آرا ديوان عالی کشور _ سایر

  آرای شعب دیوان عالی کشور –> سایر

۱- اثبات مالکیت خوانده و بلا اشکال بودن نظریه شعبه اول دادگاه حقوقی به لحاظ مواد ۲۲ و ۷۰ ق

۲- اجاره نامه عادی به عنوان مدرک دعوی و انکار اصل موضوع توسط خوانده

۳- اجازه انتقال اراضی موضوع نسق های زراعی به کیفیت مذکور در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت توسط قانون گذار

۴- اجباری بودن ثبت صلحنامه

۵- اخذ ضمان به منزله تامین در م۱۳ قانون استخدام کشوری

۶- ادعای ثبت رقبه مورد ترافع به نام پدر خواهانها و اخذ سند برای همان رقبه با فعل و انفعال خواندگان

۷- استناد به تقسیم نامه عادی

آرا ديوان عالی کشور _ سایر

۸- استناد به دلیل قانونی توسط اتباع دادگاه راجع به تصرف مالکانه

۹- اطلاق م۴۷ ق.ث. بر مزارعه نامه

۱۰- اعتبار اقرار فروشنده به تنظیم ورقه مبایعه نامه استنادی خودش در دفتر رسمی

۱۱- اعتبار سند تنظیم شده در خارجه مطابق قانون کشور محل تنظیم سند

۱۲-  اعتبار سند مالکیت صادر شده و عدم حکم به بطلان آن از مقام صلاحیتدار

۱۳- اعتراض به حقوق ارتفاقی ۶۰ روز پس از انتشار آخرین آگهی نوبتی

۱۴- اعتراض سازمان جنگلبانی به رای مقرر در ماده ۱۴۷ ق اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت

۱۵- اقرار خوانده به فروش ملک به خواهان در مقابل مبلغی وموکول کردن تنظیم سند به صدور تصدیق انحصار وراثت

۱۶- اقرار خوانده به وقوع اجاره و پذیرش اجاره نامه مستند توسط دادگاه

۱۷- اقرار خوانده در دادگاه به صدور سند عادی از ناحیه خود

۱۸- الزامی بودن تنظیم اسنادی که موضوع سند مدرک دعوی ضمانت باشد در دفاتر ثبت

۱۹- امتناع فروشنده از امضاءدفتر ثبت نماینده ثبت (با امضاء کردن دفتر صاحب دفتر)

آرا ديوان عالی کشور _ سایر :
۲۰- بار آثار قانونی بر صلحنامه با ثبت آن در دفتر اسناد رسمی
۲۱- بررسی صحت و سقم ادعای خواهان ها در خصوص عدم امضاءصورت مجلس
۲۲- بلا مجوز و غاصبانه نبودن تصرفات خوانده توسط دادگاه
۲۳- تایید اظهار نظر دادگاه با توجه به عدم توافق مالکین مشاع و اعتراض به تصمیم هیات موضوع م ۱۴۷ ق
۲۴- وظایف مقرر در م ۱۴۷ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک
۲۵- تذکر اداره کشاورزی مبنی بر شمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بر میزان مالکیت خواهان
۲۶- ترتیب اثر به سند با تاریخ مقدم در دفتر املاک
۲۷- تشخیص چگونگی معاملات و تصرفات خواهان وتاریخ تصرفات او توسط دادگاه
۲۸- تشخیص غیر رسمی بودن سند با استناد عدم حضور صاحب دفتر رسمی
۲۹- تعهداتی به منظور سازش در مقابل یکدیگر و تعیین مبلغ به عنوان وجه التزام توسط طرفین در قبال صلح دعاوی خود
۳۰- تقاضای تحقیق از مطلعین توسط طرف دعوی برای اثبات عدم وجود مورد نزاع در طبقات استثنایی در سند مالکیت
۳۱- تنظیم وصیت نامه وتحقق حبس ملک قبل از تشکیل دفتر رسمی در محل
۳۲- توقیف عملیات اجرائی اجرای ثبت و صدور حکم به ابطال اجرائیه به لحاظ مخالفت با ق روابط موجر و مستاجر
۳۳- توقيف عمليات اجرائي اجراي ثبت و صدور حكم به ابطال اجرائيه به لحاظ مخالفت با مقررات قانون روابط موجر و مستاجر
۳۴- ثبت اجاره نامه
۳۵- ثبت ملک پس از طی تشریفات قانونی و گذشتن فرجه های قانونی اعتراض به نام اشخاص
آرا ديوان عالی کشور _ سایر :
۳۶- ثبت ملک دیگری به نام خود در زمان حیاتش
۳۷- ثبوت صدور صلحنامه در دادگاه بر اثر اعتراف ضمنی طرف و اعتراف صریح وکیل او
۳۸- حق تقاضای ثبت با انتقال گیرنده در معاملات با حق استرداد
۳۹- خواسته خواهان شکایت از عملیات اجرائی و در صلاحیت شورایعالی ثبت
۴۰- درخواست ثبت بعنوان مالكيت عرصه و اعيان خانه هائي از طرف كسي
۴۱- درخواست ثبت به عنوان ملکیت و وقفیت نسبت به یک ملک
۴۲- ذیحق بودن خواهان به قائم مقامی خریدار اول در انتقال گرفتن رسمی مبیع که به تملک وی در آمده
۴۳- رای کمسیون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی و سند مالکیت موجود در ید وی مجوز تصرف خوانده
۴۴- رای هیئت موضوع م یک اصلاحی و حذف موادی از قانون ثبت مبنای صدور سند مالکیت
۴۵- رسمی تلقی نشدن شناسنامه ای که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ولادت گرفته نشده
۴۶- رسیدگی شورای عالی ثبت مقید به موارد قبل از ثبت شدن ملک در دفتر املاک و صلاحیت دادگاه برای ابطال سند مالکیت
۴۷- رسیدگی هیئت نظارت ثبت بر اشتباهات ثبتی
۴۸- شرایط پذیرش درخواست ثبت از انتقال گیرنده ویا قائم مقام قانونی او
۴۹- شناسایی کسی که ملک به او انتقال داده شده و در دفتر ثبت اسناد ثبت شده به عنوان مالک توسط دولت
۵۰- صدور حکم به استناد مواد ۲۲ و ۲۴ ق
۵۱- صدور سند مالکیت و عدم حکم به بطلان آن از مقام صلاحیت دار
۵۲- صلاحیت دادگاه در دعوی دستگاه دولتی مربوط به اعتراض به دستور صدور اجرائیه و ابطال اجرائیه صادره از طرف سازمان تامین اجتماعی
۵۳- صلاحیت دادگاه در هنگام وجود سند رسمی دایر بر طلاق زوجین
۵۴- صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیئت حل اختلاف موضوع م ۱۴۸ اصلاحی ق
 ۵۵- صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی نسبت به دعاوی تایید اصالت اسناد خرید ملک
۵۶- صلاحیت هیات رسیدگی به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی در مورد اسناد عادی
۵۷- ضرورت استعلام از سازمان ثبت به منظور تشخیص سابقه ثبت املاک و اجباری یا اختیاری بودن ثبت اسناد مربوط به املاک
 ۵۸- عدم احراز تصرف درخواست کننده ثبت با قبول شدن درخواست ثبت از طرف اداره ثبت
۵۹- عدم اشکال ترتیب اثر دادن به شرکت نامه عادی به عنوان مدرک دعوی
۶۰- عدم اعتبار سند تنظیم شده در زمینه معامله به طور غیر رسمی مستفاد از م۴۶ق
۶۱- عدم اقامه دلایل بر احراز مدعا (ابطال سند) توسط خواهان

آرا ديوان عالی کشور _ سایر :

۶۲- عدم بطلان عملیات اداره ثبت به موجب رای هیات نظارت در حدود م ۲۵ ق

۶۳- عدم پذیرش اسناد مربوط به صلح منافع اموال غیرمنقول در صورت عدم ثبت طبق م ۴۸ ق

۶۴- عدم پذیرش تضییع حق در ضمن جریان ثبت پس از انقضای مدت اعتراض دعوی

۶۵- عدم پذیرش سند عادی راجع به معاملات غیر منقول در نقاطی که ثبت رسمی اسناد اجباری شده

۶۶- عدم پذیرش سندبه ثبت نرسیده در هیچ یک از محاکم و ادارات مطابق قانون ثبت

۶۷- عدم تحدید حدود پلاک مورد تقاضای ثبت خواهان

۶۸- عدم ترتیب اثر به صلحنامه عادی از نظر اینکه مور اقرار واقع شده توسط دادگاه

۶۹- عدم ثبت پلاک مورد ادعای خواهان

۷۰- عدم دخول اقرار در عقود و معاملات مذکور در م ۴۶ و ۴۷ 

۷۱- عدم شمول ثبت اجباری اسناد بر قرارداد بنایی با صاحب زمین که عمارتی در آنجا بسازد

۷۲- عدم شمول صلح نامه مندرج در م۴۷ ق ث بر مصالحه که در اثر دعوی و مبنی بر ختم و فصل دعوی صورت گرفته

۷۳- عدم شمول م ۴۶ ق.ث.بر اجاره اموال منقول

۷۴- عدم شمول م۴۷ ق.ث.بر صلحنامه تنظیمی توسط داورانی که حق مصالحه دارند

۷۵- عدم شمول م۴۷ و ۴۸ ق.ث.بر فسخ اجاره

۷۶- عدم صحت ابطال اجرائیه با معاذیری که خواهان بدوی متمسک شده

۷۷- عدم قابلیت استماع دعوی مطروحه در صورت عدم ابطال یکی از طرق قانونی اسناد

۷۸- عدم قابلیت پذیرش کپی سند عادی خریداری به عنوان تنها دلیل مالکیت خواهان

آرا ديوان عالی کشور _ سایر :

۷۹- عدم قرار دادن قراردادعادی بین اشخاص برای خرید و فروش کالا در ردیف شرکت های تعریف شده در ق.ت

۸۰- عدم کفایت مجرد تقاضای ثبت و پذیرفته شدن آن با وجود دلیل معارض برای احراز تصرف

۸۱- عدم منافات تقاضای مربوط به الزام خوانده دایر بر حضور در دفتر اسناد رسمی برای انتقال دادن ملکی که از قبل فروخته شده با مواد ۴۷ و ۴۸ ق

۸۲- عدم نظارت مواد ۴۷ و ۴۸ ق.ث.بر تعهد

۸۳- عدوانی بودن تصرف در ملک ثبت شده

۸۴- غرض قانون گذار با ملاحظه ملاک و مستنبط از قانون ثبت اسناد

۸۵- غیر قانونی بودن جریان ثبت ملک

۸۶- فرستادن اسناد پرونده به عنوان تقاضای ثبت بیش از سهام واقعی به دادگاه توسط اداره ثبت

۸۷- فقدان اعتبار لازم در مالکیت دراسناد عادی که به سند رسمی تبدیل نگردیده اند

۸۸- فقدان سندیت اظهارنامه ثبتی به خودی خود بر علیه مدعی

۸۹- فقدان وجهه قانونی در ادعای خواهان به استناد یک برگ قول نامه دست نویس محمل

۹۰- قابلیت رسیدگی دعوی بی اعتباری سند مالکیت ثبتی

۹۱- قید حقوق عینه موجود در ملک مورد تقاضای ثبت توسط متقاضی ثبت

۹۲- قید حق مرتهن توسط راهن یا قائم مقام او در ضمن اظهارنامه خود
۹۳- لزوم مطابقت تقاضای ثبت و اظهارنامه ثبتی نسبت به املاک موقوفه با عین مندجات وقف نامه
۹۴- مخالفت صدور حکم به خسارت ناشی از ثبت ملک با م۱۱۴ ق
۹۵- مشمول بودن یا نبودن مقررات قانون اصلاحات ارضی بر زمین مزبور در حکم ناقل نیست
۹۶- مطابقت تقاضای ثبت و اظهارنامه ثبتی نسبت به املاک موقوفه با عین مندرجات وقفنامه
۹۷- منحصر نبودن بطلان مزایده به موارد مذکور در م۹۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
۹۸- منع دادگاه در خصوص صدور حکم به بطلان اعتراض انتقال گیرنده بر تقاضای ثبت انتقال دهنده
۹۹- ناراحتی روانی یا ادعای جنون و محجور بودن در بیع
۱۰۰- نبودن الزام قانونی به تنظیم انتقال نامه رسمی نسبت به معاملات اموال منقول
۱۰۱- صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به تقاضای ابطال ورقه اجرائیه