خانه

ابطال سندمعامله ،بالملازمه ابطال سندمالكيت ملك راكه به اتكاسند معامله صادرشده است دربرداشته ومنافاتي بامواد22و24قانون ثبت ندارد


راي شماره : 3573-26/12/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
استنادشعبه چهارم دادگاه استان نهم به مواد22و24قانون ثبت اسناد واملاك درموضوع مانحن فيه بيمورداست زيراموادمزبورناظربه موردي است كه راجع به ملك درحدودقانون مذكوردرخواست ثبت شده ودرمدت مقرر اعتراضي نشده باشدكه دراين صورت پس ازانقضاءمدت اعتراض اقامه دعوي بعنوان تضييع حق پذيرفته نيست ودرموردبحث فرجامخوانده بدون داشتن مجوزواستحقاق 38دقيقه و33ثانيه ازريگستان پلاك 250اصلي و634فرعي رابه غيرانتقال داده است بنابراين سندمعامله شماره 5752-19/9/35باطل و بالملازمه سندمالكيت كه به اتكاءسندمزبورصادرشده ملغي الاثرودادنامه فرجامخواسته به اتفاق آراءنقض وختم امربه شعبه ديگردادگاه استان نهم ارجاع مي شود.

* سابقه *
ابطال سندانتقال املاك
آثارثبت انتقال

بدوافرجامخواه قيمومتاازطرف زينت بطرفيت بانوقمرزوجه مرحوم محمدونورمحمددادخواست به دادگاه شهرستان مشهدتقديم وتوضيح داده كه در گواهينامه حصروراثت شماره 571/72-30/9/34صادرازشعبه اول دادگاه بخش مشهدكه درنتيجه خدعه وتزويروتشبث به تقلب نورمحمدوكيل بانوقمرزوجه مرحوم محمدفرزنداينجانبه صادرگرديده اينجانبه راكه مادرمحمدهستم اولاداومعرفي ودرموردماترك زينت متوفات دوم كه طبق مقررات مذهب حنفي سه پنجم متعلق به زينت خواهراودوپنجم بقيه متعلق به مادرش قمرمي باشدكلا درسهم بانوقمرقرارداده نامبرده هم باعلم به اين تجاوزكه باوكيل خودتباني كرده ازگواهي نامه مزبورسوءاستفاده نموده وطبق سندرسمي شماره 5752،86 دقيقه و15ثانيه ريگستان پلاك 250اصلي و5/11سهم از24سهم يكباب منزل شماره 422ومحوطه آنراكه درطيبات ازمرحوم محمدباقي مانده به مبلغ صدهزار ريال به نورمحمدانتقال داده واوهم به ديگري منتقل نموده چون بعداحصر وراثت درتاريخ 11/12/36تصحيح شده وسهم قمرازدونفرمتوفاي مرقوم 47 دقيقه و42ثانيه ريگستان و95سهم ودوپنجم سهم از360سهم خانه مي باشدوسند رسمي بعنوان معامله قطعي صرفاازنظرتجاوزوتضييع حق صغيروبرخلاف حقيقت ومغاير قانون بوده وجنبه كلاهبرداري داردباتقديم اين دادخواست ورونوشت حصروراثت و رونوشت قيم نامه ابطال سندقطعي شماره 5752 وتامين خسارات راخواستارشده است .
دادگاه پس ازجري مقدمات وتعيين وقت وانجام تشريفات قانوني و ملاحظه پرونده ثبتي وتوضيح درمقدمه راي .بموضوع رسيدگي وخلاصتاچنين راي داده است :"باملاحظه اينكه برطبق گواهينامه حصروراثت كه درتاريخ 11/12/36بنابه درخواست بانوقمراحدازخواندگان تصحيح شده سهم الارث مشاراليهاازماترك محمدوبانوزينت بطوركلي 47دقيقه و42ثانيه از16 سهم قنات ريگستان پلاك 250اصلي و95ودوپنجم سهم از360سهم ششدانگ منزل پلاك شماره 422فرعي ومحوطه 634فرعي از250اصلي بالغ مي گردددرحالي كه مورد معامله بشرح سندشماره 5752 كه به وراثت ازدونفرمتوفاي فوق الذكربه نورمحمدانتقال داده شده 86دقيقه و15ثانيه ازريگستان و5/11سهم از24سهم منزل ومحوطه "5/172سهم از360سهم "مي باشدنسبت به ميزان اضافي نامبرده محق درانجام معامله نبوده است وچون ازناحيه خواندگان دفاع موثري نشده واز طرفي دعوي خواهان به كيفيتي كه طرح شده قانوني وموجه است به اجازه ماده 352 قانون مدني وماده 357قانون آئين دادرسي مدني حكم به ابطال سندشماره 5752 19/9/35دفتراسنادرسمي شماره 32طيبات نسبت به 38دقيقه و32ثانيه ريگستان بلاك 250اصلي و14/5 سهم ازمنزل پلاك 422ومحوطه 634فرعي كه اضافه برسهم الارث بانوقمرموردانتقال واقع شده صادرمي گردد."
ازاين راي بانوقمرجداگانه به تقديم دادخواست پژوهشي مبادرت نموده وازلحاظ عدم رفع نقص دادخواست درموقع مقرردادخواست پژوهشي او ردشده وازآن قرارفرجامخواسته كه ابرام شده ودادخواست پژوهشي نورمحمد جداگانه به جريان گذارده شده وپس ازرسيدگي شعبه اول دادگاه استان دهم چنين راي داده است :
اعتراضات پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته به اين خلاصه است : 1- دادگاه بدوي بدون اينكه دادخواست وضمائم راابلاع نمايدوقت تعيين كرده است وبه اعتراض اينجانب دراين خصوص توجهي مبذول نداشته است ،2- پژوهشخوانده بااينكه مستحضربوده كه دراقامتگاه اجباري مي باشم برخلاف واقع اقامتگاه دائمي راتعيين نموده وبااينكه ازمحل سكونت اجباري خود دادگاه رامستحضرنموده ام معذالك به اين قسمت التفاتي نشداست ،3-اخطار مربوط راماموربه شخص ذيصلاحيت ابلاغ ننموده است ،4- بااينكه نسبت به پلاكهاي موردبحث سندمالكيت صادرشده وطبق قانون دعوي به املاك ثبت شده پذيرفته نمي باشدمعذالك دادگاه بدوي برخلاف قانون مبادرت به صدورحكم نموده وبراي احرازاين قسمت اعطاءگواهينامه براي اخذموارداستفاده از پرونده هاي ثبتي موردتقاضااست .گواهينامه موردتقاضاي پژوهشخواه به وي تسليم شده ودرنتيجه اداره ثبت جام ضمن نامه شماره 4970-18/7/39چنين اشعارداشته كه "نسبت به يكساعت وبيست وشش دقيقه وشش ثانيه ازمدار16 سهم ششدانگ يك قطعه محوطه شماره 634ضمن ثبت 2830صفحه 562 دفتر79و ثبت 8691صفحه 573 دفتر80سندصادرگرديده ولي تاكنون سندمالكيت يازده سهم ونيم مشاع از24اصلي بخش 14مشهدواقع درطيبات صادرنشده درتاريخ 12/4/39دستورارسال پرونده به دادگاه بخش جام داده شده تاپرونده هاي ثبتي راخواسته ووضع فعلي پلاكهاي موردبحث راتعيين ودرپرونده منعكس سازند."دادرس دادگاه بخش مذكوربموجب صورت مجلس مورخ 14/8/39 خلاصه اي ازجريان پرونده رابه شرحي كه درنامه اداره ثبت اشعارگشته در پرونده منعكس نموده است .
اعتراض پژوهشخواه ازلحاظ نتيجه بشرحي كه ذيلااشعارمي داردوارد مي باشد:الف - طبق نامه ثبت ومندرجات پرونده بدوي مسلم است كه نسبت به 38دقيقه و33ثانيه ريگستان پلاك 25اصلي ومحوطه 634فرعي كه دادرس دادگاه بدوي حكم به ابطال آن صادرنموده سندمالكيت صادرشده است .
ب - مطابق ماده 22و24قانون ثبت پس ازثبت ملك دردفتراملاك وبعد ازسپري شدن مدت اعتراض دعوي اينكه ضمن جريان ثبتي تضييع حق شده مسموع نمي باشد.
ج - هرچندپژوهشخوانده ضمن لايحه مورخ 2/8/38اشعارداشته كه اسناد مالكيت بدين جهت كه طبق موازين قانوني صادرنشده مجعول است ولي باملاحظه مندرجات لايحه مذكورومحتويات پرونده مسلم است كه اسنادمالكيت نزد پژوهشخواه نبوده تاقادربه ارائه آن باشدچه آنكه بنابه گواهي اداره ثبت جام قسمتي ازاموال موردبحث به ديگران انتقال يافته وبااين كيفيت وبر تقديراينكه منظورپژوهشخوانده ازكلمه جعل كه جعل مصطلح قانوني باشداساسا بادرنظرگرفتن مندرجات صورت مجلس مورخ 12/8/39كه به وسيله دادرس دادگاه بخش جام تنظيم شده دفاع مذكورموثردردادخواهي نمي باشد.گرچه دعوي اقامه شده بعنوان ابطال سندانتقالي است ليكن ترديدي نيست كه دعوي مذكورعبارت اخري ملازم باابطال سندمالكيت است .
د- بادرنظرگرفتن جهات مذكوردادنامه پژوهشخواسته درقسمت پلاكهاي مصرح دريندالف مخدوش بوده وبااجازه ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني بااعلام فسخ دادنامه دراين خصوص قراررددعوي پژوهشخوانده صادرمي شودونسبت به پنج سهم وچهارده صدم سهم ازمنزل پلاك 422چون طبق گواهي اداره ثبت سندمالكيت صادرنشده وبشرحي كه دردادنامه پژوهشخواسته اشعار گشته پژوهشخواه محق درانجام معامله نبوده تاييددادنامه دراين خصوص اعلام مي گردد.
ازاين راي فرجامخواهي شده وشعبه پنجم ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
اعتراضات فرجامي بردادنامه فرجامخواسته واردبنظرمي رسدزيرا ماده 22قانون ثبت اسنادسندي رامعتبرشناخته كه مطابق قانون به ثبت رسيده باشدوبه حكايت پرونده عمل جريان ثبت 38دقيقه و33ثانيه ريگستان پلاك 250 اصلي ومحوطه 634فرعي كه به صدورسندمنتهي شده به خلاف ماده مارالذكراست و ازاين جهت به اتفاق آراءاين قسمت ازحكم مزبورنقض وختم امربه شعبه ديگر دادگاه استان نهم ارجاع مي شودودرقسمت مربوط به خانه حكم مزبورصحيحا صادرگرديده وعيناابرام مي شود.
شعبه چهارم دادگاه استان نهم كه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده راي داده است به اينكه :
هرچنددعوي پژوهشخوانده ابطال سندمعامله شماره 5752-19/9/35است ومشاراليهاتقاضائي راجع به ابطال سندمالكيت 38دقيقه و33ثانيه پلاك 250 ريگستان ومحوطه 634فرعي نكرده است ليكن چون بنابه حكايت پرونده نسبت به پلاكهاي فوق الذكرسندمالكيت صادرگرديده وصدورحكم برابطال سندمعامله ملازمه بابي اعتباري سندمالكيت داردومطابق مواد22و24قانون ثبت ،نسبت به املاكي كه مطابق باقانون به ثبت برسددعوي تضييع حق درجريان ثبت ازكسي پذيرفته نمي گرددومالك كسي شناخته مي شودكه ملك بنام وي دردفترثبت شود، بنظردادرسان دادگاه رعايت مقررات قانون موضوع موادمزبورناظربر تشريفات مقرربراي ثبت املاك است كه دراين موردرعايت شده است بنابر اين دعوي ابطال سندمعامله نتيجتادعوي عليه سندمالكيت بوده كه قانونا قابل استماع نمي باشد،اعتراض پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته نسبت به 38دقيقه و33ثانيه ازپلاك 250ريگستان و634فرعي واردبوده ،دادنامه مزبورمخدوش است وبافسخ آن نسبت به پلاكهاي فوق رددعوي پژوهشخوانده اعلام مي شود.
ازاين راي فرجامخواهي شده است موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح وبه اتفاق آراءبشرح زيرراي به نقض دادنامه فرجامخواسته داده اند:
مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي صفحه 128 تا 133
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ سال 1343

ارتباط با ما

:
:
:
: 5 + 2 =