‌آیین‌نامه فروش مواد معدنی

مصوب ۱۳۶۳/۰۴/۲۳

‌ماده ۱ – در مواردی که بهره‌برداری از معادن به استناد بند الف و قسمت یک بند ب ماده ۲۲ قانون معادن انجام می‌شود مواد معدنی مستخرجه بر طبق مفاد این‌ آیین‌نامه به فروش خواهد رسید.

‌ماده ۲ – وزارت معادن و فلزات می‌تواند در مواردی که به استناد تبصره ۲۲ ماده ۲۲ قانون معادن از خدمات سازمان های دولتی، تعاونی ها و شرکت های خصوصی با‌ نظارت مستقیم در بهره‌برداری از معادن استفاده می‌نماید، از آنان به استثنای شرکت های خصوصی به عنوان عامل فروش مواد مستخرجه استفاده نماید. در این‌ صورت میزان حق‌الزحمه فروش و نحوه فروش در قرارداد منعقده منظور می‌گردد.

‌ماده ۳ – کلیه مواد معدنی مستخرجه قابل فروش موضوع این آیین‌نامه می‌بایست به نرخ‌های تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده ۴ این آیین‌نامه در اختیار‌ کارخانجات و مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

‌تبصره – نرخ فروش مواد معدنی مستخرجه توسط شرکت ها و مؤسسات صد درصد دولتی وزارت معادن و فلزات موضوع این آیین‌نامه در صورتی که مواد معدنی‌ مستخرجه در داخل همان شرکت و یا مؤسسه به مصرف برسد از شمول این آیین‌نامه خارج و مطابق دستورالعملی خواهد بود که پس از تصویب وزیر معادن و‌ فلزات به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

‌ماده ۴ – نرخ فروش در سر معدن با توجه به ارزش ماده معدنی قبل از استخراج، فروش فرآورده‌های معدنی، نرخ فروش مواد معدنی مشابه، هزینه‌های‌ استخراجی، هزینه‌های اکتشاف، موقعیت معدن، نسبت به محل مصرف مواد معدنی، نرخ کرایه حمل توسط کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت معادن و فلزات،‌ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نماینده شرکت یا مؤسسه بهره‌بردار تعیین می‌گردد.

‌تبصره ۱ – در مواردی که اعضای کمیسیون اتفاق نظر نداشته باشند تعیین قیمت با شورای اقتصاد خواهد بود.

‌تبصره ۲ – نحوه عمل و طرز تشکیل و اداره جلسات کمیسیون مطابق دستورالعمل‌های صادره از سوی وزیر معادن و فلزات تعیین می‌گردد.
‌تبصره ۳ – تصمیمات کمیسیون نرخ‌گذاری لازم‌الاجراء است.
اصلاح ماده ۴ آیین نامه فروش مواد معدنی مواد معدنی مصوب ۱۳۶۳/۰۴/۲۳
مصوب ۱۳۶۴/۰۱/۲۵
ماده ۴ – نرخ فروش در سر هر معدن با توجه به ارزش ماده معدنی قبل از استخراج، نرخ فروش فرآورده‌های معدنی، نرخ فروش مواد معدنی مشابه، هزینه‌های‌ استخراجی، هزینه‌های اکتشاف ، موقعیت معدن نسبت به محل مصرف مواد معدنی و نرخ کرایه حمل توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و پس از تأیید سازمان‌حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مورد اجراء گذاشته می‌شود.
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر