آییننامه شورا معاون شهرسازی

آيين نامه تشکيل شوراي معاونان شهرسازي و معماري مناطق شهرداري تهران.

ماده ۱ـ شورا :

براساس اين آيين نامه، شوراي معاونان شهرسازي و معماري مناطق با هدف ايجاد انسجام، وحدت‌ رويه، تبادل اطلاعات و اتخاذ روش‌هاي اجرايي هماهنگ مرتبط با ماموريت معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران تشکيل مي‌گردد.

ماده ۲ ـ اعضا شورا :

اعضا اصلي شورا عبارتند از :
– معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران.

– قائم مقام معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران.

– مديران کل، رييس دبيرخانه کميسيون ماده ۵ و مديران ستادي حوزه.

– معاونان شهرسازي و معماري مناطق.

– نماينده معاونت امور مناطق شهرداري تهران.

تبـصره ۱ـ براساس دستور جلسه، شورا مي‌تواند از حضور مراجع حقيقي و يا حقوقي ديگر به عنوان مهمان و بنا به دعوت دبير شوراي معاونان استفاده نمايد. اعضا ميهمان، بدون حق رأي مي‌باشند.

ماده ۳ ـ ارکان شورا :

الف – رييس شورا :

مسئوليت رياست شورا بر عهده معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران مي‌باشد که در صورت عدم حضور، قائم مقام معاونت به عنوان نايب رييس، مسئوليت اداره جلسه را بر عهده دارد.

ب- دبيرخانه شورا :

دبيرخانه شورا در اداره‌کل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه تعيين مي‌گردد و مديرکل مربوطه به عنوان دبير شورا معرفي مي‌شود. دبير شورا وظايف زير را بر‌ عهده دارد :

۱ـ ب ـ نظارت بر تنظيم دعوتنامه‌‌ها، دستور جلسات و صورت‌ جلسات.

۲ـ ب ـ پيگيري و نظارت بر چگونگي اجراي مصوبات شورا.

۳ـ ب‌ ـ کنترل و نظارت بر حضور اعضا در جلسات شورا.

۴ـ ب ـ تهيه پيش‌نويس بخشنامه يا ابلاغ مصوبات شورا (جهت ابلاغ توسط معاونت شهرسازي و معماري).

۵ـ ب ـ تهيه گزارشات مورد نياز و ارائه به شورا از چگونگي اقدامات (موضوعي و دوره‌اي).

ج- کميته‌ها :

اين شورا داراي ۵ کميته به شرح زير مي‌باشد :

– کميته شهرسازي و طرح‌هاي شهري.

– کميته معماري و ساختمان.

– کميته مقررات و قوانين.

– کميته تخلفات ساختماني.

– کميته تحول اداري و مالي و منابع انساني.

تبـصره ۱ـ اعضا کميته‌ها با تصويب در جلسه شوراي معاونان شهرسازي مناطق تعيين مي‌گردند.

تبـصره ۲ـ کميته‌ها، شرح وظايف، مأموريت و تقويم برگزاري جلسات خود را براساس محورهاي مندرج در آيين‌نامه تنظيم و به عنوان اولين موضوع پيشنهادي جهت تصويب به شورا ارائه خواهند داد.

تبـصره ۳ـ شورا بر حسب نياز، مي‌تواند نسبت به تشکيل کميته‌هايي موقت با شرح وظايف معين اقدام نمايد.

تبـصره ۴ـ کميته‌ها براساس اولويت‌ها مي‌تواند نسبت به تشکيل کارگروه‌هاي موقت با شرح وظايف معين اقدام نمايد.

تبـصره ۵ـ هر شش ماه يکبار جهت گزارش مجموعه عملکرد کميته‌ها و شورا يک جلسه اختصاص مي‌يابد و نتايج آن به شهردار محترم تهران ارائه مي‌گردد.

ترکيب کميته‌ها :

۱- ج) کميته شهرسازي و طرحهاي شهري.

اعضاء :

– مديرکل شهرسازي و طرحهاي شهري (رييس کميته).

– رييس دبيرخانه کميسيون ماده ۵

– ۳ نفر از معاونان شهرسازي مناطق (به انتخاب شورا).

– معاون مرتبط اداره کل معماري و ساختمان.

وظايف :

– بررسي رويه‌هاي موجود و پيگيري تحول اداري لازم و مشکلات مرتبط در زمينه اجراي مقررات و فرآيندهاي طرحهاي تفصيلي در سطح شهر تهران.

– ارائه پيشنهادات متناسب با موضوع براساس محوريت ايجاد هماهنگي و وحدت‌رويه در فرآيندهاي اجرايي در ستاد و مناطق جهت ارائه و اخذ تصميم نهايي شورا.

– بررسي روند تهيه و ابلاغ طرحهاي تفصيلي و طرحهاي موضوعي و موضعي و طراحي شهري و منظر شهري.

۲- ج) کميته معماري و ساختمان

اعضاء :

– مديرکل معماري و ساختمان (رييس کميته).

– ۳ نفر از معاونان شهرسازي مناطق (به انتخاب شورا).

– يکي از معاونان اداره‌ کل امور اجرايي کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ و اداره‌کل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه.

وظايف :

– بررسي رويه‌هاي موجود و چگونگي تحول اداري لازم و مشکلات مرتبط در زمينه اجراي مقررات در فرآيند ساخت و ساز در سطح شهر تهران.

– ارائه پيشنهادات متناسب با موضوع براساس محوريت ايجاد هماهنگي و وحدت‌رويه در فرآيندهاي اجرايي در ستاد و مناطق جهت ارائه و اخذ تصميم نهايي شورا.

– بررسي تعاملات في‌مابين شهرداري تهران و وزارت مسکن و شهرسازي و نظام مهندسي.

– بررسي فرآيند عملکرد مهندسين ناظر.

– بررسي چگونگي ايجاد تحول در زمينه نماي ساختمان‌ها و ارائه پيشنهادات لازم در اين زمينه به شورا.

۳- ج) کميته مقررات و قوانين

اعضاء :

– مديرکل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه (رييس کميته).

– مدير کل يا معاون اداره‌کل حقوقي شهرداري تهران.

– ۳ نفر از معاونان شهرسازي مناطق (به انتخاب شورا).

– يکي از معاونان ادارات کل حوزه و دبيرخانه کميسيون ماده ۵

وظايف :

– بررسي رويه‌هاي موجود و چگونگي تحول اداري و فني لازم و مشکلات مرتبط در زمينه تسهيل و تسريع نحوه اجراي مقررات و قوانين موضوعي و جاري شهرداري تهران.

– ارائه پيشنهادات متناسب با موضوع براساس محوريت ايجاد هماهنگي و وحدت‌رويه در فرآيندهاي اجرايي در ستاد و مناطق جهت ارائه و اخذ تصميم نهايي شورا.

– مکانيزاسيون فرآيندهاي موجود در حوزه شهرسازي و معماري در جهت استفاده مؤثر از فناوري اطلاعات و ارتباطات.

– بررسي چگونگي واگذاري وظايف و عملکرد حوزه شهرسازي به بخش خصوصي.

۴- ج) کميته تخلفات ساختماني.
اعضاء :
– مديرکل امور اجرايي کميسيون‌هاي ماده صد (رييس کميته).
– ۳ نفر از معاونان شهرسازي و ۳ نفر از رؤساي اجراي احکام مناطق (به انتخاب شورا).
– معاون اداره‌کل معماري و ساختمان، تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه و معاون دبيرخانه کميسيون ماده ۵
وظايف :
– بررسي رويه‌هاي موجود و چگونگي تحول اداري و مشکلات مرتبط در زمينه وقوع تخلفات ساختماني در سطح معاونت شهرسازي و معماري ستاد و مناطق شهرداري تهران.
– ارائه پيشنهادات متناسب با موضوع براساس محوريت ايجاد هماهنگي و وحدت‌رويه در فرآيندهاي اجرايي در ستاد و مناطق جهت ارائه و اخذ تصميم نهايي شورا.
– پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات کميته راهبردي اجراي احکام در مناطق.
۵- ج) کميته تحول اداري و مالي و منابع انساني
اعضاء :
– مشاور برنامه‌ريزي و کنترل عملکرد (رئيس کميته).
– يکي از معاونان ادارات کل حوزه (از هر اداره‌ کل).
– ۳ نفر از معاونان شهرسازي و معماري مناطق.
– مدير روابط عمومي، کتابخانه و مرکز اسناد حوزه.
– مدير پشتيباني و خدمات مديريت.
وظايف :
– بررسي رويه‌هاي موجود و چگونگي تحول اداري و فني لازم و مشکلات مرتبط در زمينه اجرا و فرآيندها.
– بررسي و ارائه پيشنهادات متناسب به تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز و چگونگي ارتقاء پرسنل
– ارتباطات داخلي و خارجي برون سازماني لازم.
– بررسي مسائل مالي و روابط عمومي و تبليغات و آموزش و ارائه عملکرد خارج از حوزه.
– بررسي بودجه و اعتبارات و پيشرفت پروژه‌ها.
ماده ۴ـ رسميت جلسات :
کليه اعضا اصلي (۳۳ نفر)، با دعوت کتبي و قبلي دبير شورا در جلسات حضور خواهند داشت. جلسات با حضور حداقل ۲/۳ اعضاي اصلي (حداقل ۲۲ نفر) رسميت مي‌يابد.
تبـصره ۱- تمامي اعضا مکلف به حضور منظم در جلسات بوده و در صورت عدم امکان حضور، مراتب حداقل ۴۸ ساعت قبل از تاريخ برگزاري جلسه به صورت کتبي با تعيين نماينده جايگزين تام‌الاختيار به دبير جلسه اعلام خواهد شد. در غير اين صورت عدم حضور، غير موجه تلقي خواهد شد.
تبـصره ۲ – حداکثر تعداد جلسات عدم حضور موجه متاوتر، ۳ جلسه مي‌باشد.
تبصره ۳- در صورت عدم حضور غير موجه هر يک از اعضا در جلسات، مراتب در اولين جلسه شورا مطرح و تصميم‌گيري خواهد شد.
ماده ۵ ـ دستور جلسه و مصوبات :
کليه موضوعات پيشنهادي کميته‌ها پس از طرح در جلسه و تصويب، توسط دبير شورا در صورتجلسه درج و به اطلاع رييس شورا رسانده مي‌شود. کليه مصوبات از سوي رييس شورا يا نائب رييس شورا به مراجع ذيربط ابلاغ خواهند شد.
تبـصره ۱- مصوبات شورا با رأي موافق حداقل ۲/۳ اعضاء اصلي حاضر در جلسه تصويب خواهند شد.
تبـصره ۲ – آن دسته از مصوبات شورا که نيازمند الزامات قانوني و طي مراحل جداگانه‌اي مي‌باشد با گردشکار متناسب، به مراجع تصميم‌گير ذيربط با رعايت سلسله مراتب اداري اعلام خواهد شد.
ماده ۶ـ زمان برگزاري جلسات :
جلسات شورا يکشنبه‌ها و هر دو هفته يکبار تشکيل مي‌گردند.
تبـصره ۱- محل و زمان برگزاري جلسات در دعوتنامه مشخص مي‌گردد.
تبـصره ۲- در صورت نياز به جلسه اضطراري، موضوع به پيشنهاد دبير و تصويب رييس شورا کتباً به اطلاع اعضا خواهد رسيد.
تبـصره ۳- در صورت وقوع تعطيلي رسمي در تاريخ برگزاري جلسات شورا، جلسه جايگزين منظور و دعوتنامه مربوطه ارسال خواهد شد.
اين آيين‌نامه در ۶ ماده و ۱۴ تبصره تنظيم و در تاريخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۸ در سومين جلسه شورا تصويب و پس از تائيد شهردار محترم تهران توسط معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران جهت اجراء ابلاغ خواهد گرديد.