ابطال ثبت ملك ثبت شده

ابطال ثبت ملك ثبت شده .. – ثبت ملك ثبت شده غير.

راي شماره : ۳۷۳ – ۱۳۴۶/۱۲/۰۱

راي شوراي عالي ثبت :

ابطال ثبت ملك ثبت شده :

سند مالكيت پلاك ۳۳ و ۳۴ صادر و تسليم شد سپس درتاريخ ۱۳۲۷/۰۴/۱۰ اظهارنامه ثبت قطعه اي از محدوده پلاك ۳۴ به عنوان از قلم افتاده با پلاك ۴۰ از ديگري پذيرفته شد كه صاحب سند مالكيت مذكور به تقاضاي ثبت او اعتراض كرد و بر اثر استرداد دعوي از طرف معترضين قرار سقوط دعوي صادر گرديد.

براي تعيين تكليف تقاضاي ثبت پلاك ۴۰ كسب دستور شد و توضيح داده شد كه تحقيقات محلي اثبات ميكند كه متقاضي تصرف ندارد و از عهده معرفي حدود هم بر نيامده است ،فقط اتكا او به استرداد دعوي از طرف معترض است .

راي مورخ ۱۳۴۶/۱۲/۰۱ شورا :
ابطال ثبت ملك ثبت شده :
(با ملاحظه گزارش و رسيدگي هائي كه به عمل آمده و حاكي از عدم تصرف متقاضيان ثبت نسبت به پلاك ۴۰ مي باشد و اين كه پلاك مزبور داخل در محدوده املاك ثبت شده ۳۳ و ۳۴ گزارش شده است تقاضاي ثبت به عنوان پلاك ۴۰ باطل مي شود).
* سابقه *
ابطال ثبت ملك ثبت شده :
شرح – استرداد دعوي از طرف صاحب سند مالكيت ،مستلزم اقرار به نفع متقاضي پلاك ۴۰ و اعتراف به مالكيت او نيست زيرا احتمال ميرود غرض از استرداد،استفاده از اعتبار سند مالكيت خود (در حدود ماده ۲۲ قانون ثبت) و نهادن بار اثبات دعوي مالكيت به دوش متقاضي ثبت پلاك ۴۰ باشد كه قهراً به صورت دعوي ابطال سند مالكيت پلاك ۳۴ در محدوده پلاك ۴۰ ميباشد.
(نظير راي ۳۷۱-۳۷۲)
مرجع : آرا شوراي عالي ثبت و شرح آن صفحه ۴۸۷-۴۸۸
تاليف : دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي