آییننامه نظارت گسترش تهران

آيين نامه اجرايي قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۳۵۳/۰۵/۱۹ هيأت وزيران با اصلاحيه هاي بعدي.

شماره ۶۷۶۲ ۱۳۵۳/۰۵/۲۰

ماده ۱ – جلسات شوراي مقرر در قانون نظارت بر گسترش شهر تهران به رياست نخست وزير تشکيل مي گردد.

ماده ۲ – تصميمات شورا با اکثريت آراء معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۳ – (اصلاحی ۱۳۵۶/۱۱/۱۹) مصوبات شورا را شهردار تهران از طرف نخست وزير به دستگاههاي ذيربط ابلاغ خواهد کرد.

ماده ۴ – (اصلاحی ۱۳۵۶/۱۱/۱۹) دبيرخانه شورا از اين تاريخ زير نظر شهردار تهران اداره خواهد شد و در بررسي هاي لازم با دستگاههاي اجرايي ذيربط همکاري به عمل خواهد آورد.

تشکيلات دبيرخانه شورا بنا به پيشنهاد شهردار تهران به تصويب شورا خواهد رسيد و رييس دبيرخانه شورا که وظايف اداره دبيرخانه را بعهده خواهد داشت نيز به پيشنهاد شهردار تهران و تأييد شورا منصوب خواهد شد.

ماده ۵ – دستگاههاي ذيربط همراه با پيشنهاد هايي که براي طرح در شورا مي فرستند بايد گزارش توجيهي متضمن راه حلها و آثار و نتايج اجراي هر کدام را بطور مشروح و مستدل با مدارک و اطلاعات کافي به دبيرخانه شورا ارسال دارند.

ماده ۶ – دبيرخانه شورا در مورد هر گونه مسايل ديگري که طرح آنها را در شورا لازم تشخيص دهد از دستگاههاي ذيربط کسب نظر خواهد نمود و دستگاههاي مذکور موظفند مدارک و نتايج مطالعات مورد درخواست دبيرخانه را همراه با نظرات خود به منظور آماده نمودن پيشنهادها جهت طرح در شورا در اختيار دبيرخانه قرار دهند.
ماده ۷ – (اصلاحی ۱۳۵۶/۱۱/۱۹) جلسات شورا به دعوت شهردار تهران تشکيل مي گردد و دستور جلسات شورا وسيله دبيرخانه تهيه مي شود، مدارک و پيشنهادهاي مربوط به هريک از مسايلي که در دستور شورا قرار دارد توسط دبيرخانه در جلسات شورا ارايه و مورد اتخاذ تصميم قرار مي گيرد.