خانه

تنظيم سندرسمي معامله اموال منقول ازلوازم عرفي تعهداست

به تاريخ :10-7-70 شماره دادنامه :472
مرجع رسيدگي :شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :خانم فاطمه
خوانده :سهراب
خواسته :تنظيم سندرسمي انتقال
راي دادگاه
خواسته خواهان به شرح دادخواست تقديمي الزام خوانده به تنظيم سندرسمي انتقال يك دستگاه اتومبيل پيكان وتحويل آن ،موضوع تعهدنامه عادي مورخ 18-3-59بااحتساب خسارات دادرسي مي باشد.نظربه اين كه اولاًخوانده دعوي به موجب قراردادعادي موصوف تعهدنموده است كه حقوق وامتيازات ناشي ازتقاضاي خودرادرمورديك دستگاه اتومبيل پيكان به خواهان منتقل نمايدوفي الواقع خوانده تعهدمعلقي نموده كه باتوجه به استعلام به عمل آمده ، معلق عليه آن حاصل شده است واين قراردادباتوجه به اخذواستناد به آن ازسوي خواهان يك تعهددوطرفه ومشمول ماده 10قانون مدني است وازنظرمحكمه در نفوذقانوني آن ترديدي وجود نداردوبه حكم ماده 219قانون مزبوربين طرفين لازم الاتباع مي باشدوبااين وصف تعهدخوانده تعهدمستقلي است كه قواعد مربوط به عقودمعين درآن جاري نمي شودوفي المثل قراردادرانمي توان عقد بيع دانست وبه دليل عدم وجودمبيع ويامعلوم نبودن آن به بطلان عقداظهار نموده ،ثانياً برخلاف اظهارات خوانده دعوي قراردادفوق الاشعارتعهد بر امرنامعلوم نيست زيراخوانده درقبال دريافت مبلغ چهل هزارتومان حقوق ناشي ازتقاضا(دريافت اتومبيل )رابه خواهان منتقل نموده وطرفين هنگام تراضي نسبت به عوضين قراردادوالزامات ناشي ازآن وقوف وآگاهي كامل داشته اندالنهايه تعهديكي ازطرفين (خوانده دعوي )معلق به دريافت اتومبيل ازشركت ايران ناسيونال گرديده است .ثالثاً گذشته ازاين كه خواهان مدعي پرداخت مبالغي اضافه برآن چه درقراردادآمده ،شده است ، اساساً درقراردادمذكورترتيبي براي پرداخت مابقي ثمن پيش بيني نشده است وتعهدخوانده ازاين حيث مطلق وبدون قيداست .رابعاً ادعاي جايزبودن قراردادنيزباتوجه به حكم مندرج درماده 219قانون مدني (اصل لزوم در قراردادها)قابل پذيرش نمي باشد.خامساًخوانده دعوي صريحاً به تحويل اتومبيل موضوع قرارداد،تعهدنموده وتنظيم سندانتقال نيزازلوازم عرفي تعهدوتحويل مي باشدوعدم تصريح درموردتعهدبه تنظيم سندرسمي باتوجه به حكم مذكوردرمواد220و225قانون مدني نافي تعهدخوانده ازاين جهت نمي باشد سادساً حسب پاسخ استعلام واصله ازدايره شماره گذاري اداره راهنمائي و رانندگي تهران وارده به شماره 3791مورخ  14-11-69اتومبيل فوق الاشعاررسماً به نام خوانده دعوي مي باشد.علي هذادادگاه باتوجه به استدلال هاي يادشده ، دعوي خواهان راثابت تشخيص وبه استنادموادمذكورومواد1و2قانون مسئوليت مدني الف - حكم به الزام خوانده به تنظيم سندرسمي انتقال اتومبيل موصوف باخواهان رادريكي ازدفاتراسنادرسمي صادرواعلام مي نمايد ب - خوانده رابه پرداخت مبلغ 4660ريال بابت كليه خساراتي كه به سبب طرح دعوي بخواهان واردگرديده است محكوم مي نمايد.راي صادره حضوري است .
رئيس شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران - مسعودحائري
مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاه هاي حقوقي ، صفحه 65تا66
نشرميزان ، تابستان 1374

ارتباط با ما

:
:
:
: 2 + 8 =