آییننامه تهیه نقشه املاک

آیین نامه حدود و وظایف و تشكیلات تهیه نقشه املاك بصورت كاداستر و مقررات اجرایی آن موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۵دی ۱۳۷۹ قوه قضائیه.

فصل اول : تعاريف

ماده ۱- نقشه كاداستر :
به مجموعه عمليات فني،‌ مهندسي،‌  مميزي، ثبتي و حقوقي در مورد املاكي اطلاق مي شود كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته اعم از اين كه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد به جهت آن كه محدوده و موقعيت املاك را مشخص نمايد و ارتباط جغرافيايي آن ها را با يكديگر نشان دهد و به منظور تثبيت مالكيت و تسهيل در هر و فصل دعاوي ملكي و ثبت املاك و ساير موارد مربوط به املاك اجرا گردد .

ماده ۲- كاداستر روقومي و كاداستر خطي :
درصورتي كه مجموعه اطلاعات كاداستر در رايانه ضبط و گوش هاي املاك به صورت نقاط داراي مختصات نمايانده شود،‌ كاداستر روقومي است و درصورتي كه تهيه كاداستر به صورت نقشه هاي خطي داراي اطلاعات توصيفي،‌ ثبتي،‌  تهيه شود،‌ كاداستر خطي است.

ماده ۳- لايه هاي كاداستر :

در كاداستر روقومي اطلاعات مختلف نظير نقشه هاي هندسي،‌ طول ابعاد،‌ و مساحت ملك و مشخصات ملك و مالكين و سوابق ثبتي در رايانه ضبط و اطلاعات مورد لزوم براي استفاده هاي گوناگون با يكديگر تلفيق مي شود اين اطلاعات را لايه هاي كاداستري گويند كه در يك سيستم بانك اطلاعاتي ‹‹سرزمين›› ذخيره مي گردد.

ماده ۴- مقياس نقشه هاي كاداستر :

نقشه هاي كاداستر با مقياس هاي مختلف با توجه به نوع ملك و وسعت آن ها جهت اقدامات ثبتي و استفاده مالكين و سازمان هاي دولتي و غير دولتي در صورت اعلام نياز تهيه مي گردد.

ماده ۵ – منطقه ثبتي :

محدوده اي است كه اجراي كاداستر در آن منطقه اعلام مي گردد .

ماده ۶- حذف پيشنهاد امور املاك،‌ شوراي فني كاداستر عبارت است از معاونين سازمان و مجري طرح كاداستر و دو نفر از كارشناسان كاداستر و دو نفر از كارشناسان مشاور املاك به انتخاب رئيس سازمان به ثبت اسناد و املاك كشور.

ماده ۷- امور اجرايي كاداستر و نقشه برداري وسيله كادر فني و اداري زيرنظر معاون املاك طبق دستورالعمل هاي شوراي فني كاداستر كه آيتم هاي نقشه را نيز مشخص مي كند با تاييد رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام مي پذيرد.

تبصره – نظارت براجراي كاداستر در استان ها به عهده مدير كل يا سرپرست ثبت استان مي باشد.

ماده ۸- گروه كاداستر : به تعدادي از كارشناسان و نقشه برداران و تكنيسين ها و كادر خدماتي كه عمليات نقشه برداري و تلفيق اطلاعات ثبتي را در هر منطقه ثبتي انجام مي دهند، اطلاق مي شود.

فصل دوم : تشكيلات

ماده ۹- ساختار تشكيلاتي نقشه برداري و كاداستر حسب پيشنهاد رئيس سازمان ثبت، مورد تصويب رئيس قوه قضائيه قرار مي گيرد.

ماده ۱۰- براي اجراي طرح كاداستر با پيشنهاد شوراي فني كاداستر و تصويب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي توان در محدوده اختيارات و مقررات از امكانات بخش هاي خصوصي و دولتي با موافقت آن ها استفاده نمود.

فصل سوم : آموزش وتجهيزات

ماده ۱۱- سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مي تواند درصورت لزوم در خصوص آموزش نيروهاي خود را از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي كوتاه مدت و نيز اعزام اين نيروها به منظور فوق جهت ماموريت هاي آموزشي تخصصي و تحقيقاتي به خارج از كشور اقدام نمايد.

تبصره ۱- اجراي اين ماده مستلزم اخذ مجوز از مراجع قانوني است.

تبصره ۲- ضوابط و چگونگي استفاده از مزاياي مندرج در ماده فوق پس از طرح در شوراي فني كاداستر به تصويب رئيس سازمان اسناد و املاك كشور خواهد رسيد.

ماده ۱۲- مجري طرح كاداستر مي تواند به منظور تامين تجهيزات مورد نياز و بهره گيري از فن آوري نوين در امر كاداستر وسائل و امكانات فني لازم را بنا به پيشنهاد شوراي فني كاداستر و تائيد رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خريداري نمايد.

فصل چهارم : اجراي كاداستر
ماده ۱۳- عمليات كاداستر به صورت خلاصه شامل عكسبرداري هوائي،‌ تبديل رقومي عكس ها و عمليات زميني نقشه برداري و ويرايش و تكميل زميني ، اضافه كردن اطلاعات ثبتي، ترسيم نقشه،‌ كنترل نهائي، راه اندازي سيستم بانك اطلاعات ‹‹سرزمين›› مي باشد .
ماده ۱۴- نحوه انجام عمليات كاداستر طبق دستورالعمل شوراي فني كاداستر با تصويب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود .
ماده ۱۵- زمان شروع عمليات كاداستر درهر منطقه ثبتي از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع عموم خواهد رسيد.
ماده ۱۶- پس از انجام عمليات كاداستر درهر منطقه ثبتي نسخه اي از اطلاعات و نقشه ها جهت بررسي و نگهداري در سيستم بانك اطلاعات ‹‹سرزمين›› به كاداستر مركز ارسال مي گردد .
تبصره – هرگونه تغييرات بعدي نيز مشمول اين ماده خواهد بود.
ماده ۱۷- ادارات ثبت اسناد واملاك مكلف اند عمليات انجام شده توسط كاداستر را ملاك عمل قرار دهند .
ماده ۱۸- در مواردي كه اسناد مالكيت موجود با اطلاعات و نقشه هاي كاداستر مغايرت داشته باشد، اصلاحات لازم از سوي ثبت محل يا كاداستر حسب مورد طبق مقررات صورت مي گيرد.
ماده ۱۹- در مورد تقاضاي تفكيك و افراز املاك مذكور در ماده ۱۵۶ قانون ثبت و تحديد حدود املاك مجاور و همچنين در دعاوي مطروحه در مراجع قضائي، رفع اختلاف حدودي، نقشه كاداستر ملاك عمل خواهند بود.
ماده ۲۰- رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات و اختلافات طبق ماده ۲۵ اصلاحي قانون ثبت، در هيات نظارت به عمل مي آيد و تعيين تكليف مي شود.
تبصره – آراء هيات نظارت راجع به اختلافات واعتراضات در حدود مقررات قابل رسيدگي در شوراي عالي ثبت مي باشد.
ماده ۲۱- پس از انجام عمليات كاداستر در هر منطقه ثبتي در كليه دعاوي ملكي و امور ثبتي نقشه ها و اطلاعات كاداستر جايگزين روش سنتي ثبت مي گردد.
ماده ۲۲- پس از انجام عمليات كاداستر در هر منطقه ثبتي كليه اقدامات از قبيل تحديد حدود، تفكيك و افراز براساس عمليات مذكور صورت مي گيرد و درصورت درخواست مالكين نسخه نقشه ملك به سند مالكيت الصاق واين موضوع درستون ملاحظات سند مالكيت ودفتر املاك قيد مي گردد.
ماده ۲۳- هرگاه مالكين املاك مجاور جهت اصلاح محدوده املاك خود به صورت هندسي كامل و حذف شكستگي هاي جزئي در اصلاح املاك با يكديگر توافق نمايند بايد درخواست خود را به ثبت محل تقديم كنند. ثبت محل با توجه به وضعيت املاك صورت مجلس اصلاحي تهيه و پس از تنظيم اقرارنامه رسمي،‌ اسناد مالكميت را اصلاح مي نمايد.
در صورتي كه عمليات كاداستر در منطقه ثبتي انجام شده باشد،‌ اين امر با هماهنگي كاداستر به عمل خواهد آمد .
ماده ۲۴- ادارات و دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها،‌ واقع درهر حوزه ثبتي كه در رابطه با اجراي طرح هاي مربوط به خود نياز به نقشه دارند مي توانند نقشه هاي مورد نياز را كتباً از ثبت محل درخواست نمايند. نقشه هاي مذكور بايد فاقد اطلاعات توصيفي باشد.
ماده ۲۵- ارائه خدمات مذكور در ماده قبل از قبال اخذ هزينه هاي متعلقه صورت مي گيرد .
ماده ۲۶- نحوه استفاده از درآمدهاي حاصله ناشي از ارائه خدمات كاداستر در قانون بودجه سالانه كل كشور تعيين مي گردد.