ابطال ملك ثبت شده

راي شماره : ۳۷۸ – ۱۳۴۶/۰۲/۱۲

راي شوراي عالي ثبت :

ابطال ثبت ملك ثبت شده :

موقوفه اي به حكم دادگاه املاك واگذاري به متولي رد شد،يكي از اعقاب متولي قسمتي از موقوفه را به عنوان ملك مورد تقاضاي ثبت قرارداد (در حالي كه قبل از انتقال تمام تشريفات ثبتي خاتمه يافته و موضوع مشمول شق اول ماده ۱۹ قانون املاك واگذاري تشخيص شده بود) تقاضا با احراز تصرف و شماره جديد پذيرفته شد.

راي مورخ ۱۳۴۶/۰۲/۱۲ شورا :

ابطال ملك ثبت شده :

(تقاضاي ثبت پلاك ۴۷۹ با توجه به گزارش باطل و مكرر است).

شرح – در فرض پايان يافتن عمليات ثبتي قبل از انتقال به نام متقاضي ، ماده ۱۹ آن عمليات را معتبر مي شناسد بنابراين تكرار تقاضاي ثبت چنين ملكي تقاضاي ثبت مكرر و بي اعتبار است .خواه با همان پلاك باشد خواه با پلاك ديگر خواه نسبت به كل آن باشد خواه نسبت به بعض آن .
مرجع : آرا شوراي عالي ثبت و شرح آن صفحه ۴۹۴-۴۹۵
تاليف : دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي.