آرا شعب_ثبت املاک

آرای شعب دیوان عالی کشور –> ثبت املاک

۱- نيازي به قيد حقوق استيجاري كه از حقوق عينيه نيست، در تقاضاي ثبت نمي باشد

۲- تعارض بين پلاك به ثبت نرسيده و پلاك ثبت شده

۳- لزوم استعلام در مورد رقبه مورد ترافع بنام پدر خواهان ها

۴- به لحاظ  غير قانوني بودن جريان ثبت ملك اثري بر آن مترتب نيست

۵- صرف قبول درخواست ثبت دليل تصرف مالكانه محسوب نميشود چرا كه ممكن است تصرف متصرف مالكانه نبوده و غاصبانه باشد

۶- اعتبار حدود اظهاري قبل از تحديد حدود ملك

۷- مادام كه يكي از طرق قانوني اسناد ياد شده ابطال نگرديده باشد دعوي مطروحه بنحوي كه اقامه شده است قابليت استماع ندارد

۸- صدور حكم به استناد و مواد ۲۲ و ۲۴ ق

۹- ناراحتي رواني يا ادعاي جنون و محجور بودن – بيع

۱۰- لزوم استعلام ثبتي با عنايت به چگونگي تنظيم صلحنامه

۱۱- ملك مورد بحث پس از طي تشريفات و گذشتن فرجه هاي قانوني اعتراض به ثبت رسيده است
۱۲- حكومت قانوني ثبت و رفع اثر از اجراييه صادره
۱۳- در صورتي مي توان به مالكيت شخصي خدعه وارد كرد كه ثابت شود ملك برخلاف قانون به اسم او ثبت شده است
۱۴- پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد
۱۵- خواهان دلائلي بر احراز مدعا كه همانا ابطال سند باشد ابراز نداشته
۱۶- اتباع دادگاه به تشخيص اداره ثبت راجع به تصرف مالكانه بايد مستند به دليل باشد