ابطال مقررات اصلاحات ارضی

چون معامله قانونا صحيح نبوده و مغاير با مقررات قوانين اصلاحات ارضي بالاخص با ماده ۱۹ قانون مزبور بوده لذا با قبول دعوي خواهان حكم بر ابطال اجراييه صادره در دايره چهارم اجراي ثبت اسناد رسمي تهران صادر مي شود.

تاريخ رسيدگي : ۱۳۷۴/۰۳/۳۱    شماره دادنامه : ۱۸۳-۱۴

ابطال مقررات اصلاحات ارضی.

مرجع رسيدگي : شعبه ۱۴ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

ابطال مقررات اصلاحات ارضی :

در خصوص دعوي تجديد نظر خوانده به خواسته توقيف عمليات اجرايي و صدور حكم بر ابطال اجراييه شماره ك ـ چك ۲۵۷۳ اداره چهارم اجراي اسناد رسمي به طرفيت تجديد نظر خواه به خلاصه اين كه چك را از بابت تتمه ثمن معامله زمين به خوانده داده و چون قسمتي از مبيع در حريم و مسير رودخانه قرار داشته و در مالكيت خوانده نبوده است.

خواهان مستحق دريافت وجه نبوده است و درخواست رسيدگي و صدور حكم نموده است و دادگاه به موضوع رسيدگي به شرح استدلال منعكسه در دادنامه تجديد نظر خواسته با ملاحظه مبايعه نامه عادي و پاسخ هاي واصله از ادارات ثبت اسناد كرج و مركز خدمات روستايي ساوجيلاغ و سازمان كشاورزي استان تهران ملاحظه پرونده كيفري ۷۱-۱۱۰۳ دادگاه حقوقي دو مستقل هشت گرد و با توجه به اظهارات خواهان در ۱۳۷۲/۰۳/۱۲ كه بيان داشته چنان چه در مهلت مقرره سپرده قانوني را ابداع ننمايم از تعقيب عمليات اجرايي انصراف دادم به اعتبار اظهارات مزبور نسبت به درخواست موصوف قرار سقوط دعوي صادر كرده و در خصوص ابطال اجراييه چون معامله قانوناً صحيح نبوده و مغاير با مقررات قوانين اصلاحات ارضي بالاخص با ماده ۱۹ قانون مزبور بود.

لذا با قبول دعوي خواهان حكم بر ابطال اجراييه صادره در پرونده ۵ / چك ۲۵۷۳ دايره چهارم اجراي ثبت اسناد رسمي تهران صادر و اعلام كرده است كه دادنامه مورد تجديد نظر خواهي واقع و رسيدگي به اين شعبه محول شده است و تبادل لوايح تجديد نظري به هنگام طرح گزارش قرائت خواهد شد .
ابطال مقررات اصلاحات ارضی :
هيات شعبه تشكيل است پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
راي :
با توجه به مندرجات پرونده اعتراض موثري به عمل نيامده و چون راي تجديد نظر خواسته فاقد اشكال قانوني است فلذا تاييد مي شود.