ابطال ثبت ملك توسط شورا

ابطال تقاضاي ثبت ملك غير در صلاحيت شورا است نه هيئت نظارت.

راي شماره : ۵۰۳-۱۳۴۷/۰۶/۱۶

راي شوراي عالي ثبت :

ابطال ثبت ملك توسط شورا :

مالك مزرعه اي تقاضاي ثبت آنرا كرد و در اظهارنامه اسم مزرعه و ملحقات آنرا با ذكر عناوين بيان كرد و حدود را به استشهاديه پيوست عطف كرد آگهي نوبتي منتشر ولي تحديد حدود نشد. در رسيدگي هاي بعدي اعلان شد كه با توجه به حدود مذكور در استشهاد، مورد تقاضا مشتمل بر موات است .

راي مورخ ۱۳۴۷/۰۶/۱۶ شورا :

ابطال ثبت ملك توسط شورا :

“ادامه عمليات ثبتي مزرعه … با اصلاح حدود اشكال ندارد ولي تقاضاي ثبت نسبت به اراضي موات بشرح گزارش باطل است “.

* سابقه *
نكات توضيحي :
ابطال ثبت ملك توسط شورا :
اول – هرگاه مورد تقاضا به ماخذ حدودي كه متقاضي براي آن ذكر ميكند مشتمل بر ملك خود و ملك غير باشد :
اولا-ابطال تقاضاي ثبت ملك غير در صلاحيت شورا است نه هيئت نظارت (مورد راي ۴۷۵-۴۷۴ و غيره).
ثانيا- تقاضا فقط نسبت به ملك غير قابل ابطال است . رويه شورا هم همين است (آرا ۳۸۱ – ۳۸۷ – ۴۰۴ – ۴۷۴).
دوم – هرگاه مورد تقاضا به ماخذ حدودي كه متقاضي براي آن قائل شده است مشتمل بر ملك خود و موات باشد قاعده اقتضا ميكند كه مانند مورد بالا عمل شود ولي شورا در اين مورد همه تقاضا را ابطال ميكند (آرا ۳۴۸-۳۴۹-۳۹۷ ۴۱۲-۴۴۶) راي ۳۴۷-۴۳۶-۵۰۳ مستثني از رويه شورا است ولي طبق قاعده است .
مرجع : آرا شورايعالي ثبت و شرح آن صفحه ۶۲۵-۶۲۶
تاليف : دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي.