آیيننامه خانه‌‌ سازمانی شهدا

آیين‌نامه اجرائي ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه‌‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز و اسير و مفقودالاثر شده‌اند. (مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۱۵ هيأت وزيران)

ماده ۱- به منظور اجراي قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه‌‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده‌اند مصوب ۱۳۶۸ و انجام وظايف مندرج در آن، كميسيون هايي به شرح زير تشكيل مي‌گردد :

الف) كميسيون در ارتباط با خانه‌‌هاي سازماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه اعضاي آن عبارتند از :

۱٫ فرمانده يگان مربوط يا نماينده تام الاختيار وي.

۲٫ مسئول امور پرسنلي نيرو يا سازمان مربوط يا نماينده تام الاختيار وي.

۳٫ نماينده عقيدتي سياسي قسمت در ارتش يا نيروي انتظامي حسب مورد و نماينده دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

۴٫ نماينده سازمان حفاظت و اطلاعات نيرو يا سازمان مربوط.

۵٫ متصدي تأمين مسكن يا خدمات پرسنلي نيرو يا سازمان مربوط.

۶٫ حسب مورد نماينده بنياد شهيد انقلاب اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزدگان و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي.

۷٫ نماينده وزراي مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان برنامه و بودجه در تهران و ادارات كل آن ها در استان ها.

ب) كميسيون در ارتباط با خانه‌‌هاي سازماني كارمندان دولت و خانه‌‌هاي سازماني اختصاصي وزارتخانه‌‌ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت هاي دولتي در تهران و استان ها :

اعضاي كميسيون در تهران عبارتند از :

۱٫ وزير مسكن و شهرسازي يا نماينده تام الاختيار وي.

۲٫ وزير يا بالاترين مقام دستگاه صاحب خانه يا نماينده تام الاختيار وي.

۳٫ حسب مورد سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست ستاد رسيدگي به امور آزادگان يا نماينده تام الاختيار آن ها.

اعضاي كميسيون در استان ها عبارتند از :

–   استاندار يا نماينده تام الاختيار وي.

–   مدير كل مسكن و شهرسازي يا نماينده تام الاختيار وي.

–   نماينده تام الاختيار دستگاه صاحب خانه.

۴٫ حسب مورد سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست ستاد رسيدگي به امور آزادگان يا نماينده تام الاختيار آن ها.

ماده ۲- استفاده كنندگان از خانه‌‌هاي سازماني مي‌بايست داراي شرايط زير باشند :

۱٫ فاقد منزل شخصي متناسب (به تشخيص كميسيون).

۲٫ خانواده درجه يك (پدر، مادر، همسر و فرزند) شهيد، مفقودالاثر و  اسير.

۳٫ جانبازان انقلاب اسلامي – آزادگان.

تبصره – در صورت تعارض حق استفاده از خانه‌‌هاي سازماني بين پدر، مادر و همسر افراد موضوع قانون حق ادامه استفاده با كسي است كه نگهداري فرزندان آن ها را بر عهده داشته يا اين كه قيم قانوني آن ها باشد.

ماده ۳- ميزان حق استفاده از خانه‌‌هاي سازماني به شرح زير تعيين مي‌گردد :

الف) خانواده شهيد يا مفقودالاثر و اسير پنجاه درصد (۵۰%).

ب) جانبازان (۷۰%) و بالاتر به ميزان پنجاه درصد (۵۰%).

ج) جانبازان (۴۰%) تا (۷۰%) به ميزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%).

د) جانبازان زير (۴۰%) و آزادگاني كه جانباز نمي‌باشند به ميزان صددرصد (۱۰۰%).

هـ)الحاقی (۱۳۷۴/۰۵/۰۲) – جانبازان موضوع بندهاي (ب) و (ج) ماده (۱۰۸) قانون ارتش و بندهاي (ب) و (ج) ماده (۱۲۱) قانون استخدامي سپاه به ميزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%).

و (الحاقی ۱۳۷۴/۰۵/۰۲)- جانبازان موضوع بند (الف) ماده (۱۰۸) قانون ارتش و بند (الف) ماده (۱۲۱) قانون سپاه به ميزان صددرصد (۱۰۰%).

تبصره – حق استفاده‌‌هاي مندرج در بندهاي فوق احتساب و بر حسب قوانين و مقررات مربوط به دستگاه ذي ربط اعلام مي‌شود تا از طريق دستگاه پرداخت كننده حقوق يا مستمري پرداخت گردد.

ماده ۴- مدت استفاده مجاز از خانه‌‌هاي سازماني بر اساس ضوابط زير تعيين مي‌گردد.
۱٫ خانواده درجه يك شهدا، مفقودالاثرها و اسراء تا زمان تهيه يا واگذاري واحد مسكوني شخصي.
۲٫ آزادگان تا زمان تهيه يا واگذاري واحد مسكوني شخصي.
۳٫ در مورد جانبازان به طريق ذيل عمل مي‌شود :
الف) جانبازان (۷۰%) به بالاتر و خانواده درجه يك (۱) آنها مانند خانواده شهدا و مفقودالاثرها.
ب) جانبازان تا (۷%) حداقل پنج (۵) سال.
ج) (الحاقی ۱۳۷۴/۰۵/۰۲) جانبازان موضوع بندهاي (ب) و (ج) ماده (۱۰۸) قانون ارتش و بندهاي (ب) و (ج) ماده (۱۲۱) قانون استخدامي سپاه تا زمان تهيه يا واگذاري واحد مسكوني شخصي.
د) (الحاقی ۱۳۷۴/۰۵/۰۲) جانبازان موضوع بند (الف) ماده (۱۰۸) قانون ارتش و بند (الف) ماده (۱۲۱) قانون سپاه حداقل پنج (۵) سال.
تبصره – مدت استفاده مجاز از خانه‌‌هاي موضوع اين بند از طريق كميسيون ماده (۱) اين آئين‌نامه قابل تمديد مي‌باشد.
ماده ۵- افراد واجد شرايط موضوع ماده (۲) اين آئين‌نامه و تبصره آن در صورتي كه براي خريد خانه‌‌هاي سازماني تحت سكونتشان داراي شرايط باشند خانه مذكور بر طبق مقررات قانون فروش خانه‌‌هاي سازماني مصوب ۱۳۶۵ و آئين‌نامه اجرائي آن به آن ها فروخته خواهد شد.
ماده ۶- در صورت ازدواج مجدد همسر شهيد يا مفقودالاثر حق ادامه استفاده از خانه سازماني از وي سلب و ادامه استفاده فرزندان آن ها از خانه سازماني تحت نظر قيم قانوني با كسي كه نگهداري آن ها را به عهده دارد مجاز است.
ماده ۷- ساير شرايط و ضوابط استفاده از خانه‌‌هاي سازماني موضوع اين آئين‌نامه، تابع آئين‌نامه استفاده از خانه سازماني دستگاه مربوط مي‌باشد.