ابطال اجرائیه تامین اجتماعی

ابطال عمليات اجرائي سازمان تامين اجتماعي از طرف دادگاه عمومي.

به تاريخ : ۱۳۷۸/۰۳/۲۲     پرونده كلاسه : ۷۶-۱۷۶۰    شماره دادنامه : ۴۱۳

مرجع رسيدگي : شعبه ۱۳۰۶ دادگاه عمومي تهران.

ابطال اجرائیه تامین اجتماعی .

وكيل خواهان : علي مكرم خيابان فرصت بين طالقاني و سميه پلاك ۱۲۲ طبقه ۴ اداره حقوقي وزارت راه و ترابري.

نماينده خوانده : سازمان تامين اجتماعي خيابان آزادي جنب وزارت كار و امور اجتماعي شماره ۱۱۶طبقه ۴

خواسته : توقيف و ابطال عمليات اجرائيه.

گردشكار : دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي دادگاه :

ابطال اجرائیه تامین اجتماعی :

در خصوص دعوي وزارت راه ترابري با نمايندگي حقوقي آقاي حسن مطلق به طرفيت سازمان تامين اجتماعي به خواسته ابطال اجرائيه شماره ۲۴-۴-۱۹۳۸۳۷۴-۵۲۶ خواهان مدعي است وزارت راه و ترابري قرارداد شماره ۲۴-۲-۲۲۵۴-۱۷۲۴ را براي اجراي عمليات راهسازي راه شوره گر زاهدان سيرجاوه با شركت انگليسي مارپلزيچوي منعقد نموده و شركت مذكور نتوانسته تعهدات خود را به انجام برساند.

ابطال اجرائیه تامین اجتماعی :

اين كه در اجراي ماده ۴۶ شرايط عمومي پيمان از شركت مذكور به پرداخت خلع يدگرديده چون مبالغ زيادي را به اين وزارت خانه بدهكار بود لذاباطرح دعوي در مرجع قضائي و طي دادنامه شماره ۱۲-۷-۳۰۲۳۷۵ شعبه ۷ دادگاه عمومي تهران حكم عليه شركت مذكور به پرداخت مبلغ ۶۳۸۸۵۰۸۸۵ ريال صادر گرديده است و پيمان كار قرارداد مذكور مانند ساير قراردادهاي پيمانكاري مشمول پرداخت حق بيمه به نفع سازمان تامين اجتماعي مي باشد و سازمان مذكور به موقع مطالبات خود رااز پيمان كارموصوف وصول ننموده و طي نامه شماره ۱۳-۸-۳۳۸۰۶۷۴-۵۲۴ از شركت درخواست مي نمايد.

حق بيمه مربوط به قرارداد را به ميزان ۹۸۴-۷۴۹۲-۱۰۲-۱ ريال پرداخت نمايد و اين نامه زماني به شركت مذكور ارسال شده كه عوامل شركت پيمان كار قريب به ۱۶ سال قبل ايارن را ترك و پروژه وزارتخانه را به صورت ناتمام باقي گذاشته اند وزارت راه و ترابري به خوانده بدهكار نمي باشد و موجبي براي صدور اجرائيه از طرف خوانده عليه خواهان وجود ندارد و تنها دليل صدور اجرائيه استناد سازمان تامين اجتماعي بماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي مي باشد.

ابطال اجرائیه تامین اجتماعی :
نماينده سازمان تامين اجتماعي به شرح صورت جلسه ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ بيان داشته مبلغ خواسته خواهان طي چك شماره ۱۸-۱۲-۱۷۶۹۶۶۷۶ پرداخت گرديده در واقع موضوع منتفي است، دادگاه با توجه به مندرجات پرونده اجرائي كلاسه ۷۴-۶۴۹ ش ك (اجرائيه شماره ۲۴-۴-۱۹۲۸۳۱۳۷۴-۶-۵۲ تامين اجتماعي كه خلاصه آن درج شده است.)
اجرائيه بابت بدهي پيمان شماره ۲۴-۲-۲۳۵۴-۱۷۲۴ شركت ماريلزيجوي عليه وزارت راه و ترابري صادر شده است نظر به اين كه نمايندگان قضائي سازمان تامين اجتماعي بشرح صورت جلسه ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ موضوع اجرائيه با ادعاي استرداد وجه خواسته شده خواهان طي چك شماره ۱۸-۱۲-۱۷۶۹۶۶۱۳۷۶ به وزارت راه و ترابري موضوع اجرائيه را منتفي اعلام داشته اند.
لكن نماينده خواهان در مقام اخذ توضيح استرداد وجه از ناحيه خوانده به موجب چك مذكور را بابت اجرائيه هاي صادره از اجرائيه موضوع اين پرونده اعلام نموده لهذا من حيث المجموع دعوي مطروحه ثابت تشخيص راي برابطال اجرائيه شماره ۲۴-۴-۱۹۳۸۳۷۴-۶-۵۲ تامين اجتماعي صادر و اعلام مي دارد، راي صادره ظرف بيست روزاز تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عالي محترم كشور مي باشد.
ابطال اجرائیه تامین اجتماعی.
رئيس شعبه ۱۳۰۶ دادگاه عمومي تهران احمدي.