آییننامه تشکیل شورای توسعه

شماره ۵۰۱۵۸/ت۳۴۲۵۴هـ ۱۳۸۶/۰۴/۰۴

وزارت کشور ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نیرو ـ وزارت صنایع و معادن.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست.

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۳ که در مرکز استان سمنان تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۳۹۵۳/۱۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه تشکیل شورای هماهنگی توسعه پایدار مناطق کویری را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین‌نامه تشکیل شورای هماهنگی توسعه پایدار مناطق کویری.

ماده ۱ـ به منظور ایجاد هماهنگی در امور مطالعات، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت بر طرحهای توسعه پایدار مناطق کویری، «شورای هماهنگی توسعه پایدار مناطق کویری» که در این آیین‌نامه «شورا» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ـ محدوده مناطق کویری کشور که مشمول این آیین‌نامه است، شامل نواحی کویری استانهای اصفهان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، قم، کرمان و یزد است.

ماده ۳ـ اعضای شورا عبارتند از :

الف ـ معاون اول رییس جمهور به عنوان رییس شورا.

ب ـ وزرای کشور، صنایع و معادن، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، نیرو و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ج ـ رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

د ـ استانداران استانهای مذکور در ماده (۲).

هـ ـ رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور.

و ـ یک نفر از صاحبنظران و نخبگان هر استان به عنوان مشاور به انتخاب استاندار مربوط.

ز ـ یک نفر از نمایندگان منتخب مجمع نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

ح ـ دبیر شورا .

تبصره ـ دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستقر خواهد بود و دبیر شورا توسط رییس سازمان مذکور تعیین می‌شود.

ماده ۴ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است :
الف ـ تعیین و تصویب خطوط اصلی و راهبردی توسعه متوازن و پایدار مناطق کویری در چارچوب راهبردهای آمایش ملی و در راستای اجرای برنامه‌های مقابله با بیابانزایی و حفاظت از منابع آب و خاک، بهره‌برداری از قابلیتهای معدنی و صنعتی، توسعه ارتباطات، صیانت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری طبیعی و فرهنگی، حفاظت امنیت، حفاظت از محیط زیست و استقرار بهینه جمعیت در این مناطق، متناسب با راهبردهای یاد شده.
ب ـ بررسی و تصویب فعالیتهای مطالعاتی، پژوهشی و اجرایی در مناطق کویری.
ج ـ تعیین اولویت طرحها و پروژه‌های فرااستانی و در سطح ملی مرتبط با مناطق کویری.
د ـ تعیین کمیسیونهای تخصصی در موضوعات بخشی و فرابخشی مرتبط.
هـ ـ بررسی و تصویب طرحها و پیشنهادهای ارایه شده از طرف کمیسیونهای تخصصی.
و ـ پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز طرحها و پروژه‌های مصوب و اعلام آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ز ـ رسیدگی و پیگیری سایر امور ارجاعی مرتبط از سوی رییس جمهور یا هیئت وزیران.
ح ـ تنظیم و ارایه گزارش نظارتی از چگونگی پیشرفت امور مربوط به رییس جمهور و هیئت وزیران هر شش ماه یکبار .
تبصره ـ اختیارات هیئت وزیران در خصوص اقدامات لازم برای تحقق اهداف این تصویبنامه در چارچوب وظایف شورا به وزرای عضو شورا تفویض می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده می‏باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.
ماده ۵ ـ هریک از کمیسیونهای تخصصی به ریاست یکی از استانداران مناطق کویری (به انتخاب شورا) و عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همان استان به عنوان دبیر، نماینده تام الاختیار دستگاه ملی مرتبط (به انتخاب وزیر یا رییس سازمان مربوط) و مدیران دستگاه مرتبط در استانهای مناطق کویری تشکیل می‌شود.
تبصره ـ وظایف و چگونگی گردشکار هریک از کمیسیونهای تخصصی، توسط شورا تعیین می‌گردد.
ماده ۶ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ‌به عنوان دبیرخانه شورا مسئولیت هدایت و جمع‌بندی تمامی امور مطالعاتی و تهیه طرحهای توسعه مناطق کویری با استفاده از مشاوران ذی‌صلاح و کمیسیونهای تخصصی با هماهنگی شورا را به عهده دارد.
ماده ۷ ـ کلیه دستگاههای اجرایی کشور موظفند ضمن همکاری با شورا، در چارچوب وظایف قانونی خویش، با اتخاذ سیاستها و انجام اقدامات لازم، ‌وظایف تعیین شده و طرحهای مصوب شورا را اجرا نمایند.
ماده ۸ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است منابع مورد نیاز برای انجام امور مطالعاتی و اجرایی طرحهای توسعه مناطق کویری را از محل طرح توسعه و توازن منطقه‌ای، اعتبارات ملی و استانی استانهای مربوط و یا منابع دیگر، تأمین و در قوانین بودجه سنواتی منظور نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی
جزئیات قانون
تاریخ تصویب : ۱۳۸۶/۰۳/۲۳
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران
نسخ، اصلاح، الحاق، تمدید مهلت
جدول نسخ را بازبینی فرمایید