ثبت ملك ثبت شده

ابطال ثبت ملك ثبت شده — ثبت ملك ثبت شده غير.

راي شماره : ۳۷۲ –۱۳۴۶/۱۱/۲۴

راي شوراي عالي ثبت :

ثبت ملك ثبت شده :

مالك ۲۶ قطعه زمين (كه پلاك ۳۲ و ۳۳ هم از آن جمله بود) در سال ۱۳۱۰ تقاضاي ثبت كرد و سند مالكيت همه قطعات جز قطعه ۳۲ در مرداد ۱۳۱۶ صادر گرديد.عده اي در آذر ۱۳۱۶ تقاضاي ثبت مرتع و ديمزار محل قطعات مذكور را كردند كه بدون پلاك بود و آخرين شماره كه ۱۸۳ بود براي آن معين شد.موقع تحديد حدود پلاك ۱۸۳ اهل ده اعتراض كردند و به (محقق ثبت) فرستادند و نتيجه رسيدگي معلوم نيست .

پلاك ۱۸۳ در موقع تحديد پلاك ۳۳ را (كه قبلاً تحديد شده بود و سند مالكيت آن صادر گرديده بود) در محدوده خود گرفت و متقاضيان ثبت پلاك ۱۸۳ اعتراف كردند كه مرتع مزبور ملك همه اهل ده است و آنان از نظر حفظ حقوق عامه به نام خود تقاضاي ثبت آن را كرده اند!

راي مورخ ۱۳۴۶/۱۱/۲۴ شورا :

ثبت ملك ثبت شده :

(تقاضاي ثبت به پلاك ۱۸۳ فرعي كه بنابر رسيدگي هاي معمول جز محدوده ثبت شده به پلاك ۳۳ مي باشد درخواست ثبت مكرر است و باطل مي شود.)

* سابقه *

نكات توضيحي :
ثبت ملك ثبت شده :
اول -از نظر ابطال ثبت مكرر با پلاك متعدد اين راي شبيه آرا ۳۰۱-۳۴۹ ۳۵۴ است .
دوم -از نظر ابطال ملك ثبت شده نظير راي ۳۷۱-۳۷۳ است.
سوم – ضبط راي ۳۷۲-۳۷۳ بدنبال راي ۳۷۱ از آن رواست كه در آرا سابق گفتيم طبق بند هشتم ماده ۲۵ قانون ثبت به محض اين كه ملكي در دفتر املاك ثبت شد هيات نظارت و شوراي عالي ثبت صلاحيت رسيدگي ندارند : در موارد آرا ۳۷۱ ۳۷۲-۳۷۳ و نظائر آن ها اين بحث به ميان آمده است كه هرگاه سند مالكيت ملكي صادر شده باشد و سپس ديگري تمام يا قسمتي از ملك موضوع آن سند را مورد تقاضاي ثبت قرار دهد و پذيرفته شود و ذي نفع به مراجع اداري ثبت شكايت كند چون به هر حال در يكي از دو سمت اختلاف ،سند مالكيت صادر شده است.
هيات نظارت و شورا صلاحيت رسيدگي ندارند و بايد طرفي به دادگاه مراجعه كنند.اين نظر را شورا در سه راي بالا رد كرده و اين بحث را مشمول ماده ۲۲ قانون ثبت دانسته است به اين معني كه شناسائي مالكيت صاحب سند مالكيت مستلزم عدم شناسائي تقاضاي ثبت طرف و ابطال آن تقاضا است علي هذا بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت ارتباطي به مورد آرا ۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳ ندارد و رويه شورا همين است و راي مخالف هم ديده نشده است .
ثبت ملك ثبت شده.
مرجع : آرا شوراي عالي ثبت و شرح آن صفحه ۴۸۶-۴۸۷
تاليف : دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي.