خانه  //  ثبت و وقف نظریات   //  نظریات ثبت   //  معافيت شهرداري از پرداخت ماليات و حق الثبت شامل معافيت از حق التحرير نمي شود.
معافيت شهرداري از پرداخت ماليات و حق الثبت شامل معافيت از حق التحرير نمي شود.
سؤال
طبق ماده (109) قانون شهرداريها، شهرداري ا ز پرداخت حق الثبت املاک و ماليات معاف است. ليکن دفاتر اسناد مبالغي به عنوان حق الثبت دريافت مي نمايند و حق الثبت را شامل حق الثبت زمان انتقال نمي دانند، آيا نظر دفاتر اسناد صحيح است يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
ماده (159) (1) قانون شهرداريها، صراحتاً شهرداريها را از پرداخت حق الثبت املاک و ماليات معاف کرده است، بديهي است که اين معافيت شامل حق الثبت اسناد و حق التحرير نمي باشد، بنابراين اخذ هرگونه حق الثبت املاک و ماليات از شهرداري خلاف ماده فوق الذکر است.

ارتباط با ما

:
:
:
: 2 + 13 =