آئیننامه اداره مناطق ویژه

آئین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۰۳۹/ت ۳۴۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۹ ، آئین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند :

آئین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- در این آئین نامه  ، واژه ها و عبارتهای زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می روند :

الف – کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران

ب – گمرک : گمرک جمهوری اسلامی ایران

پ – شورای عالی : شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

ت – قانون : قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

ج – منطقه : منطقه ویژه اقتصادی

چ – سازمان منطقه : شخص حقوقی دولتی و یا غیر دولتی که بنا به پیشنهاد دبیرخانه توسط شورای عالی تعیین می شود و مسئولیت اداره منطقه را عهده دار می باشد.

ماده ۲ – طرحهای جامع و کالبدی مناطق توسط سازمان منطقه تهیه می شود و با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده ۳ – گزارش توجیهی و پیش نویس لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید توسط دبیرخانه تهیه و پس از تائید شورای عالی به هیئت وزیران ارائه می شود .

ماده ۴ – مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب می شود .

ماده ۵ – تعیین سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هیئت وزیران می باشد.

ماده ۶ – سازمان منطقه می تواند علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می کنند بهای خدمات عمومی ، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی ، انبارداری ، تخلیه ، بارگیری ، بهداشتی ، فرهنگی ، ارتباطات ، آموزشی و رفاهی را که راسا در منطقه ارائه می کند از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند. تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد ، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تائید به شورای عالی ارائه می شود . شورا ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تائید یا اصلاح تعرفه های مزبور اقدام کند. در غیر این صورت تعرفه های پیشنهادی تائید شده تلقی خواهد شد .

تبصره ۱ – رعایت ضوابط نظام مهندسی و همچنین استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکاران واحد صلاحیت فنی در مورد خدمات مهندسی لازم الرعایه است.

تبصره ۲ – سازمانهای مناطق مکلفند تمهیدها و فرصتهای لازم را جهت ارائه خدمات یاد شده توسط بخش غیر دولتی فراهم کنند. در این صورت نرخ تعرفه خدمات مذکور توسط سازمانهای مسئول منطقه تعیین و اعمال می شود .

ماده ۷ – سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعالیت ، سیاستها و مقررات دولتی را رعایت و اعمال کند.

تبصره- در صورت عدم انطباق مجوزهای صادر شده توسط سازمان با سیاستها و مقررات دولتی ، مسئولیت جبران خسارتهای احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی بر عهده سازمان خواهد بود .

ماده ۸ – مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی مجاز و مستلزم ارائه اظهار نامه گمرکی بدون هیچگونه تشریفات دیگر می باشد.

تبصره – تضمین سازمان منطقه برای یکبار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرک ایران خواهد بود.

ماده ۹ – کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منظور تعمیر یا تکمیل به منطقه وارد و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعده می شوند. به میزان ارزش قطعات و مواد تعویض یا اضافه شده که منشاء خارجی داشته باشند ، مشمول حقوق ورودی بر اساس مقررات صادرات و واردات می باشند.

ماده ۱۰- اعاده عین کالای وارد شده از خارج به خارج کشور یا اعاده کالای وارد شده از سایر نقاط کشور به داخل کشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود کالاهای مذکور بدون هرگونه تشریفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.

ماده ۱۱- مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش ، تبدیل ، تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می شوند.

ماده ۱۲- موسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به منطقه ، یک نسخه تصویر یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان منطقه و گمرک مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارتهای قانونی تسلیم کنند.

ماده ۱۳ – تعیین ارزش افزوده موضوع ماده (۱۱) قانون بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، گمرک ایران ، دبیرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبیرخانه تشکیل می شود.

تبصره۱ – مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در کالای تولیدی که توسط کمیسیو.ن فوق الذکر تعیین می شود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق ورودی معاف       می باشد.

تبصره ۲ – ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودی صرفا به مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.

ماده ۱۴- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعیین می شود.سازمان می تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قید کند و به امضای صاحب کالا برساند و در این ضوابط ذکر کند که چنانچه صاحب کالا در مهلت تعیین شده کالای خود را خارج نسازد و یا تعیین تکلیف نکند ، پس از گذشت یک ماه از اخطار کتبی به اقامتگاه قانونی صاحب کالا ، سازمان مجاز است راسا نسبت به اجرای ضوابط مورد عمل خود اقدام کند.
تبصره – صاحب کالا شخص حقیقی یا حقوقی و یا قائم مقام قانونی او و یا متصدی حمل است که مانیفست کالا یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهرنویس شده به نام او صادر شده است.
ماده ۱۵- ثبت شرکتها و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی را دارند صرفنظر از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و نیز ثبت مالکیتهای مادی و معنوی در منطقه براساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۴۵۳/ت ۱۵۰۱۱ ک مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن می باشد.
تبصره – در مناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای (۳) و (۶) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) تصویب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول می شود.
ماده ۱۶- تفکیک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکیت در منطقه صرفا با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام می شود. انتقال املاک و مستغلات در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان پذیر خواهد بود.
تبصره – صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه می باشد.
ماده ۱۷- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تامین اجتماعی ، قرارداد کار ، شرایط کار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳/ت ۲۵ک مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن می باشد.
تبصره – عبارت ” مناطق آزاد تجاری – صنعتی ” در تصویب نامه مذکور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با رعایت ” مناطق ویژه اقتصادی ” جایگزین می شود.
ماده ۱۸- سازمانهای مناطق مکلفند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگانی ، گمرک ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ارسال کنند.
ماده ۱۹- دبیرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و ماموریتها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به شورای عالی ارائه کند. مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شورای عالی پاسخگو می باشند.
تبصره – در اجرای این وظیفه قانونی ، دبیرخانه مکلف به بررسی کلیه اسناد و مدارک سازمان بدون هیچگونه استثنا اعم از دفاتر ، پرونده ها ، قراردادها و مکاتبات می باشد و سازمان نیز موظف به همکاری با دبیرخانه است.
ماده ۲۰- مواردی که در قانون و این آئین نامه تعیین تکلیف نشده باشد بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی عمل خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۲ به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری – دفتر رئیس جمهور – دفتر ریاست قوه قضاییه – دفتر معاون اول رئیس جمهور – دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور – دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور – دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – دیوان محاسبات کشور – دیوان عدالت اداری – اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی – سازمان بازرسی کل کشور – اداره کل حقوقی – اداره کل قوانین و مقررات  کشور -کلیه وزارتخانه ها – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – گمرک ایران – دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.