آراء شورای عالی ثبت

آراء شورای عالی ثبت

  ۱٫ تخلیه>  انقضای مدت >

            ۱٫۱ اجاره فضولی

            ۱٫۲ احتیاج بقاءاجاره با انقضاء مدت به نظر قضائی

            ۱٫۳ استصحاب بقاء رابطه استیجاری

            ۱٫۴ بقاء اجاره پس از انقضاء مدت  

  ۲. تخلیه> سایر >

            ۲٫۱ تخلیه در صورت سکونت شخصی غیر از مستأجر  

  ۳٫ متفرقه>
            ۳٫۱ بر خلاف قانون بودن رای هیئت تعدیل اجاره بهاء
            ۳٫۲ تجدید آگهی
            ۳٫۳ تقدم سند اجاره رسمی بر سند عادی اجاره
            ۳٫۴ عدم ذکر اجاره منافع ملک در اجرائیه
          ۳٫۵ اجرائیه برای سند رسمی منفسخ شده
            ۳٫۶ غیر قابل ثبت بودن اجازه مرتهن در دفتر املاک
            ۳٫۷ ممانعت دعوی تنظیم اجاره از عملیات اجرائی
            ۳٫۸ وقوع معامله و صدور اجرائیه قبل از اجراءقانون