ابطال تقاضاي ثبت ملك

ابطال تقاضاي ثبت ملك غير در صلاحيت شورا است نه هيئت نظارت.

راي شماره : ۵۰۳ -۱۳۴۷/۰۶/۱۶

راي شوراي عالي ثبت :

ابطال تقاضاي ثبت ملك :

مالك مزرعه اي تقاضاي ثبت آن را كرد و در اظهارنامه اسم مزرعه و ملحقات آن را با ذكر عناوين بيان كرد و حدود را به استشهاديه پيوست عطف كرد آگهي نوبتي منتشرولي تحديد حدود نشد. در رسيدگي هاي بعدي اعلان شد كه با توجه به حدود مذكور در استشهاد، مورد تقاضا مشتمل بر موات است .

راي مورخ ۱۳۴۷/۰۶/۱۶ شورا :

ابطال تقاضاي ثبت ملك :

(ادامه عمليات ثبتي مزرعه … با اصلاح حدود اشكال ندارد ولي تقاضاي ثبت نسبت به اراضي موات بشرح گزارش باطل است).

* سابقه *

ابطال تقاضاي ثبت ملك :
نكات توضيحي :
اول – هرگاه مورد تقاضا به ماخذ حدودي كه متقاضي براي آن ذكر مي كند مشتمل بر ملك خود و ملك غير باشد :
اولاً-ابطال تقاضاي ثبت ملك غير در صلاحيت شورا است نه هيئت نظارت (مورد راي ۴۷۵ – ۴۷۴ و غيره).
ثانيا- تقاضا فقط نسبت به ملك غير قابل ابطال است . رويه شورا هم همين است (آرا ۳۸۱ – ۳۸۷ – ۴۰۴ – ۴۷۴).
دوم – هرگاه مورد تقاضا به ماخذ حدودي كه متقاضي براي آن قائل شده است مشتمل بر ملك خود و موات باشد قاعده اقتضا مي كند كه مانند مورد بالا عمل شود ولي شورا در اين مورد همه تقاضا را ابطال مي كند (آرا ۳۴۸ – ۳۴۹ – ۳۹۷ – ۴۱۲ – ۴۴۶) راي ۳۴۷-۴۳۶-۵۰۳ مستثني از رويه شورا است ولي طبق قاعده است .
مرجع : آرا شوراي عالي ثبت و شرح آن صفحه ۶۲۵-۶۲۶
تاليف : دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي