خانه

ماده واحده ـ مهلت مقرر در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران ‌آن مخصوص زمینهایی است که مشمول تبصره ذیل همان ماده است و برای مساحتهای زاید بر آن‌ نیازی به دادن مهلت از جانب دولت نیست بلافاصله به تملک دولت درخواهد آمد.

تبصره ـ اراضی موات واقع در داخل محدوده شهرکها مشمول ماده یک این قانون هستند و دارندگان پروانه احداث مجتمع های مسکونی و شهرکها در صورتی که از تاریخ تصویب این قانون ‌نسبت به احداث تاسیسات زیربنایی اقدام نموده باشند ولی نتوانند در مهلت مقرر در پروانه ‌ساختمانی خود واحدهای مسکونی مورد نظر را بسازند آن قسمت از اراضی که ساخته نشده است به ‌تملک دولت درخواهد آمد.

در صورت تملک اینگونه اراضی بهای تاسیسات زیربنایی شهرک ها مشروط بر آنکه به تشخیص ‌دولت قابل بهره برداری و سکونت باشد با نظر کارشناس قابل پرداخت خواهد بود.

بهای اعیانی و مستحدثات ایجاد شده در سایر زمینهایی که بموجب این قانون به تصرف دولت‌ در می‌آید نیز به ترتیب فوق قابل پرداخت است‌.

ارتباط با ما

:
:
:
: 9 + 13 =