آئيننامه كاركنان شهرداری

آئين نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور.

شماره ۶۴۰۱۸/ ت ۲۵۳۴۲ه ۱۳۸۱/۱۲/۱۴

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۵ بنا به پيشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۲۲۰۲۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۷ وزارت كشور و به استناد تبصره (۳۸) قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۴۳ كل كشور آئين نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور را بشرح زير تصويب نمود :

فصل اول كليات

ماده ۱ – كليه شهرداريهاي سراسر كشور و سازمانهاي وابسته مشمول مقررات اين آئين نامه هستند.
تبصره – سازمانهاي وابسته به شهرداري كه به استناد مواد (۸۴) و (۱۱۱) قانون شهرداري – مصوب ۱۳۳۴ – تشكيل شده يا مي شوند و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و بيش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمايه آنها توسط شهرداري تامين شده باشد در صورتي كه در استاسنامه آنها آئين نامه استدامي خاصي پيش بيني نشده باشد مشمول مقررات اين آئين نامه هستند.

ماده ۲ – مستخدمان شهرداريها از نظر استخدامي به چهار دسته بشرح زير تقسيم مي شوند :

الف – مستخدم ثابت كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروههاي جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – و اصلاحات بعدي آن براي تصدي يكي از پستهاي سازماني براساس آئين نامه استخدامي شهرداري استخدام شده باشد.

ب – مستخدم رسمي كه بر اساس قانون استخدام كشوري – مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدي آن در شهرداري استخدام شده است.

پ – مستخدم موقت كه به موجب قرارداد براي مدت معين وكار مشخص به استخدام شهرداري در مي آيد. مقررات استخدامي اين قبيل مستخدمان و تغييرات بعدي آن توسط وزارت كشور تهيه و با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجراء خواهد شد.

ت – كارگران شهرداري كه مشمول قانون كار – مصوب ۱۳۶۹ – و اصلاحات بعدي آن هستند.

تبصره – مشاغل كارگري در شهرداري بنا به پيشنهاد هر يك از شهرداريها و تاييد وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مشخص مي شوند.

ماده ۳ – مستخدمان رسمي درصورت درخواست و مستخدمان ثابت موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۲) اين آئين نامه مشمول مقررات اين آئين نامه هستند .

ماده ۴ – سازمان تفصيلي و ايحاد يا حذف پستهاي سازماني دركليه شهرداريها با رعايت تبصره ماده (۱۱۲) قانون استخدام كشوري مشمول ماده (۵۴) قانون شهرداري و اصلاحيه آن است.

ماده ۵ – در مورد استخدام اتباع بيگانه در شهرداري براساس قوانين و مقررات مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتي عمل خواهد شد.

ماده ۶ – به منظور نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه شوراي اداري و استخدامي شهرداري – كه در اين آئين نامه شورا ناميده مي شود – درهر يك از استانهاي كشور و همچنين در شهرهاي با جمعيت بيش از پانصد هزار نفر تشكيل مي گردد.

ماده ۷ – اعضاي شوراي شهرهاي با جمعيت بيش از پانصد هزار نفر بشرح زير تعيين مي شوند.

الف – شهردار و در غياب او معاون مالي و اداري شهرداري (رئيس شورا).

ب – نماينده وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور).

پ – دو نفر از مديران يا كارشناسان خبره و مطلع به انتخاب شهردار.

ت – مدير كل امور شهرداريهاي وزارت كشور.

ماده ۸ – شوراي هر استان كه بر حسن اجراي اين آئين نامه در شهرهاي زير پانصد هزار نفر آن استان نظارت مي كند از افراد زير تشكيل مي شود :

الف – معاون عمراني استانداري (رئيس شورا).

ب – شهردار شهر مركز استان.

پ – مدير كل دفتر امور شهري و روستاي استانداري.

ت – يك نفر از كارشناسان خبره و ذيصلاح در امور استخدامي شهرداريها به پيشنهاد رئيس شورا و تاييد استاندار.

ث – شهردار شهري كه مسايل مربوط به شهرداري مورد تصدي وي در شورا مطرح مي شود.

تبصره – دبيرخانه شورا در دفتر امور شهري و روستاي استانداري مستقر مي شود.

ماده ۹ – شوراها علاوه بر وظايف مقرر در اين آئين نامه بعنوان كار گروه اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل موضوع ماده (۲۱) آئين نامه اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – موضوع تصويبنامه شماره ۵۷۳۵۰/ت۴۷۳ه مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۸ – در شهرداريها وظيفه نظارت بر حسن اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و رسيدگي به اعتراضات استخدامي مستخدمان ثابت شهرداري را نيز بر عهده دارد.
تبصره – جلسات شورا با حضور حداقل سه چهارم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با حداقل سه راي مثبت راراي اعبتار است.
ماده ۱۰ – حق الجلسه اعضاي شوا به ازاي هر جلسه يك چهلم حقوق و مزاياي مستخدمان شهرداري مركز استان تعيين مي شود كه از محل اعتبارات شهرداري ذيربط قابل پرداخت است.

فصل دوم – ورود به خدمت

ماده ۱۱ – داوطلبان استخدام در شهرداري بايد داراي شرايط زير باشند :

الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

ب – حداقل هجده و حداكثر سي و پنج سال تمام سن در ورود.

پ – انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم.

ت – اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي آن.

ث – تدين و عامليت به احكام اسلام يا پيروي يكي از اديان به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ج – عدم اعتياد به مواد مخدر.

چ – داشتن ديپلم كامل متوسطه.

ح – عدم محكوميت به محروميت از حقوق اجتماعي.

خ – داشتن توانايي جسمي براي انجام كاري كه داوطلب استخدام آن است.

د – عدم تجاهر به فسق و داشتن شايستگي اخلاقي لازم و حسن سابقه.

تبصره ۱ – شهرداري مي تواند براي پستهاي بلاتصدي سازماني در مشاغل تخصصي با تصويب شورا داوطلبان را تا سن چهل سالگي استخدام نمايد.

تبصره ۲ – فهرست مشاغل تخصصي توسط وزارت كشور تهيه و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در شهرداريها اجراء خواهد شد.
تبصره ۳ – براي تصدي بعضي از پستهاي سازماني، شهرداري مي تواند با تصويب شورا داوطلبان استخدام را با داشتن گواهينامه پايان دوره راهنمايي تحصيلي استخدام نمايد.

تبصره ۴ – كساني كه مجددا” به استخدام شهرداري در مي آيند مشمول محدوديت حداكثر سن موضوع بند (ب) اين ماده نخواهند بود مشروط بر اينكه سن آنها پس از كسر مدت خدمت در شهرداري از حداكثر سن مقرر تجاوز ننمايد.

تبصره ۵ – شهرداري مي تواند با انعقاد قراردادهاي خاص ازخدمات مشاوره اي افراد متخصص يا مهندسان مشاور با پيشنهاد شهردار و موافقت شورا استفاده نموده و حق الزحمه مناسبي به اين افراد پرداخت نمايد، ولي در خصوص انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور خارجي علاوه بر موافقت شورا، مراتب بايد به تاييد وزير كشور نيز برسد.

ماده ۱۲ – استخدام براي تصدي پستهاي سازماني از طريق امتحان يا مسابقه بعمل مي آيد.

تبصره – برگزاري امتحان ومسابقه در شهرداريها به موجب آئين نامه اي خاهد بود كه توسط وزارت كشور تهيه و به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد رسيد.

ماده ۱۳ – شهرداريها مكلفند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب، نيروي انساني مورد نياز خود را براي تصدي پستهاي سازماني از بين داوطلبان واجد شرايط پس از اخذ مجوز استخدام از مراجع ذيصلاح و موافقت وزارت كشور تامين نمايند.
ماده ۱۴ – افرادي كه در تاريخ ابلاغ اين آئين نامه به صورت غير ثابت در استخدام شهرداريها و سازمانهاي وابسته هستند و در مشاغل كارمندي انجام وظيفه مي نمايند، در صورت وجود پست بلاتصدي و داشتن شرايط احراز شغل مورد نظرو حداقل سه سال سابقه خدمت متوالي، در صورتي كه خدمت آنها ادامه داشته باشد با تصويب شورا از شرط مسابقه موضوع اين ماده معاف هستند.
ماده ۱۵ – شهرداراني كه بعد از تاريخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به سمت شهردار منصوب شده باشند و خدمت آنها خاتمه يافته باشد با رعايت ماده (۱۱) اين آئين نامه و دارا بودن شرايط زير از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و مي توانند در يكي از شهردارايهاي كشور استخدام شوند.
الف – خدمت آنها به علت استعفاء يا اتمام دوره قانوني خدمت (چهار سال) خاتمه يافته باشد.
ب – حداقل دو سال سابقه خدمت متوالي يا چهار سال سابقه خدمت متناوب در سمت شهردار داشته باشند.
پ – در صورت تعليق از خدمت طبق مقررات قانوني ، داراي حكم قطعي برائت از مراجع ذيصلاح باشند.
ت – حداكثر تا مدت يك سال از تاريخ خاتمه خدمت درخواست استخدام خود را با رعايت ساير بندهاي اين ماده به يكي از شهرداريهاي كشور يا سازمانهاي وابسته تسليم نمايند.
تبصره ۱ – اينگونه افراد در صورت رعايت بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده وموافقت هسته گزينش از خدمت دوره آزمايشي موضوع ماده ( ۱۸ ) اين آئين نامه معاف هستند.
تبصره ۲ – شهرداراني كه بر اساس ماده (۷۳) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – از كار بر كنار شده اند مي توانند . طي مدت يك سال با تاييد شورا براي يكي از پستهاي بلاتصدي به استخدام شهرداري مربوط يا ساير شهرداريهاي كشور درآيند.
تبصره ۳ – شهرداراني كه قبلا” خاتمه خدمت يافته اند و ازخاتمه خدمت آنها بيش از يك سال مي گذرد مي توانند با رعايت سايربندهاي اين ماده تا مدت يك سال از تاريخ تصويب اين آئين نامه درخواست استخدام خود را به آخرين شهرداري مربوط يا شهرداريهاي كشور تسليم نمايند.
تبصره ۴ – در صورت عدم وجود پست سازماني مناسب در شهرداريها، وزارت كشور مي تواند به پيشنهاد شهرداري متقاضي استخدام، يا موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به ايجاد پست با نام مطابق با مدرك تحصيلي متقاضي تحت يكي از عناوين كارشناس، كاردان وكمك كارشناس اقدام نمايد.
ماده ۱۴ – شهرداريها مكلفند كارگران موردنياز خود را كه در تشكيلات مصوب نيروي انساني مورد نياز خود را براي تصدي پستهاي سازماني از بين داوطلبان واجد شرايط پس از اخذ مجوز استخدام از مراجع ذيصلاح و موافقت وزارت كشور تامين نمايند.
ماده ۱۴ – افرادي كه در تاريخ ابلاغ اين آئين نامه به صورت غير ثابت در استخدام شهرداريها و سازمانهاي وابسته هستند و در مشاغل كارمندي انجام وظيفه مي نمايند، در صورت وجود پست بلاتصدي و داشتن شرايط احراز شغل موردنظر و حداقل سه سال سابقه خدمت متوالي، در صورتي كه خدمت آنها ادامه داشته باشد با تصويب شورا از شرط مسابقه موضوع اين ماده معاف هستند.
ماده ۱۵ – شهرداراني كه بعد از تاريخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به سمت شهردار منصوب شده باشند و خدمت آنها خاتمه يافته باشد با رعايت ماده (۱۱) اين آئين امه و دارا بودن شرايط زير از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و مي توانند در يكي از شهرداريهاي كشور استخدام شوند.
الف – خدمت آنها به علت استعفاء يا اتمام دوره قانوني خدمت (چهار سال) خاتمه يافته باشد.
ب – حداقل دو سال سابقه خدمت متوالي يا چهار سال سابقه خدمت متناوب در سمت شهردار داشته باشند.
پ – در صورت تعليق از خدمت طبق مقررات قانوني ، داراي حكم قطعي برائت از مراحع ذيصلاح باشند.
ت – حداكثر تا مدت يك سال از تاريخ خاتمه خدمت درخواست استخدام خود را با رعايت ساير بندهاي اين ماده به يكي از شهرداريهاي كشور يا سازمانهاي وابسته تسليم نمايند.
تبصره ۱ – اين گونه افراد در صورت رعايت بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده و موافقت هسته گزينش از خدمت دوره آزمايشي موضوع ماده (۱۸) اين آئين نامه معاف هستند.
تبصره ۲ – شهرداراني كه بر اساس ماده (۷۳) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – از كار بركنار شده اند مي توانند، طي مدت يك سال با تاييد شورا براي يكي از پستهاي بلاتصدي به استخدام شهدراي مربوط يا ساير شهرداريهاي كشور در آيند.
تبصره ۳ – شهرداراني كه قبلا” خاتمه خدمت يافته اند و از خاتمه خدمت آنها بيش از يك سال مي گذر مي توانند با رعايت سايربندهاي اين ماده تا مدت يك سال از تاريخ تصويب اين آئين نامه درخواست استخدام خود را به آخرين شهرداري مربوط يا شهرداريهاي كشور تسليم نمايند.
تبصره ۴ – در صورت عدم وجود پست سازماني مناسب در شهرداريها ، وزارت كشور مي تواند به پيشنهاد شهرداري متقاضي استخدام، با موافقت سامزان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به ايجاد پست با نام مطابق با مدرك تحصيلي متقاضي تحت يكي از عناوين كارشناس، كاردان و كمك كارشناس اقدام نمايد.
ماده ۱۶ – شهرداريها مكلفند كارگران مورد نياز خود را كه در تشكيلات مصوب بعنوان كارگر ثابت شناخته شده اند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب براي تصدي پستهاي سازماني، پس از اخذ مجوز استخدام وموافقت از وزارت كشور و تاييد كميته طبقه بندي مشاغل كارگري استان با رعايت مقررات قانون كار ازبين داوطلبان واجد شرايط استخدام نمايند .
ماده ۱۷ – جانبازاني كه در تاريخ ابلاغ اين آئين نامه به صورت غير ثابت براي مشاغل كارمندي در استخدام شهرداري ياسازمانهاي وابسته باشند با رعايت قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي – مصوب ۱۳۷۴ – و با تصويب شورا از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند .
ماده ۱۸ – داوطلبان استخدام كه در امتحان يا مسابقه ورودي پذيرفته شده اند يك دوره آزمايشي را طي مي نمايند كه مدت آن حداقل شش ماه و حداكثر دو سال است، هرگاه وضع خدمت و رفتارآنها در دوره خدمت آزمايشي رضايت بخش باشد حكم قطعي استخدام آنها پس از تاييد هسته گزينش ذيربط بعنوان مستخدم ثابت صادر مي شود و مدت خدمت آزمايشي جزء سابقه خدمت آنها محسوب مي شود.
تبصره ۱ – در صورت عدم اعلام نظر هسته گزينش ظرف مدت تعيين شده حكم استخدام قطعي مستخدمات آزمايشي صادر مي شود.
تبصره ۲ – افراد مشمول اين ماده در طي دوره خدمت آزمايشي در حكم مستخدم ثابت محسوب و از حقوق، فوق العاده شغل و ساير مزاياي پس مورد تصدي در گروه و وردي برخوردار مي شوند.
تبصره ۳ – به خدمت افرادي كه حداكثر تا پايان دوره آزمايشي صالح براي ابقا در پست موردنظر تشخيص داده نشوند خاتمه داده مي شود. به اين قبيل افراد حقوق و مزاياي ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده و كسور بازنشستگي كسر شده پرداخت مي شود.
ماده ۱۹ – هرگاه مستخدمان رسمي و ثابت شهرداري و سازمانهاي وابسته از خدمت در شهرداري يا سازمانهاي وابسته استعفاء نمايند، استخدام مجدد آنها با موافقت شورا و رعايت ساير مقررات اين آئين نامه پس از اعلام نظر هسته گزينش امكان پذير است و اين گونه مستخدمان از طي دوره آزمايشي معاف هستند.
ماده ۲۰ – صدور احكام استخدامي مستخدمان ثابت شهرداريها (به جز شهرداري تهران) در بدو وورد به خدمت از لحاظ انطباق با مقررات اين آئين امه موكول به تاييد وزارت كشور است.
ماده ۲۱ – شهرداري موظف است سالانه شايستگي و استعداد مستخدمان رسمي ثابت خود را بر اساس ضوابط ارزشيابي كاركنان دولت مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي آنها منعكس نمايد. اين سنجش طوري صورت مي گيرد كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم براي احراز گروه و پستهاي بالاتر يا لزوم گذراندان دوره كارآموزي جديد باشد.

فصل سوم – حقوق و مزايا

ماده ۲۲ – حقوق مبناي مستخدمان ثابت و رسمي شهرداريهاي سراسر كشور و سازمانهاي وابسته برابر عدد مبناي حقوق مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدي آن با اعمال ضرايب ريالي مصوب سالانه تعيين مي شود.

ماده ۲۳ – تخصيص مشاغل مستخدمان مشمول اين آئين نامه به گروههاي ورودي بر مبناي حدول تخصيص مشاغل مستخدمان مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدي آن است.

تبصره ۱ – تغييرات و اصلاحات در گروههاي موضوع اين ماده و تخصيص گروه ورودي به مستخدماني كه مشاغل آنها از پيچيدگي و حساسيت برخوردار ومستلزم دارا بودن مهارتهاي خاص و فوق العاده است به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به اجراء در مي آيد.

تبصره ۲ – انتصاب مستخدمان شهرداري و سازمانهاي وابسته درغير رسته مربوط مستخدم ممنوع است ولي در صورت نياز و داشتن شرايط احراز شغل پيشنهادي مي توان با رضايت مستخدم و موافقت شورا او را در رسته ديگر منصوب نمود.

ماده ۲۴ – حقوق مستخدمان در هر سال با در نر گرفتن خدمت قابل قبول آنها در سال قبل بشرح زير تعيين مي شود :

(ضريب افزايش سنواتي +۱) حقوق سال قبل = حقوق هر سال

ماده ۲۵ – سوابق خدمت كارگران شهرداري به لحاظ تجربي براي تصدي مشاغل كارمندي قابل احتساب نيست. ولي در صورت ارائه مدارك مستند موضوع ماده (۱۴) طرح طبقه بندي مشاغل و اصلاحات بعدي آن سوابق خدمت آنها پس از تاييد شورا از لحاظ تجربه و اجراز مشاغل كارمندي قابل احتساب است.

تبصره – كارگراني كه موفق به اخذ مدرك تحصيلي بالاتر شوند هنگام استخدام كارمندي سوابق خدمت مشابه يا مرتبط آنها در شهرداري از لحاظ تعيين گروه بر اساس آخرين مدرك تحصيلي و با تاييد شورا قابل احتساب است.

ماده ۲۶ – شهرداري مي تواند به مستخدمان مشمول اين آئين نامه كه خدمت آنها رضايت بخش باشد و مستخدماني كه خدمت برجسته انجام داده باشند به شرط دارا بودن شايستگي براساس ماده (۲۱) اين آئين نامه، علاوه بر فوق العاده شغل گروه مربوط، افزايش فوق العاده شغل به ميزان حداكثر بيست درصد مبناي گروه مربوط، افزايش فوق العاده شغل به ميزان حداكثر بيست درصد عدد مبناي گروه مربوط را بپردازد ولي به هر حال فوق العاده شغل ياد شده نبايد ازيكصد و پنجاه درصد (۱۵۰%) حقوق مبناي مستخدم تجاوز نمايد.

تبصره – ميزان افزايش فوق العاده شغل موضوع اين ماده ومصاديق خدمات برجسته به پيشنهاد شهردار و تاييد شورا تعيين مي شود.

ماده ۲۷ – كساني كه به خدمت ثابت شهرداري پذيرفته مي شوند در اولين طبقه گروه مربوط قرار مي گيرند و چنانچه داراي سابقه خدمت دولتي يا دمت در شهرداري يا سازمانهاي وابسته باشند به ازاي هر سال خدمت، از ضريب افزايش سنواتي به ميزان سه درصد (۳%) برخوردار مي شوند ومدت خدمت وظيفه عمومي آنها نيز جزء سابقه خدمتشان محسوب مي شود.

ماده ۲۸ – جدول و نحوه ارتقاي گروه مستخدمان با در نظر گرفتن ارزش كار، ميزان مسئوليتها، اهميت وظايف، سوابق تجربي، تحصيلات وارزشيابي شاغلان تعيين مي شود.

تبصره ۱ – حقوق مستخدماني كه ارتقاي گروه مي يابند براساس عدد مبنا در گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سناتي در گروه قبل تعيين مي شود.

تبصره ۲ – ارتقاي گروه مستخدماني كه سقف رشته شغلي موردتصدي آنها اجازه استفاده از گروه تعيين شده جهت مدرك تحصيلي آنها را نمي دهد منوط به انتصاب آنها به مشاغل ديگر است.

ماده ۲۹ – شهردار يمي تواند در صورت وجود شرايط زير مستخدم را به گروههاي بالاتر ارتقاء دهد :

الف – در گروه جديد پست سازماني بلاتصدي وجود داشته باشد يا بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل به سبب احراز شرايط تحصيلي يا تجربي مقرر در طرح، در طبقه شغلي كه در گروه بالاتر است قرار گيرد.
ب – مستخدم در خدمات گذشته خود ابراز لياقت وكارداني نموده باشد.

تبصره – حقوق وامتيازات مربوط به ايثارگران مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت درمورد مستخدمان ايثارگر شهرداري نيز اعمال مي شود.

ماده ۳۰ – شهرداري مي تواند با تصويب شورا به مستخدمان خوديك الي دو گروه تشويقي موضوع مفاد تبصره (۴) ماده (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدي آن علاوه بر گروه استحقاقي آنها اعطاء نمايد.

ماده ۳۱ – مستخدماني كه به لحاظ تغيير شغل در گروه پآئين تر از گروه استحقاقي خود قرار مي گيرند مابه التفاوت حقوق مبناي گروه قبلي با گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي قبلي را دريافت مي نمايند و هرگونه افزايشهاي بعدي در حقوق مبناي اين مستخدمان در گروه جديد و افزايش ناشي از ارتقاي گروه بعدي تا استهلاك كامل از مابه التفاوت ياد شده كسر مي شود.

ماده ۳۲ – وزارت كشور موظف است براساس اهميت وظايف، مسئوليتها، شرايط احراز، مدرك تحصيلي، تجربه و ساير شرايط موثر، كليه مشاغل شهرداريها و سازمانهاي وابسته را طبقه بندي و ارزيابي نمايد و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به يكي از گروههاي جدول حقوق و ضوابط پرداخت فوق العاده شغل تخصيص دهد. هر نوع اصلاح در طرح طبقه بندي مشاغل بنا به پيشنهاد وزارت كشور و پس از موافقت سازمان ياد شده قابل اجراء است.

تبصره – تعيين حقوق فعلي مستخدمان شهرداري مشمول اين آئين نامه براساس آئين نامه اي كه از طرف وزارت كشور تنظيم و به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي رسد بعمل مي آيد ولي در هيچ مورد با اجراي اين تبصره از حقوق مستخدم در حين تطبيق، رقمي كسر نمي شود.

ماده ۳۳ – مادام كه طرح طبقه بندي مشاغل و ضوابط تغيير گروه و جدول فوق العاده شغل مستخدمان ثابت و رسمي شهرداريها توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب مراجع مربوط نرسيده است، طرج طبقه بندي مشاغل و جداول فوق العاده شغل و تغيير گروه مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت و اصلاحات بعدي آن در مورد مستخدمان رسمي و ثابت شهرداريها قابل اجراء است.

ماده ۳۴ – انتصاب مستخدمان به پستهاي سازماني كه شرايط احراز آن را طبق شرح شغل مربوط ندارند ممنوع است.

تبصره ۱ – چنانچه براي تصدي يكي از پستهاي سازماني يامعاونت در شهرداريهايي كه داراي يك معاون هستند مستخدم واجد شرايط در شهرداريها نباشد، شهرداري مي تواند از وجود مستخدمان واجد شرايط احراز طرح طبقه بندي مشاغل از ساير وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و ساير شهرداريها و سازمانهاي وابسته به عنوان مامور استفاده نمايد.

تبصره ۲ – شهرداري مي تواند با رعايت مقررات اين آئين نامه در شهرداريهايي كه داراي يك معاون است فردي را كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي عمران و شهرسازي است از طريق امتحان يا مسابقه پس از طرح موضوع در شورا و طي مراحل گزينش در پست معاون شهردار به استخدام ثابت شهرداري درآورد.

تبصره ۳ – در صورت استفاده شهرداري از مستخدمان وزارتخانه ها، موسسات و شركتهايي دولتي مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ساير شهرداريها سازمانهاي وابسته بعنوان مامور وانتصاب آنها به يكي از پستهاي ثابت سازماني (با تصويب شورا) بر اساس آئين نامه ماموريت مستخدمان مشمول قانون استخدام كشوري واصلاحات بعدي آن و ساير مقررات مربوط عمل مي شود.

تبصره ۴ – در اجراي مفاد ماده (۷۹) قانون شهرداري ذيحساب دوم شهرداري يا قائم مقام او از بين مستخدمان ثابت و رسمي واجد شرايط شهرداري اتخاب و بنا به پيشنهاد شهردار و تاييد شورا منصوب مي شود.

ماده ۳۵ – مستخدمان ثابت و رسمي شهرداري و سازمانهاي وابسته براساس پست مورد تصدي از فوق العاده شغل مربوط بر مبناي طرح طبقه بندي مشاغل و جدول فوق العاده شغل برخوردار مي شوند.

تبصره ۱ – فوق العاده شغل مستخدماني كه تصدي مشاغل مديريت و سرپرستي موضوع تبصره (۱) ماده (۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را بر عهده دارند علاوه بر فوق العاده شغل موضوع اين ماده واصلاحات بعدي آن بر اساس پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابل افزايش است.

تبصره ۲ – فوق العاده شغل مستخدماني كه تصدي مشاغل تحقيقي و تخصصي شهرداريها موضوع تبصره (۲) ماده (۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را بر عهده دارنده علاوه بر فوق العاده شغل گروه مربوط واصلاحات بعدي آن براساس پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابل افزايش است.

تبصره ۳ – عناوين مشاغل مديريت و سرپرستي با توجه به تشكيلات مصوب به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابل افزايش است.

تبصره ۳ – عناوين مشاغل مديريت و سرپرستي با توجه به تشكيلات مصوب به پيشنهاد شهرداري مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از طريق همترازي تعيين مي شود.

تبصره ۴ – شهرداري مي تواند سالانه به كاركناني كه در افزايش درآمدهاي كوششي و وصول آنها مازاد بر بودجه مصوب سعي و تلاش نموده اند با تشخيص شهردار فوق العاده اي تحت عنوان حق وصول براي يك بار در سال به ميزان يك درصد مازاد درآمد كوششي كه وصول شده براي كاركنان ذيربط پرداخت نمايد مشروط بر اينكه حداكثر از دو برابر حقوق و فوق العاده شغل ماهانه مستخدم در يك سال تجاوز ننمايد.

ماده ۳۶ – هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آئين نامه، مقررات و ساير تسهيلات كه براي كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تصويب يا در نظر گرفته شده يامي شود در مورد كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور و سازمانهاي وابسته كه مشمول تبصره ماده (۱) اين آئين نامه هستند با تامين اعتبار لازم در بودجه شهرداريها به اجراء در مي آيد.

ماده ۳۷ – شهرداري مي تواند علاوه بر عيدي و پاداش سالانه در صورت وجود اعتبار به هر يك از مستخدمان معادل يك ماه حقوق و فوق العاده شغل در پايان هر سال به عنوان حق تلاش به تناسب مدتي كه مستخدم در آن سال تصدي پستي را بر عهده داشته است پرداخت نمايد.

ماده ۳۸ – جدول يا ضوابط پرداخت فوق العاده جذب و كارانه كاركنان شهرداري براساس مقررات ومصوب ات مورد عمل مستخدمان رسمي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت واصلاحات بعدي آن به علاوه بيست تعيين و برقرار مي شود.

تبصره ۱ – فوق العاده جذب مديران و سرپرستان وكارشناسان شهرداري بر مبناي ارقام فوق العاده هاي مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بر اساس همترازي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام پذيرفته به مرحله اجراء در مي آيد.

فصل چهارم – آموزش

ماده ۳۹ – وزارت كشور مكلف است در اجراي ماده (۶۲) قانون شهرداري و به منظور بالا بردن سطح معلومات فني و تخصصي كاركنان موردنياز شهرداريها زمينه هاي آموزش پيش از خدمت و ضمن خدمت داوطلبان استخدام و شاغلان را به طرق مقتضي و عنداللزوم با ايجاد مراكز آموزشي فراهم آورد.

تبصره – مادام كه وزارت كشور در اجراي اين ماده زمينه آموزش مستخدمان شهرداريها را به طرق مقتضي فراهم ننموده است استانداريها و شهرداريهاي سراسر كشور مي توانند با هماهنگي وزارت كشور زمينه آموزشهاي لازم را در محل فراهم نمايند.

تبصره ۲ – ضوابط اعطاي امتياز شركت در دوره هاي آموزشي اعم از كوتاه مدت و بلند مدت همانند ضوابط آموزشي كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري تعيين مي شود.

فصل پنجم – رفاه

ماده ۴۰ – مستخدمان شهرداري سالي يك ماه به تناسب مدت خدمت حق استفاده از مرخصي يا حقوق و فق العاده هاي مربوط را دارند.

ماده ۴۱ – مستخدمان شهرداري در صورت ابتلا به بيماريهايي كه مانع از انجام خدمت باشند از مرخصي استعلاجي استفاده مي نمايند.

تبصره – جز در مورد بيماريهاي صعب العلاج حداكثر استفاده از مرخصي استعلاجي چهار ماه در سال است.

ماده ۴۲ – مستخدم مي تواند با موافقت شهرداري از مرخصي بدون حقوق استفاده كند، محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم رسمي و ثابت در مدتي كه از مرخصي بدون حقوق بيش از سه ماه در هر سال استفاده مي نمايد الزامي نيست، در صورتي كه پس از پايان دوران مرخصي پست سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدم ياد شده موجود نباشد وي به حال آماده به خدمت در مي آيد.

تبصره ۱ – حداكثر مدتي كه مستخدم شهرداري در طول خدمت خود مي تواند از مرخصي بدون حقوق استفاده كند سه سال است ولي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مورد نياز شهرداري اين مرخصي با تصويب شورا حداكثر تا دو سال ديگر قابل تمديد است.

تبصره ۲ – مستخدماني كه در حال مرخصي بدون حقوق هستند مي توانند كماكان از مزاياي بيمه عمر طبق ضوابط استفاده نمايند.

تبصره ۳ – مدت مرخصي بدون حقوق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمي شود.

ماده ۴۳ – استفاده از مرخصي هاي موضوع مواد (۲۷) و (۲۸) و (۲۹) و تبصره هاي مربوط براساس آئين نامه مورد عمل درباره مستخدمان رسمي مشمول قانون استخفدام كشوري انجام مي شود.
ماده ۴۴ – شهرداري موظف است به طرق مقتضي در تامين بهداشت و درمان مستخدمان خود و ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان و ايجاد محيط مناسب كار و كمك به امور تعاوني در زمينه هاي مصرف، مسكن، قرض الحسنه و نظاير آن كه براساس مقررات رفاهي سازمانهاي دوتلي و وابسته به اولت نظير قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت – مصوب ۱۳۶۷ – تهيه و به تصويب مي رسد اقدام و مساعي لازم را بعمل آورد.
ماده ۴۵ – چنانچه مستخدم فوت شود و مرخصي استحقاقي ذخيره شده داشته باشد حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده هاي مستمر اوبابت مرخصيهاي ذخيره شده به وراث قانوني وي پرداخت مي شود.
فصل ششم – بازنشستگي
ماده ۴۶ – مستخدمان ثابت شهرداري تهران از نظر بازنشستگي تابع صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمان شهرداري موضوع ماده (۵۸) اصلاحي قانون شهرداري – مصوب ۱۳۴۵ – هستند.
ماده ۴۷ – مستخدمان ثابت و رسمي شهرداريها – به جز شهرداري تهران – از نظر بازنشستگي تابع صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمان شهرداريها در سازمان بازنشستگي كشوري هستند و از نظربازنشستگي و كسور پرداخت شده تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه مشمولان قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن هستند .
ماده ۴۸ – شهرداري مكلف است از تاريخ تطبيق وضع مستخدمان خود با اين آئين نامه هر ماه مطابق مقررات قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كسورات قانوني بازنشستگي مستخدام را كسر نموده و پس از افزودن سهم شهرداري با توجه به قوانين ياد شده مجموع آن را به صندوق بازنشستگي و وظيفه مربوط پرداخت نمايد.
تبصره ۱ – وجوه حاصل اعم از سهم مستخدم و شهرداري به حساب مخوصص در يكي از بانكهاي دولتي كه از طرف سازمان بازنشستگي معرفي مي شود واريز مي گردد.
تبصره ۲ – كسور بازنشستگي مستخدمان آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق گروه و افزايشهاي سنواتي احتساب و از حقوق ماهانه آنان كسر مي شود.
ماده ۴۹ – شهرداري مكلف است اولين حقوق ماهانه كساني كه دوره آمزياشي را گذرانده و به استخدام قطعي شهرداري پذيرفته مي شوند و هر نوع تفاوت يك ماهه حقوق حاصل از افزايش سنواتي و ارتقاي گروه مستخدمان را به حساب صندوق بازنشستگي واريز نمايد.
ماده ۵۰ – مستخدمان شهرداري مي توانند با داشتن شرايط زير تقاضاي بازنشستگي نمايند و شهرداري مخير به قبول آن است :
الف – داشتن شصت (۶۰) سال سن.
ب – داشتن بيست و پنج (۲۵) سال سابقه خدمت و پنجاه (۵۰) سال سن.
تبصره ۱ – هرگاه مستخدمان مشمول اين آئين نامه قبل از رسيدن به سن بازنشستگي يا بعد از آن فوت شوند از تاريخ فوت، بازنشسته محسوب و تمامي حقوق بازنشستگي محسوب و تمامي حقوق بازنشستگي و اصلاحات بعدي آن به وراث قانوني آنها پرداخت مي شود.
تبصره ۲ – مستخدمان شهرداري در هر حال مشمول قانون نحوه تعديل نيروي انساني در دستگاههاي دولتي مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن و قوانين مربوط به اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه هستند.
ماده ۵۱ – شهرداري موظف است قبل از تاريخ بازنشستگي در صورت استحقاق مستخدم و بنا به درخواست او حداكثر چهارماه مرخصي با استفاده از حقوق و فوق العاده شغل و ساير مزاياي مربوط به وي اعطاء نمايد و در هر حال تاريخ پايان اين مرخصي بايد طوري تعيين شود كه سن مستخدم از شصت و پنج سال (۶۵) سال تمام تجاوز ننمايد.
ماده ۵۲ – حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث مستخدمان شهرداري عبارت است از معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي آنها كه ملاك كسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت مشروط بر آنكه حقوق بازنشستگي آنها از بالاترين حقوق بازنشستگي مقرر در قوانين و مقررات مربوط تجاوز ننمايد.
ماده ۵۳ – شهرداري مي تواند مستخدمان رسمي و ثابت خود را كه داراي سي سال سابقه خدمت با هر قدر سن باشند بازنشسته نمايد.
ماده ۵۴ – شهرداري مكلف است كليه مستخدماني كه شصت و پنج تمام سن دارند را بازنشسته نمايد.
ماده ۵۵ – سوابق خدمت تمام وقت مستخدمان ثابت در شهرداريها و سازمانهاي وابسته، وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي و سمت شهردار در صورت انتقال كسور يا حق بيمه برابر مقررات قانوني يا تقبل پرداخت آن به صندوق بازنشستگي ذيربط براساس مقررات مربوط از نظر افزايش سنواتي و بازنشستگي جزء سنوات خدمت آنها محسوب مي شود.
تبصره ۱ – ماخذ پرداخت كسور براي سوابق خدمت در شهرداريها و سازمانهاي وابسته كه كسور يا حق بيمه آن منتقل يا پرداخت نشده است مطابق مقررات قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تعيين و سهم شهرداري با توجه به ماده (۴۸) اين آئين نامه پرداخت مي شود.
تبصره ۲ – ماخذ پرداخت كسور براي سوابق خدمت خارج ازشهرداريها و سازمانهاي وابسته كه كسور يا حق بيمه آن انتقال نيافته است بر مبناي بيست و يك درصد (۲۱%) اولين حقوق و فوق العاده شغل و ساير مزاياي مشمول كسور بازنشستگي مستخدم ثابت در شهرداري و اصلاحات بعدي آن تعيين مي شود كه توسط مستخدم پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳ – چنانچه مستخدمان سازمانهاي وابسته به شهرداريها كه به استناد اساسنامه آن سازمان مشمول اين آئين نامه نيستند بر اساس مقررات مربوط به استخدام شهرداريها در آيند سوابق خدمت تمام وقت آنها مشمول اين ماده است.
ماده ۵۶ – كسور متعلق در اجراي تبصره هاي (۱) و (۲) و (۳) ماده (۵۵) اين آئين امه از طرف شهرداري به طور يكجا و از طرف مستخدم در يكصد و بيست قسط ماهانه به صندوق بازنشستگي پرداخت مي شود مشروط بر اينكه در مورد مستخدمان شاغل مجموع پرداختي مستخدام بابت بدهي كسور بازنشستگي سنوات خدمت گذشته و كسور بازنشستگي جاري از يك چهارم مجموع حقوق و فوق العاده شغل و در مورد بازنشستگي و وظيفه بگيران از يك چهارم حقوق بازنشستگي ياوظيفه تجاوز نكند، در صورتي كه از اين مقدار تجاوز كند به همين ميزان به تعداد اقساط ماهانه او اضافه مي شود.
ماده ۵۷ – سابقه خدمت مستخدمان مشمول ماده (۵۵) اين آئين نامه از نظر بازنشستگي و وظيفه در صورتي جزء خدمت رسمي آنها محسوب مي شود كه به موجب احكام صادر شده به صورت تمام وقت يا با دريافت حقوق از شهرداريها و سازمانهاي وابسته يا يكي از وزارتخانه ها و موسسات دولتي بوده باشد.
تبصره – سوابق خدمت كساني كه در تاريخ تصويب اين آئين نامه به عنوان كارمند ثابت با مقررات استخدامي تطبيق شده اند از لحاظ افزايش سنواتي و بازنشستگي قابل احتساب است مشروط بر اينكه سوابق ياد شده منطبق با ليستهاي حقوق و مداركي كه مبين انجام خدمت آنها در مشاغل اداري شهرداري است به تاييد شورا رسيده باشد.
ماده ۵۸ – مدت خدمت وظيفه مستخدمان ثابت جزء سابقه آنان محوسب مي شود مشروط بر اينكه مستخدم كسور بازنشستگي سهم خود را طبق تبصره هاي (۱) و (۲) و (۳) ماده (۵۵) حسب مورد و ماده (۵۶) اين آئين نامه پرداخت نمايند كه در اين صورت شهرداري نيز موظف به پرداخت سهم خود حسب مورد در مدت مقرر است.
ماده ۵۹ – مستخدمان رسمي مشمول ماده (۱۴۴) قانون استخدام كشوري در صورت تمايل مي توانند به استناد تبصره (۳) ماده ياد شده مشمول اين آئين نامه شوند و شهرداري موظف است درخواست آنها را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايد تا سازمان بازنشستگي كشور نسبت به واريز كسور مربوط به صندوق بازنشستگي شهرداري اقدام نمايد.
ماده ۶۰ – در صورتي كه مستخدمان شهرداري به علل غير ناشي از كار، از كارافتاده شناخته شوند بر اساس مقررات قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت واصلاحات بعدي آن حقوق وظيفه از كارافتادگي دريافت مي نمايد و در صورتي كه سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدام از پانزده (۱۵) سال كمتر باشد پانزده سال تمام محسوب مي شود.
ماده ۶۱ – در صورتي كه مستخدم ثابت در حين انجام وظيفه به علت حادثه ناشي از كار، از كارافتاده شود بدون رعايت سنوات پرداخت كسور بازنشستگي، تمام حقوق، فوق العاده شغل، تفاوت تطبيق و ساير مزاياي مشمول كسورات بازنشستگي مستخدم در زمان از كارافتادگي در مورد او برقرار مي شود مشروط بر آنكه از حداكثر حقوق بازنشستگي مقرر در اين آئين نامه تجاوز ننمايد.
تبصره ۱ – هرگاه مستخدم موضوع اين ماده به علت همان حادثه فوت شود حقوق وظيفه از كارافتادگي او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت مي شود.
تبصره ۲ – اعاده به خدمت مستخدمان از كارافتاده در صورتي كه بهبودي حاصل نمايند و توانايي اشتغال يافته باشند قبل ازرسيدن به سن شصت سالگي بلامانع است و تشخيص آن بر عهده شورا است.
ماده ۶۲ – در صورتي كه مستخدم بازنشسته يا از كار افتاده، فوت شود حقوق وظيفه وراث قانوني او برقرار مي شود.

ماده ۶۳ – وراث قانوني در اين آئين نامه عبارتند از :

الف – زوجه دائمي.

تبصره – در صورتي كه متوفي داراي چند زوجه باشد اين سهم به تساوي بين آنها تقسيم مي شود.

ب – زوج، در صورتي كه عليل، از كار افتاده و تحت تكفل زوجه متوفي خود بوده باشد.

پ – فرزندان ذكور متوفي تا پايان بيست سالگي و در صورت ادامه تحصيل در يكي از دانشگاهها يا موسسات آموزش عالي رسمي كشور تا پايان بيست و پنج سالگي.

ت – فرزندان اناث تا زمان اختيار شوهر.

ث – فرزندان عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه ازكارافتاده باشند مادام العمر.

ج – والدين مستخدم متوفي مشروط بر اينكه تحت تكفل متوفي بوده و پدر حداقل شصت سال و مادر حداقل پنجاه و پنج سال داشته يا از كار افتاده باشند.

چ – نوادگاني كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بوده اند يا دارا بودن شرايط بندهاي (پ) و (ث) اين ماده.

ح – دختران متوفي كه مطلقه شده اند.

ماده ۶۴ – مجموع حقوق وظيفه بازماندگان معادل تمام حقوق قازنشستگي يا حقوق وظيفه از كارافتادگي مستخدم متوفي است كه به تساوي بين بازماندگان واجد شرايط تقسيم مي شود، در صورت قطع سهم هر يك از بازماندگان سهم قطع شده به تساوي به سهم ساير بازماندگان افزوده خواهد شد، هرگاه بازمانده اجد شرايط مستخدم متوفي منحصر به فرد باشد كل حقوق وظيفه به وي پرداخت مي شود.

ماده ۶۵ – در صورتي كه مستخدم قبلاز برقراري حقوق بازنشستگي يا وظيفه از كارافتادگي موضوع ماده (۵۲) اين آئين نامه فوت شود، حقوق وظيفه بازماندگان او بر مبناي تمام حقوق بازنشستگي استحقاقي مستخدم متوفي به ترتيب مقرر در ماده (۶۴) اين آئين نامه برقرار مي شود، در اين مورد سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدام در صورتي كه از پانزده سال كمتر باشد پانزده سال تمام منظور مي شود.

ماده ۶۶ – حقوق وظيفه وراث شهدا و ساير ايثارگران عبارت است از حقوق وظيفه مقرر در قوانين ومقررات مربوط با اصلاحات بعدي.

ماده ۶۷ – هرگاه سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم متوفي يا از كارافتاده كمتر از دو سال باشد متوسط حقوق مدتي كه كسور بازنشستگي را پرداخت كرده است ملاك محاسبه قرار مي گيرد.

ماده ۶۸ – از كارافتادگي در اين آئين نامه عبارت است از عدم توانايي كامل و دايمي مستخدم به انجام كار.

ماده ۶۹ – تشخيص از كارافتادگي و سبب آن و تشخيص اينكه فوت مستخدم به علت حادثه ناشي از كار يا در حين انجام وظيفه بوده است و نيز تشخيص موارد مندرج در مواد (۴۹) و (۵۰) حسب مورد بر عهده هيات مديره صندوق بازنشستگي شهرداري تهران يا سازمان بازنشستگي كشوري است، در صورت اختلاف نظر، در مورد شهرداري تهران نظر شوراي تهران و در مورد ساير شهردايها نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور لازم الاجراء است.

ماده ۷۰ – در صورتي كه مستخدم متوفي از بابت پرداخت كسور بازنشستگي سنوات خدمت احتساب شده قبلي يا خدمت وظيفه عمومي بدهكار باشد، شهرداري و بازماندگان او از پرداخت بقيه اقساط مربوط معاف هستند.

ماده ۷۱ – در صورت دريافت هر گونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر ، اخذ حقوق وظيفه ممنوع است.

ماده ۷۲ – دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي براي ايام واحد خدمت همچنين دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه توام با يك حقوق بازنشستگي از صندوق بازنشستگي كشور و صندوق موسسات دولتي، شهرداريها و سازمانهاي وابسته، انجمنهاي بهداري و سازمانهايي كه جنبه محلي دارند و هزينه هاي آنها از درآمدهاي خاص محل يتامين مي شود ممنوع است، مستخدماني كه مستحق دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و حقوق بازنشستگي باشند در استفاده از هر يك از آنها مخير هستند.

تبصره – استفاده از حقوق وظيفه پدر و مادر توما” با رعايت مقررات مربوط مجاز است.

ماده ۷۳ – شهرداري مي تواند در صورت رضايت مستخدم اعم از ثابت يات رسمي تابع قانون استخدام كشري درصدي از حقوق ماهانه او را به ميزان مقرر در قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت – مصوب ۱۳۷۶ – و اصلاحات بعدي آن كسر و پس از افزودن معادل آن بابت سهم شهرداري مجموع آن را در حساب خاصي به نام سپرده مستخدم شهداري نزد يكي از بانكهاي كشور نگهداري نمايد و پس ازبازنشسته شدن، از كارافتادگي يا فوت، مجموع سپرده مستخدم و سهم شهرداري را به علاوه سود حاصل شده به طور يكجا به مستخدم يا وراث قانوني او بپردازد.

ماده ۷۴ – هرگاه مستخدمي كه طبق اين آئين نامه از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند به موجب حكم دادگاه صالح اصالتا” يا تبعا” به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود تا زماني كه از حقوق اجتماعي محروم است شخصا” از دريافت جقوق بازنشستگي محروم خواهد بود ولي در صورتي كه محكوميت مربوط به دوره خدمت وي باشد با عائله او مانند وراث قانوني بازنشستگان موقتي رفتار ميشود و اگر جرم و محكوميت مربوط به دوره بازنشستگي باشد در مدت حياط مستخدم تمام حقوق بازنشستگي به عائله او به ترتيب مقرر در ماده (۶۴) اين آئين نامه پرداخت مي شود.

ماده ۷۵ – هرگاه مستخدمي كه طبق اين آئين نامه مستحق دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شده است به موجب حكم قطعي دادگاه صالح از حقوق اجتماعي و به تبع آن از دريافت حقوق بازنشستگي محروم شود و بعدا” در اثر اعاده دادرسي از اتهام منتسبه برائت حاصل نمايد مابه التفاوت حقوق بازنشستگي استحقاقي خود و وجوهي كه طبق ماده (۷۴) اين آئين نامه در مدت محروميت دريافت شده است به او پرداخت مي شود.

ماده ۷۶ – هرگاه مستخدمي كه طبق اين آئين نامه از حقوق بازنشستگي يا وظيفه استفاده مي كند در مدت يك سال حقوق باز نشستگي يا وظيفه خود را مطالبه نكند عائله او در صورتي كه طبق شرايط ماده ( ۶۴ ) اين آئين نامه مشمول دريافت حقوق وظيفه باشند حق دارند موقتا” حقوق وظيفه مقرر خود را تقاضا و دريافت كنند، اگر بعدا” معلوم شود مستخدم ياد شده فوت شده، حقوق وظيفه موقت ار تاريخ فوت به طور دايم برقرار مي شود و در صورتي كه معلوم شود در حال حيات است وضع حقوق او به حالت اول بر مي گردد.

تبصره – منظور از عائله در اين آئين نامه افرادي هستند كه با رعايت شرايط مقرر در ماده (۶۳) اين آئين نامه از حقوق وظيفه استفاده مي نمايند.

ماده ۷۷ – توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه در قبال مطالبات دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي يا حكم قطعي دادگاه صالح فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه خواهد شد.

ماده ۷۹ – در صورتي كه خدمت مستخدم در شهرداري قطع شود و مقررات محل خدمت جديد مستخدم به او اجازه دهد بنا به درخواست او، صندوق بازنشستگي مكلف است كسور بازنشستگي مربوط به او را اعم از سهم شهرداري و سهم مستخدم به صندوق مربوط به محل خدمت جديد انتقال دهد.

ماده ۸۰ – هرگاه خدمت مستخدم در شهرداري قطع و از شمول اين مقررات خارج شود وجوهي كه بابت كسور بازنشستگي پرداخت كرده است به او مسترد مي شود.

ماده ۸۱ – صندوق بازنشستگي موضوع ماده (۴۶) اين آئين نامه – موظف است هر سه سال يك بار وضع مالي صندوق را از نظر تطبيق كسور بازنشستگي با توجه به تعهدات صندوق در مورد حقوق باز نشستگي و وظيفه بر اساس محاسبات فني مورد بررسي قرار دهد و نتيجه را به شهرداري تهران اعلام نمايد تا در صورتي كه صندوق با كمبود اعتبار مواجه باشد شهرداري نسبت به تامين آن اقدام نمايد

ماده ۸۲ – در صورتي كه ضريب ريالي حقوق موضوع ماده (۲۲) اين آئين نامه تغيير نمايد به نسبت اين تغيير حقوق مستخدمان بازنشسته و وظيفه بگير همانند مستخدمان بازنشسته و وظيفه بگير مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت افزايش مي يابد.

فصل هفتم – ساير مقررات

ماده ۸۳ – انواع مجازتها و ترتيب رسيدگي به تخلفات وتقصيرات اداري مستخدمان شهرداري همان است كه در مورد مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت اعمال مي شود و در اين مورد شهردار تهران داراي همان اختياراتي است كه در مقررات ياد شده به رئيس موسسه مستقل دولتي تفويض شده است و اين اختيارات در ساير شهرداريها با پيشنهاد شهرداري و تاييد شورا اعمال مي شود.

تبصره ۱ – رسيدگي به تخلفات كارگران شهرداري و سازمانهاي وابسته بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهيه و پس از تاييد وزارت كار و امور اجتماعي اعمال خواهد شد.

تبصره ۲ – حداكثر مدت ارائه اعتراضات در خصوص مسايل استخدامي مووضع ماده (۹) اين آئين نامه به دبيرخانه شورا يك ماه است و شوراي ياد شده موظف است حداكثر طي مدت دو ماه نسبت به موضوع رسيدگي و پاسخ لازم را از طريق دبيرخانه شورا به ذينفع ابلاغ نمايد.

ماده ۸۴ – مستخدمان شهرداري مي توانند از خدمت شهرداري استعفاء كنند مشروط بر اينكه تصميم خود را دو ماه قبل از استعقاء از طريق واحد متبوع به اطلاع شهرداري برسانند ، مادام كه موافقت شهرداري با استعفاي مستخدم به او ابلاغ نشده است او در قبال وظايفي كه عهده دار است مسئول شناخته ميشود.
تبصره ۱ – وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده است به او مسترد مي شود.
تبصره ۲ – مستخدمي كه به منظور شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي از سمت خود در شهرداري استعفاء مي دهد مي تواند در صورت عدم انتخاب پس از اعلام رسمي نتايج انتخابات حداكثر طي مدت دو ماه به شهرداري يا سازمان وابسته ذيربط مراجعه نمايد واشتغال مجدد او منعي ندارد ، در صورتي كه پست سازماني براي ارجاع به افراد ياد شده موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي آيند .
ماده ۸۵ – در صورتي كه مستخدم دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت به خدمت وي خاتمه داده مي شود.
تبصره ۱ – اگر مستخدم موضوع اين ماده شرايط بازنشسته شدن را طبق مقررات مربوط دارا باشد بازنشسته خواهد شد.
تبصره ۲ – هر مستخدم مشمول اين ماده مدعي شود به عللي كه خارج از حدود قدرت واختيارات او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود يا عدم حضورش را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول شهرداري قرار نگيرد مي تواند شكايت خد را به ضميمه مدارك مورد استناد به هيات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان مربوط تسليم نمايد، در صورتي كه راي صادر شده حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد به خدمت اعاده و مدت غيبت او موجه محسوب خواهد شد.
تبصره ۳ – ايام غيبت غير موجه مستخدم از لحاظ تجربه، ارتقاي گروه، بازنشستگي و حقوق وظيفه قابل احتساب نيست.
ماده ۸۶ – در صورتي كه پست سازماني مستخدم حذف شود و پست ديگري متناس با شرايط او براي ارجاع به وي موجود نباشد مطابق قانون استخدام كشري مستخدم آماده به خدمت مي شود.
ماده ۸۷ – حقوق دوران آمادگي به خدمت به ترتيب زير تعيين مي شود :
الف – از ماه اول تا آخر ماه ششم برابر آخرين حقوق.
ب – از ماه هفتم تا پايان ماه دوازدهم نصف آخرين حقوق.
تبصره – دوران آمادگي به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگي به ماخذ تمام حقوق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب مي شود.
ماده ۸۸ – در صورتي كه در طول دوران آمادگي به خدمت پست مناسبي براي ارجاع به مستخدم موجود نباشد يا انتقال وي به ساير شهرداريها ميسر نشود با او مطابق ماده (۷۴) قانون استخدام كشوري و تبصره هاي اصلاحي آن رفتار مي شود.
تبصره – شهرداريها مكلفند يك نسخه حكم آمادگي به خدمت مستخدمان ثابت و رمسي خود را به وزارت كشور ارسال نمايند. وزارت كشور نيز مكلف است هر شش ماه يك بار فهرستي ازمستخدمان ياد شده را به كليه شهرداريها و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كند.
ماده ۸۹ – شهرداري مكلف است مستخدمي را كه طبق قانون معلق شده است در صورت برائت، از تاريخ قطعي شدن راي دادگاه به خدمت ابقاء و كليه حقوق دوران تعليق را به ماخذ آخرين حقوق زمان اشتغال به او بپردازد و در صورتي كه پست سازماني براي او خالي نباشد مستخدم آماده به خدمت محسوب مي شود.
ماده ۹۰ – مستخدمان ثابت شهرداري كه براي نمايندگي مجلس يا احراز سمت شهردرا انتخاب يا به مقامات موضوع ماده (۳) قانون استخدام كشوري منصوب مي شوند تا پايان تصدي مقامات ياد شده از شهرداري هيچگونه حقوق يا مزايايي دريافت نخواهند كرد ولي اين مدت جزء سابقه خدمت آنها محسوب مي شود مشروط بر اينكه كسور بازنشستگي سهم خود را به ماخذ آخرين حقوق و مزاياي دريافتي به صندوق بازنشستگي مربوط بپردازند.
تبصره – شهرداري ملكف است مستخدمان ياد شده را پس از بازگشت به خدمت در پستي كه واجد شرايط احراز آن باشند منصوب كند ولي در صورتي كه پست سازمان بلاتصدي براي ارجاع موجود نباشد آماده به خدم محسوب مي شوند.
ماده ۹۱ – مستخدمان موضوع مواد (۱۴۳) و (۱۴۴) قانون استخدام كشوري شاغل در شهرداري از لحاظ پرداخت حقوق و مزايا تابع مقررات اين آئين نامه هستند.
ماده ۹۲ – انتقال و ماموريت مستخدمان ثابت و رسمي شهرداري و سازمانهاي وابسته به ساير دستگاهها و بالعكس با درخواست كتبي مستخدم و موافقت دستگاههاي ياد شده مجاز است.
تبصره ۱ – كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم مستخدمان موضوع اين ماده در مورد مستخدمان شهرداري تهران به صندوق بازنشستگي شهرداري تهران و در مورد كاركنان ساير شهرداريهاي كشور به صندوق بازنشستگي كشوري منتقل مي شود و كليه سوابق خدمت آنها كه بابت آن كسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداخت شده است از هر لحاظ جزء خدمت اين كاركنان محسوب و با آن دسته از كاركنان كه بابت سنوات خدمت آنها كسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداخت نشده باشد طبق مقررات پيش بيني شده در قانون استخدام كشوري، قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مربوط رفتار مي شود.
تبصره ۲ – انتقا لكارگران شهرداريهاو سازمانهاي وابسته به ساير شهرداريها و سازمانهاي وابسته با توافق طرفين (مبدا و مقصد) بلامانع است و حق سنوات اين كارگران بايد توسط شهرداي يا سازمان وابسته مبداء به حساب شهرداري يا سازمان وابسته مقصد واريز شود كه در اين صورت سوابق خدمت قبلي كارگر در محل اشتغال جديد قابل احتساب است.
ماده ۹۳ – انتقال و ماموريت مستخدمان شهرداري براساس مقررات و آئين نامه هاي مورد عمل مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت انجام مي شود.
ماده ۹۴ – مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات، احكام و دستورات روساي مافوق خود را در حدود وظايف و اختيارات خود اجراء نمايد، اگر مستخدم دستور مقام بالاتر خود را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است به صورت كتبي مغايرت دستور را به مافوق اطلاع دهد، در صوتر يكه بعد از اين اطلاع مقام بالاتر به صورت كتبي بر اجراي دستور خود تاكيد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادر شده خواهد بود.
ماده ۹۵ – شهرداري نمي تواندمشمولان اين آئين نامه را جز در موارد مصرح از پست سازماني خود بر كنار كند، مگر اينكه با تاييد شورا بلافاصله او را به پست سازماني ديگر منصوب نمايد.
ماده ۹۶ – وزارت كشور ملكف است دستورالعملهاي لازم براي اجراي اين آئين نامه را كه چگونگي تهيه و تصويب آن پيش بيني نشده است تنظيم نمايد و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به اجراء درآورده مادام كه اين آئين نامه ه و دستورالعملها تهيه نشده آئين نامه ها و دستورالعملهاي فعلي مورد عمل شهرداريها و سازمانهاي وابسته نافذ هستند.
ماده ۹۷ – وزارت كشور مسئول نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه است.
ماده ۹۸ – در مواردي كه اين آئين نامه مسكوت است براساس قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ و پرداخت كاركنان دولت عمل مي شود.
ماده ۹۹ – تصويبنامه شماره ۱۷۵۷۰/ت۱۵۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۳/۰۲ و ساير مقررا مغاير با اين آئين نامه لغو مي شوند.
معاون اول رئيس جمهور – محمدرضاعارف