خانه
قانون تفسیر راجع به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

‌موضوع استفسار:
‌آیا معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی
جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372.6.7 در فاصله زمانی‌میان ایجاد مناطق آزاد و شروع
فعالیت تا زمان تصویب قانون یاد شده قابل اعمال است یا خیر؟
‌نظر مجلس :
‌ماده واحده - معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون فوق‌الذکر در فاصله زمانی میان
ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون یاد‌شده نیز قابل اعمال
می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم فروردین
ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1374.1.30
به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری


تاریخ تصویب :
1374/01/21
مرجع تصویب :
مصوبات مجلس شورا

ارتباط با ما

:
:
:
: 15 + 6 =