آرا_دیوان عالی_افراز

آرای شعب دیوان عالی کشور –> افراز

۱- تشخيص صلاحيت بين اداره ثبت و دادگاه براي افراز

۲- رد دعاوی افراز توسط دادگاه افراز

۳- صدور رای به الزام خوانده به تفکیک و سپس تنظیم سند رسمی انتقال قطعی

۴- صلاحيت واحد ثبتي محل

۵- صلاحیت دادگاه در تقسیم مال غیر منقول که مالکیت آن محل اختلاف است

۶- صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک در درخواست املاک ثبت شده

۷- صلح بلا عوض جزء معین از پلاک به خواهان مستفاد از نوشته عادی

۸- عدم امکان ثبت مال مشاع با حدود اربعه معین

۹- عدم جواز در تعرض به سند مالکیت خوانده در صورت زایل نشدن اعتبار توافق نامه عادی افرازی به حکم مرجع قضا ۵
۱۰- عدم قابلیت استفاع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی معامله قبل از تفکیک و افراز آن
۱۱- عدم قابلیت افراز ملک
۱۲- عدم مانعیت هیچ یک از جهات در رسیدگی به دعوی
۱۳- غایب یا محجور بودن بین مالکین مشاع
۱۴- فرعیت انتقال سه هزار مربع در داخل یک پلاک بر تفکیک آن
۱۵- مالکیت مستقل هر یک از وراث در سهم خود
۱۶- وجود صغیر بین خواندگان دعوی افراز
۱۷- وجود محجور یا غایب بین وراث و تقسیم ترکه