آئيننامه تعزيرات در شهرداری

آئين نامه تعزيرات حكومتي در شهرداريهاي كشور در خصوص شهروندان و كاركنان.

شماره ۴۰۲۸ ۱۳۶۷/۰۳/۲۵

فصل اول – تشكيلات

ماده ۱ – به منظوررسيد گي به تخلفات مشمول اين آئين نامه در شهرداريهاي سراسر كشور كميسيون هايي تحت عنوان ( تعزيرات حكومتي در شهدراريهاي كشودر) به ترتيب ذيل تشكيل خواهد شد :

الف – كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي درشهرداريها.

ب – كميسيون تعزيرات حكومتي در شهرداري تهران.

ج – كميسيون تعزيرات حكومتي در مناطق ۲۰گانه شهرداريهاي تهران.

د – كميسيون تعزيرات حكومتي در شهرداريهاي استان.

ه – كميسيون تعزيرات حكومتي در شهرداريهاي شهرستان.

و – كميسيون تعزيرات حكومتي در شهردايهاي بخش.

ماده ۲ – اعضاي هر يك از كميسيو هاي مزبور در ماده يك به شرح زير مي باشد :

الف – ا عضاي اصلي كميسيون مذكور در ماده يك (الف) عبارتند از :

۱- نماينده نخست وزير

۲- يك نفر روحاني به انخاب وزير كشور

۳- معاون امور محلي و عنران شهري وزارت كشور

۴- معاون شهرسازي وزارت مسكن و شهرسازي

۵- در مسئول ارز شيابي و رسيدگي به شكايات وزارت كشور

۶- مسئول لمور مربوط به تعزيرات حكومتي گرانفروشي در وزارت كشور (معاون برنامه ريزي)
(محل تشكيل جلسات در وزارت كشور و دبيرخانه آن تحت نظر حوزه معاونت امور محلي وعمران شهري)

ب – اعضاي كمسيون مذكور در ماده يك (ب) عبارتند از :

۱- نماينده نخست وزير.

۲- يك نفر روحاني به انتخاب وزير كشور.

۳- شهردار تهران يا سرپرست شهرداري تهران.

۴- نماينده كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي در شهرداريها (محل تشكيل جلسات در شهرداري تهران مي باشد).

ج – اعضاي كميسيون مذكور در ماده يك (ج) عبارتند از :
۱ – نماينده كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي در شهرداريها
۲ – نماينده كميسيون تعزيرات حكومتي در شهرداري تهران
۳ – شهردار منطقه (محل تشكيل جلسات در شهرداري مناطق مي باشد)
د – اعضاي كمسيون مذكور در ماده يك (د) تحت نظر مستقيم استاندار عبارتند از :
۱ – معاون عمراني استاندار يا سرپرست معاونت عمراني
۲ – يك نفر روحاني يا معتمد به پيشنهاد استاندار و تأييد وزير كشور
۳ – مسئول امور مربوط به تعزيرا حكومتي در استانداري
۴ – شهردار شهرداري مركز استان
(محل تشكيل جلسات دراستانداري مي باشد )
ه – اعضاي كمسيون مذكور در ماده يك (ه) عبارتند از :
۱ – فرمانداريا سرپرست فرمانداي
۲ – يك نفر روحاني يا معتمد به پيشنهاد فرماندارو تأييد استاندار
۳ – شهردار مربوطه
(محل تشكيل جلسات درفرمانداري مي باشد )
و – اعضاي كمسيون مذكور در ماده يك (و) عبارتند از :
۱ – بخش دار يا سر پرست بخشداري
۱ – يك نفر روحاني يا معتمد به پيشنهاد بخشدار وتأييد فرماندار
۲ – شهردار مربوطه
(محل تشكيل جلسات دربخشداري مي باشد )
تبصره – دبير خانه كميسيون هاي بندهاي ب،ج،د،ه،وو مستقر در شهرداريهاي مربوطه است.

ماده ۳ – پروندههاي مربوط به اعضاي كميسيونهاي مذكور در ماده ۲ بند هاي (ب) ، (ج) و (د) و اقرباي درجه يك آنها در كميسيون مذكور در ماده يك بند الف رسيدگي خواهد شد.
تبصره۱ – پرونده هاي مربوط به اعضاء كميسيونهاي مذكور در ماده ۲۲ بند (ه) و (و) و اقرباي درجه يك آنها در كمميسيون مذكور در ماده يك بند (د) رسيدگي خواهد شد.
تبصره ۲ – اگر عضو كميسيونهاي مذكور درماده ۲۲ با متهم دعواي حقوقي يا جزائي داشته باشد پرونده مطروحه ذينفع باشد پرونده در كميسيون مافوق مطرح مي شود.
ماده ۴ – تصميمات متخذه در كميسيونهاي مذكوردر ماده ۱ از تاريخ ابلاغ توسط مأمورين شهرداريهاي رأسا و عنداالزوم با مساعدت نيروهاي انتظامي لازم الاجراء است.
تبصره۱ – نيوهاي انتظامي در اجراي ماده ۴ موظف به همكاريهاي لازم ميباشند.
تبصره۲ – تصميمات متخذه مانع از ثبوت جرمهائي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است خواهد بود .
ماده ۵ – بمنظور تسريع در جمع آورري دلائل وتهيه وتكميل مدارك و اطلاعات وانجام تبليغات لازم و هماهنگ، كميسيونها بر اساس نمودار سازماني پيوست شماره يك آئين نامه عمل خواهد نمود.
ماده ۶ – تخلفات شامل تخلفات ساختماني ، عمومي وكاركنان شهرداريها مي باشد اعم ازاينكه ناشي ازتقصير يا قصور متخلف باشد.
(تقصير عبارتست از كوتاهي غير عمدي در اجراي وظائف محوله).
فصل دوم – تخلفات ساختماني
ماده ۷ – تخلفات ساختماني و تبصرههاي ضميمه آن به شرح پيوست شماره ۲ آئين نامه تعزيرات حكومتي شهرداريها ميباشد.
فصل سوم – تخلفات عمومي
ماده ۸ – تخلفات عمومي به شرح پيوست آئين نامه تعزيرات حكومتي شهرداريها مي باشد.
فصل چهارم – تخلفات كاركنان
ماده ۹ – تخلفات كاركنان شهرداريها به شرح پيوست شماره چهار(۴) آئين نامه تعزيرات حكومتي شهرداريها مي باشد.

فصل پنجم – ساير موارد
ماده ۱۰ – آئين نامه تعزيرات از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء است.
ماده ۱۱ – پرونده هايي كه از سوي شهرداريها جهت رسيدگي به تخلفات مندرج در اين آئين نامه قبلاً به عنوان شاكي در دادگاهها مطرح شده باشد قابل دعوت بوده و مشمول آئين نامه تعزيرات حكومتي خواهد بود و در مورداراضي و املاك متعلق به شهردايها كه توسط افراد حقيقي با حقوقي تصرف گرديده است پس از رسيدگي در كميسيون تعزيرات حكومتي شهرداريها توسط شهرداري محل رفع تصرف خواهد شد.
تبصره – پروندههايي كه از سوي محاكم قضايي تاكنون منجربه صدور راي گرديده لكن پايان كار در خصوص آن پرونده ها بر اساس پروانه صادره ،صادر نشده باشد چنانچه هر گونه تخلف از آن پس به وقوع بپيونددمشمول آئين نامه تعزيرات حكومتي شهرداريها خواهد بود.
ماده ۱۲ – چنانچه احكام و آراءصادره از سوي محاكم قضايي مورد اعتراض شهرداريها واقع شوند در صورتي كه ديوان عالي كشور به اعتراض رسيدگي نكرده وحكم صادر ننموده باشد ضرورتاً مورد ،جهت رسـيدگي و اتـخاذ تصميم به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي در شهرداريها ارجاع ميگردد.
ماده ۱۳ – در صورت ابلاغ تصميمات كميسيونهاي تعزيرات حكومتي تصميمات توسط متخلف يا متخلفين به شرح وترتيب ذيل اقدام ميگردد:
الف – بازدداشت موقت متخلف يا متخلفين حداكثر تا ۱۵ روز به همراه قطع خدمات عمومي از قبيل آب،بـرق،
تلكس ، تلفن و… ملك مورد بهره برداري متخلف يا متخلفين يا امكاناتي كه مورد استفاده قرار ميدهند .
ب – شلاق حداكثر ۷۴ ضربه براي متخلف يا متخلفين
ج – تبعيد متخلف يا متخلفين حداكثر به مدت دو(۲) سال
تبصره ۱ – اجراي اين تعزيرات (الف ،ب،ج) در تهران به پيشنهاد كميسيون هاي تعزيرات حكومتي شهرداريهاي
مناطق وتصويب كميسيون تعزيرات حكومتي در شهرداري تهران و در استانها به پيشنهاد كميسيونهاي تعزيرات حكومتي در شهرداريهاي شهرستانها و بخش ها با تصويب استاندار خواهد بود .
تبصره ۲ – چنانچه متخلف يا متخلفين حين اجراء به تصميمات كميسيون هاي تعزيرات حكومتي در شهرداريها تمكين نمايد اجراي تعزيرات مذكور در بند هاي (الف، ب و ج) متوقف خواهد شد.
ماده ۱۴ – چنانچه فرد يا افرادي چه حقيقي يا حقوقي مرتكب تعدادي از تخلفات مذكور در ستون عناوين تخلفات گردد، مستوجب اشد تعزيرات تخلفات ارتكابي خواهد بود .
ماده ۱۵ – كليه وجوهي كه ناشي از اجراي اين آئين نامه اخذ ميشود پس از كسر هزينه ها به حساب مخصوص در وزارت كشور واريز تا حسب مقررات و ضوابطي كه اعلام خواهد شد هزينه گردد.
ماده ۱۶ – كميسيون هاي مذكور در ماده ۱ در مرحله اول موظفند در صورت هر گونه ارتكاب تخلف توسط متخلف يا متخلفين رف آثار تخلف نمايند و در صورتيكه رفع آثار تخلف بهر دليل به تشخيص كميسيون مربوطه ممكن نباشد در مرحله بعدي پرداخت جرائم نقدي بر اساس تعزيراتي كه در ليست پيوست هاي ضميمه آمده است ذكر دلائل توجيهي از سوي دبير كميسيون تعيين و جهت اجراء ابلاغ مي گردد
نخست وزير – ميرحسين موسوي
موضوع: تبصره هاي فصل دوم ماده هفتم پيوست شماره ۲
تبصره۱ – شهرهائيكه داراي طرح مصوب اعم از جامع ، هادي و تفصيلي آنها مي باشند و بدون پروانه اقـدام احداث بناشده است جهت تخلفات انجام شده در پيوست شماره ۲ عين تعزيرات مربوطه به اضافه پرداخت جريمه نقدي يك تا دو برابر قيمت منطقه أي زمين براي كاربري مسكوني و دو تا چهار برابر قيـمت منطقه أي زمين براي كابري
تجاري ضربدر مساحت خلاف احداثي براي نداشتن پروانه اخذ خواهد ششد .بديـهي است عـوارض يا عوارضـات متعلقه به هنگام صدور پروانه ساختماني زا متخلف مي بايست اخذ گردد.
تبصره۲ – در شهرهائيكه فاقد طرح مصوب مي باشند در صورتيكه احداث بنا با پروانه باشد و كيي از عناوين مذكوردر پيوست شماره ۲ در پروانه قيد شده باشد ولي رعايت نشده باشد تخلفات ارتكابي تناسب تا تعزيرات پيش بيني شده خاص آن تخلف حذف مورد اعمال خواهد شد.
تبصره۳ – در شهرهائيكه فاقد طرح مصوب مي باشند در صورتيكه احداث بنا بدون پروانه باشد بر اساس پروانه هاي صادره مشابه وضوع تخلف ارتكابي برابر پيوست شماره ۲رسيدگي و تناسب با تعزيرات پيش بيني شده خاص آن با اضافه يك تا دو برابر قيمت منطقه أي املاك اعمال خواهد شد .
تبصره۴ – تعزير تخلف تبديل هر نوعكاربري به تجاري مشابه تعزيرات به تبديل كاربري مسـكوني به تـجاري محسوب خواهد شد.
تبصره۵ – تعزير تخلف تبديل هر يك از كاربريهاي ازقبيل (مسكوني، اداري ،تجاري ،صنعتي ،آموزشي، بهداشتي ، فضاي سبز، … ) به كار بري ديگر بدون مجوز ، حد اكثر تا جريمه معادل جريمه تبديل كاربري مسكونـي به تجاري مندرج در فصل دوم به تشخيص كميسيون هاي مربوطه متنا سب با موقعيت ملك و كاربري محل خواهد بود.