آئيننامه ۵۵ قانون شهرداریها

آئين نامه خلافي موضوع تبصره ۴ الحاقي به بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداريها.

شماره ۵۳۵۸ر۷ ۱۳۵۲/۰۸/۱۰

((نظر به اختيار حاصل از ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومي وزارت دادگستري ووزارت كشور مقرر مي دارند :

ماده واحده – متخلفين از مقررات تبصره ۴ الحاقي به بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداري مصوب ۱۳۵۲/۰۵/۱۷ به پرداخت ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.))
وزير دادگستري وزير كشور