قانون تملّك آپارتمان ها

آمره بودن قانون تملّك آپارتمان ها.

شماره : ۹۲۸۶/۷  تاریخ :۱۳۸۳/۱۲/۱۱

سؤالات آمره بودن قانون تملّك آپارتمان ها :

الف ـ آيا قانون تملك آپارتمان ها كلاً از قوانين آمره است؟
‎ ب ـ آيا با توافق هم مالكين مشاعي مي‏توانند استفاده از قسمت هاي مشاعي را به ساير مالكين مشاعي واگذار كنند.
ج ـ آيا امكان واگذاري حق استفاده از قسمت هاي مشاعي در سند رسمي وجود دارد يا خير؟ و اگر اين امكان وجود دارد آيا مي‏توان سند مذكور را فسخ كرد؟

نظريه شماره ۲۲۷۰/۷ ـ تاریخ :۱۳۸۳/۰۳/۳۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در خصوص آمره بودن قانون تملّك آپارتمان ها :

الف ـ قانون تملك آپارتمان‏ها در بعضي موارد آمرانه است و اين موارد در متن قانون ذكر شده است.

به طوري كه قانونگذار خود به عدم اعتبار توافق بر خلاف آن را مشخص كرده است، مانند ماده (۱) ۳ اين قانون كه اشعار داشته :

«حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمت هاي مشترك غير قابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به هر صورتي كه باشد انتقال قسمت مشترك قهري خواهد بود».

از متن مذكور چنين برمي‎آيد كه :

حقوق مالكانه قسمت‏هاي اختصاصي و اشتراكي كه در مواد (۲) ۱ و (۳) ۲ به آن اشاره شده،قابل تفكيك و انتقال نيست ولي اين امر مانع از آن نيست كه هر مالكي با بقاء مالكيت خود در قسمت مشترك حق استفاده از قسمت‏هاي مشترك خود را مثل استفاده از حياط يا پاركينگ از خود سلب و به‎ مالك ديگر ساختمان كه امكان استفاده بهتر از قسمت‏هاي مذكور را دارد واگذار نمايد،اين اقدام موجب انتقال مالكيت وي بر قسمت‏هاي اشتراكي مذكور نمي‏شود و در نتيجه مغايرتي با قانون تملك آپارتمان‏ها ندارد.

ب ـ از آن چه در بند الف معروض گرديد مالكين طبقات اول و دوم مي‏توانند حق استفاده از حياط مشاعي را به موجب سند عادي يا رسمي از خود سلب و به مالك طبقه همكف واگذار نمايند.
ج ـ چنان چه حق استفاده از حياط مشاعي براي مالك طبقه همكف به ‎ترتيب مذكور در فوق توافق شده باشد اصلاح سند و حذف حق استفاده بدون توافق طرفين موجه نمي‏باشد.