ابطال رای اداره ثبت

ابطال راي هيات نظارت اداره ثبت، عدم امضاء دفتر املاك به تنهائي نمي تواند اصالت آن را خدشه دار نمايد

تاريخ : ۱۳۸۰/۰۹/۲۰      شماره دادنامه : ۳۰۷

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

ابطال رای اداره ثبت :

با عنايت به اعتبار معاملات راجع به اموال غير منقول كه بر اساس مادتين ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور در دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و صحت آنها مورد تاييد مراجع صلاحيتدار قرار گرفته و اينكه تخلفات سردفتر شماره ۲۱۱ دفتر اسناد رسمي تهران ارتباطي به اسناد رسمي مورد استناد شاكيان پرونده هاي فوق الذكر نداشته است. بنابراين دادنامه شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۲ شعبه نوزدهم بدوي ديوان متضمن لزوم رعايت آن مترتب بر معاملات معتبر و اسناد رسمي مربوط به آنها موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين راي به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري – دري نجف آبادي.

شماره ه/۸۰/۱۸۴ -۱۳۸۰/۱۱/۰۷

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

ابطال رای اداره ثبت.

شاكي : آقاي عباس محمدي.

موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۹ و ۲۰ ديوان عدالت اداري.

ابطال رای اداره ثبت :

مقدمه : الف – شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۵/۶۴۸ موضوع شكايت آقاي عباس محمدي به طرفيت اداره ثبت اسناد و املاك به خواسته ابطال راي شماره ۲۲۰۲ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۰۲ هيئت نظارت و الزام اداره ثبت شميران به امضاء دفتر معاملات بشرح دادنامه شماره ۲۹۷۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۰۹ چنين راي صادر نموده است ، تصميم مورد اعتراض موافق قانون انجام يافته بنابراين موجبي براي اجابت خواسته شاكي وجود نداشته از اين رو حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد.

ابطال رای اداره ثبت :
ب – شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۷/۲۶۵ موضوع شكايت هيات نظارت شماره ۲۲۰۲ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۰۲ بشرح دادنامه شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۲ چنين راي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونه و پاسخ واصله و توضيحات نماينده اداره مشتكي عنه در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۷ در پرونده ۴۷۰/۷۵/۱۹ نظر به اينكه برابر سند رسمي شماره ۴۵۳۹/۱۲۶ ششدانگ پلاك مورد ثبت به شماره ۲۱۸۵۵/۲۱۱ مورخ ۱۳۵۳/۰۲/۰۱ به مساحت ۲۵۰ متر مربع افرازي ۴۶۱۸ فرعي از اصلي مذكور واقع در باغ فيض شميران بخش ۱۱ تهران انتقال قطعي يافته و خلاصه معامله مزبور در دفتر املاك مربوط ثبت شده است و نظر به اينكه در مورد سند رسمي مزبور هيچگونه ادعائي كه اصالت آن را مخدوش نمايد به عمل نيامده است و عدم امضاء دفتر املاك به تنهائي نمي تواند اصالت آن را خدشه دار نمايد.
بنابه مراتب مذكور شكايت شاكي وارد تخشيص و حكم به ورود رسيدگي و ابطال راي هيئت نظارت در اين خصوص و الزام اداره خوانده به تاييد صحت و اصالت سند مذكور صادر مي گردد.
ابطال رای اداره ثبت :
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.