آئیننامه گسترش فضای سبز

آئین نامه اجرائی قانون حفظ و گسترش فضای سبز.

پیشنهاد شماره ۱۳۵۹/۰۶/۱۹ – ۱۴۸۱۲/۱۵/۱۴۹۷ منظم به یک نسخه مقررات اجرائی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در چارچوب قانون مذکور مورد بررسی قرار گرفت .

در اجرای ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۰۳ آئین نامه اجرائی قانون مزبور در ۸ ماده و ۸ بند و ۳ تبصره و پس از انجام اصلاحات عبارتی ضروری مورد تایید قائم مقامی انجمن شهر قرار گرفته به شرح متن پیوست جهت اجرا ایفاد می گردد.

ماده یک : در اجرای مقررات لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرداری موظف است مشخصات درختان باغات و محلهایی که به صورت باغ شناخته می شوند در محدوده قانونی و حریم شهر در فرم مخصوص (شناسنامه) به شرح زیر در ۲ نسخه تهیه و تنظیم و یک نسخه آن را به مالک یا متصرف ملک تسلیم نماید. مشخصات شناسنامه شامل : نوع – تعداد- محیط بن درخت و نام و نشانی کامل مالک ملک می باشد.

ماده دو : محلهایی از نظر این آئین نامه باغ شناخته می شوند که دارای مشخصات زیر باشند :

الف – مجموع مساحت محل بیش از پانصد مترمربع باشد.

ب – در هر ۹ مترمربع حداقل یک اصله درخت غیرمثمر و یا در هر ۱۶ مترمربع یک اصله درخت مثمر غرس شده باشد.

ماده چهار : مالکین باغات و محلهای مشمول قانون در صورت وجود یکی از شرائط زیر می توانند با موافقت شهرداری نسبت به قطع درخت اقدام نمایند :

الف – درخت به علت آفت زدگی یا بی آبی و یا علل غیر عمد دیگری خشک شده باشد.

ب – درخت غیر مثمر که به سن بهره وری رسیده باشد (حداقل محیط بن ۵۰ سانتیمتر باشد).

ج – درخت در محل احداث ساختمان یا مسیر راه واقع و یا مانعی برای انجام امری که ضرورت اجرای آن برای شهرداری احراز شده است محسوب شود.

د – درختی که در شرف سقوط است.

ه – در مورد اصلاح یا احیا درخت و سایر موارد پیش بینی نشده ای که قطع درخت ضرورت دارد.

تبصره ۱ : در کلیه مواردیکه قطع درخت ضروری به نظر می رسد شهرداری موظف است مالکین یا متصرفین محل را ملزم نماید براساس مقررات تبصره ۳ ماده ۴ قانون اقدام به غرس درخت نمایند.

تبصره ۲ : در صورتیکه غرس درخت های موضوع تبصره فوق به هر علتی برای متقاضیان مقدور نباشد شهرداری موظف است کلیه هزینه غرس درخت یا درختان را از متقاضی در حساب مخصوص نگهداری و کلیه وجوه دریافتی را در فصل مناسب و محل مناسب صرف کاشت درخت نماید.

ماده پنج : در صورتیکه درختان واقعه در معابر و میادین مانع عبور و مرور بوده و یا مزاحمتی برای مالکین مجاور فراهم کرده باشد شهرداری می تواند با قطع یا انتقال آن موافقت و کلیه خسارات وارده به شهرداری را به منظور حفظ حقوق اموال عمومی از متقاضی دریافت نماید. بدیهی است در مواردیکه شهرداری در جهت مصالح عمومی شهر راس اقدام به قطع درخت می نماید اخذ غرامت از اشخاص موضوع منتفی است.
ماده شش : درصورتیکه شخصی یا اشخاصی موجبات اتلاف و انقطاع درختان معابر- میادین – بزرگراهها و پارکهای عمومی را فراهم نمایند و یا به نحوی از انحا صدمه به درختان مزبور وارد نماید شهرداری موظف است علاوه بر تعقیب جزائی مرتکب خسارات وارده را برابر جدولی که ظرف یک ماه از طرف شهرداری تهران با نظر کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری تهیه و تقویم و تصویب انجمن شهر می رسد، طبق مقررات آئین نامه اجرائی وصول عوارض از مرتکب اخذ نماید.
مادام که جدول مذکور تنظیم نگردیده در هر مورد جداگانه و به شرح فوق رفتار خواهد شد.
ماده هفت : شهرداری تهران موظف است به منظور حسن اجرای قانون و آئین نامه های اجرائی آن و رسیدگی دقیق به موارد قطع درخت در معابر- میادین – بزرگراهها و پارکهای عمومی هیئتی مرکب از نماینده فنی شهرداری با انتخاب شهرداری تهران مدیرعامل سازمان پارکها و نماینده شورای شهر با انتخاب رئیس شورای شهر و در غیاب شورا نماینده منتخب وزارت کشور در شهرداری تهران تشکیل دهد تصمیمات این هیئت با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره : شهرداری تهران می تواند با توجه به وسعت مناطق کمیسیون مشابهی با شرکت شهردار منطقه – نماینده شورای شهر و نماینده سازمان پارکها در هر منطقه تشکیل دهد و ماموریت اجرای صحیح و سریع قانون و آئین نامه های اجرائی را به عهده آن کمیسیون محول نماید.
ماده هشت : شهرداری مکلف است در اجرای مقررات ماده ۷ قانون و اجرای صحیح مقررات این آئین نامه ماموران ذیصلاحیت و مطلعی جهت اخذ آموزش و تعلیمات لازم تعیین و به مراجع قضائی ذیربط معرفی نماید.
این آئین نامه که در اجرای ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در ۸ ماده و ۳ تبصره و ۸ بند از طرف شهرداری تهران تهیه گردیده در تاریخ ۱۳۵۹/۰۷/۰۱ به تصویب قائم مقامی انجمن شهر تهران رسیده به مرحله اجرا گذارده شود.