خانه

عوارض نيم در صد قراردادهاي پيمان كاري - ابطال اجرائيه - راي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري -صلاحيت دادگاه

كلاسه پرونده : 852-78 شماره دادنامه : 328-79تاريخ رسيدگي :11-3-79 مرجع رسيدگي : شعبه 3 دادگاه عمومي يزد
خواهان : سازمان حمل ونقل و پايانه هاي استان يزدجاده كنارگذشر
خواندگان : شهرداري يزد و اداره كل ثبت واسناد واملاك يزد
خواسته : اعتراض
گردشكار: پس از ارجاع پرونده باين شعبه و ثبت به كلاسه بالا و تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين به تاريخ فوق در وقت فوق العاده شعبه 3 دادگاه عمومي يزد بتصدي امضاءكننده ذيل تشكيل است دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدرو راي مي نمايد0
راي دادگاه
در خصوص دادخواست تقديمي خواهان به طرفيت خواندگان به خواسته فسخ راي شماره 410-77 كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها و ابطال اجرائيه صادره از اداره ثبت اسناد يزد، با عنايت به مفاد دادخواست و راي فوق الذكر در پرونده كلاسه 78-76 كميسيون مذكور و نظر به اين كه راي كميسيون براساس بند الف ماده 22 قانون وصول برخي از دراّمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28-12-69مجلس شوراي اسلامي و پيشنهاد وزارت كشور مبني بر اخذ نيم درصد از مبلغ كل قراردادها از پيمانكاران ومواقت رئيس جمهور صادرگرديده و حسب دستورالعمل موضوع بخش نامه شماره 15377-54-11431-1 مورخ 1-9-72معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه عوارض مذكور بايد از محل اعتبار طرح مربوطه برداشت و به حساب شهرداري محل اجراي كار واريز گردد و در مواردي سازمان خواهان اقدام به پرداخت عوارض موصوف به شهرداري نموده است و اين كه ميزان مبلغ محكوم به در راي كميسيون بدون وجود مبناي لازم وفقط براساس پيشنهاد شهرداري بوده و با كسب نظر كارشناس منتخب كه مصون از هرگونه تعرض باقي مانده مبني بر اين كه از تعداد17 فقره قرارداد به شرح جدول پيوست 5 فقره مشمول عوارض موصوف نمي گردد و از دوازده فقره رديف 65 تسويه حساب و رديف 12 به شهرداري زارج پرداخت و تسويه حساب شده علي هذا با بررسي مبالغ ناخالص كاركرد و تعديل پروژه هائي كه مشمول نيم درصد عوارض شهرداري مي باشند، ميزان عوارض قابل پرداخت به مبلغ 30161908 ريال تعيين گرديده است 0 لذا با تاييد اساس راي كميسيون دائر بر تشخيص لزوم پرداخت عوارض موصوف ، و تقليل مبلغ آن به ميزان مبلغ 908-161-30 ريال در حق شهرداري يزد حكم به ابطال راي واجرائيه صادره نسبت به مازاد مبلغ مذكور صادر و اعلام مي نمايد، بديهي است عمليات اجرائي ثبت محل ميتواند نسبت به مبلغ محكوم به ادامه يابد و در خصوص دعوي به طرفيت خوانده رديف دوم به لحاظ ذي نفع نبودن و عدم توجه دعوي رد مي گردد، راي صادره حضوري محسوب و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظردرمحاكم تجديدنظر استان است
رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومي يزد- عالم
------------------------------------------
كلاسه پرونده 864-79 شعبه سوم شماره دادنامه 180-81
تاريخ رسيدگي :1-2-81
مرجع رسيدگي : شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان يزد
تجديدنظرخواه : سازمان حمل ونقل پايانه هاي استان يزد
تجديدنظرخوانده : شهرداري زد به آدرس يزد ميدان آزادي
تجديدنظرخواسته : اعتراض نسبت بدادنامه شماره 228-79 شعبه 4دادگاه يزد
گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت به كلاسه بالا و تعيين وقت رسيدگي واحضار طرفين دعوي سرانجام به تاريخ فوق دروقت مقرر شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان يزد بتصدي امضاءكنندگان زير تشكيل است دادگاه با توجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد:
راي دادگاه
از ناحيه سازمان حمل ونقل پايانه هاي استان يزد ايراد و اعتراض موجه ومدللي كه موجبات نقض دادنامه شماره 328-79 شعبه چهارم دادگاه عمومي يزد را ايجاب نمايد به عمل نيامده است لذا دادگاه مستنداً بماده 358قانون آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي وانقلاب با رد اعتراضات دادنامه تجديدنظر خواسته را در قسمت مورد اعتراض تائيد مي نمايد راي صادره قطعي است بديهي است اداره تجديدنظرخواه مي تواند وجوه اضافي پرداختي بر پيمانكاران را با تقديم دادخواست استردادنمايند.
محمود سليمي سيد محمود رضوي علي اصغر كرمي نيا
رئيس دادگاه مستشار دادگاه مستشار دادگاه

ارتباط با ما

:
:
:
: 9 + 9 =