آراء اصراری دیوان عالی

 آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور

  ۱٫ آراء اصراری دیوان عالی-ثبت املاک > 

۱-۱- پس از صدور سند مالكيت دعوي ابطال آن مسموع نيست

۲-۱- ثبت اراضي موات اطراف تهران

۳-۱- گواهي گواهان داير بر تصرفات متقاضي ثبت ، معتبر است

۴-۱- ابطال سند معامله ، بالملازمه ابطال سند مالكيت ملك را كه به اتكا سند معامله صادرشده است در بردارد  

  ۲٫ آراء اصراری دیوان عالی-ثبت اجباری اسناد  >

۱-۲- ثبت هرگونه شركتنامه اجباري است و لذا شركتنامه عادي كه مورد ترتيب اثر دادگاه قرار نگيرد منطبق با مقررات است

۲-۲- خواهان به قائم مقامي خريدار اول ذيحق در انتقال گرفتن رسمي مبيعي است كه به تملك وي درآمده است

۳-۲- ابطال راي هيات نظارت اداره ثبت ، عدم امضاء دفتر املاك به تنهائي نمي تواند اصالت آن را خدشه دار نمايد

۴-۲- ثبت قرارداد راجع به منافع مال غير منقول مشمول مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك نيست

۵-۲- ثبت شركتنامه الزامي است و در غير اينصورت غيرقابل ترتيب اثر است  

  ۳٫ آراء اصراری دیوان عالی-هیات موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت >

۱-۳- دعوي مطالبه حق نسبت به غير منقول ، باستناد سند عادي ، بدون اقامه آن بطرفيت تمامي ايادي قبلي قابليت استماع ندارد

۲-۳- قابل رسيدگي بودن اعتبار اسناد عادي انتقال اراضي نسقي و كشاورزي

  ۴٫ آراء اصراری دیوان عالی-افراز >

۱-۴- صلاحیت نسبی دادگاه بخش در رسیدگی به درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد

۲-۴- عدم تراضی شرکا بعد از تعدیل یا افراز سهام مال مشاع

۳-۴- رسیدگی دادگاه به دلایل در صورت اختلاف در اشاعه و افراز ملک

۴-۴- مسدوع بودن دعوی افراز ملکی که موضوع حکم ابطال سند قرار گرفته

۵-۴- لزوم ظرفیت مقام افراد ذینفع در دعوی افراز  

  ۵٫ آراء اصراری دیوان عالی-ابطال عملیات اجرایی >
۱-۵- شكايت ازعمليات اجرائي ثبت و دعوي بطلان عمليات اجرايي در صلاحيت مراجع دادگستري نيست
۲-۵- پس ازثبت ملك و صدور سند مالكيت بنام كسي ديگر هيچ دعوائي نسبت به چنين ملكي مسموع نخواهد بود
۳-۵- درصورتي ثبت سند بر طبق ماده ۴۷ قانون ثبت اجباري است  كه بر طبق آگهي وزارت دادگستري ثبت املاك آن محل الزامي باشد
۴-۵- ماده ۲۲ قانون ثبت  ناظر به ملكي است كه مطابق با قانون در دفتر املاك به ثبت رسيده و همچنين انتقال گرفته است
۵-۵- حقوق املاک مجاور تشخيص حدود و فواصل ما بين املاك تابع نظر عرفي است
  ۶٫ آراء اصراری دیوان عالی-حقوق املاک مجاور >
۱-۶- ابطال رای هیئت نظارت اداره ثبت
۲-۶- رسیدگی خارج از نوبت هیئت هابه دستور رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت و تکلیف دولت و شهرداری ها در قبال متصرف فعلی احداث کننده بنا و ساخت
۳-۶- عدم  مغایرت دستور العمل اجرایی نقل و انتقال تلفن همراه
۴-۶- عدم امکان طرح شکایت علیه سازمان زمین شهری در دیوان عدالت اداری
۵-۶- واگذاری اراضی دولتی به اشخاص فاقد مسکن  
  ۷٫آراء اصراری دیوان عالی-سایر >
۱-۷- دعوی اعتراض به عملیات اجرائی و ابطال جریان مزایده