آرای دادگاه عالی انتظامی قضات

  ۱٫ ثبت اجباری اسناد > 

۱٫۱ الزام قانونی بر رعایت مفاد سند رسمی و ترتیب اثر ندادن به سند عادی

۱٫۲ عدم منافات پذیرش اجاره نامه عادی از طرف دادگاه با م ۴۸ ق

۱٫۳ عدم ورود ایراد به حاکم دادگاه در صدور قرارتامین با تودیع ودیعه به استناد یک ورقه اجاره نامه عادی

۱٫۴ مطالبه اصل وجه معامله به استناد صلح نامه خیاری غیر رسمی و ترتیب اثر دادن به چنین دعوایی

  ۲. افراز >

۲٫۱ اثبات مالکیت مشاعی و درخواست تقسیم تواما به عنوان خواسته خواهان

۲٫۲ ایراد مدعی علیه بر صلاحیت محکمه و مرور زمان و انکار مالکیت مدعی در دعوای افراز

۲٫۳ تحلف صدور حکم به افراز بدون رسیدگی به مالکیت

۲٫۴ تقاضای افراز فرع بر مالکیت

۲٫۵ صدور رای به افراز به طریق اجمال قبل از تعیین سهم مدعی

۲٫۶ عدم تاثیر دادنامه بدوی در مرحله تجدیدنظر در وضع خواهانهای دعوی متقابل

  ۳٫ ابطال عملیات اجرایی >

۳٫۱ تخلفات در دعاوی راجع به دولت

۳٫۲ درخواست توقیف عملیات اجرائی سند رسمی توسط شخص ثالث ذینفع

۳٫۳ شکایت شاکی از اجراء سند ثبتی به منظور توقیف اجرای آن