نظر به اين كه برابر سند رسمي شماره ۴۵۳۹-۱۲۶ شش دانگ پلاك مورد ثبت به شماره ۲۱۸۵۵-۲۱۱ مورخ ۱۳۵۲/۰۲/۰۱ به مساحت ۲۵۰ متر مربع افرازي ۴۶۱۸ فرعي از اصلي مذكور واقع در باغ فيض شميران بخش ۱۱ تهران انتقال قطعي يافته و خلاصه معامله مزبور در دفتر املاك مربوط ثبت شده است.

نظر به اين كه در مورد سند رسمي مزبور هيچ گونه ادعائي كه اصالت آن را مخدوش نمايد به عمل نيامده است و عدم امضاء دفتر املاك به تنهائي نمي تواند اصالت آن را خدشه دار نمايد، بنابه مراتب مذكور شكايت شاكي وارد تخشيص و حكم به ورود رسيدگي و ابطال راي هيئت نظارت در اين خصوص والزام اداره خوانده به تاييد صحت واصالت سندمذكور صادر مي گردد.
ابطال رای هيات نظارت ثبت :
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.