خانه

‌ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون سازمان حفظ نباتات وابسته به وزارت كشاورزي تشكيل مي‌گردد اين سازمان داراي شخصيت حقوقي است و‌به وسيله يك رييس به انتخاب وزير كشاورزي اداره خواهد شد.

‌تبصره - انتخاب ذيحساب سازمان به عهده وزير دارايي است.

‌ماده 2 - سازمان حفظ نباتات داراي شورايي است كه از اشخاص زير تشكيل مي‌شود:

1 - وزير كشاورزي

2 - معاون فني وزارت كشاورزي

3 - معاون وزارت دارايي

4 - معاون وزارت كشور

5 - معاون وزارت بهداري يا يك كارشناس به انتخاب وزير بهداري

6 - رييس مؤسسه بررسي آفات و بيماري‌هاي گياهي

7 - رييس سازمان حفظ نباتات

8 - مدير عامل بنگاه شيميايي و سه نفر كارشناس دفع آفات با شخصيتهايي كه كار آنها با دفع آفات ارتباط دارد به انتخاب وزير كشاورزي. وزير‌كشاورزي و در غياب او معاون فني وزارت كشاورزي عهده‌دار رياست شورا خواهد بود.

‌ماده 3 - شورا جلسات ماهيانه خواهد داشت و در مواقع لزوم بر حسب دعوت وزير كشاورزي يا تقاضاي رييس سازمان جلسه فوق‌العاده تشكيل‌خواهد داد.

‌ماده 4 - وظايف سازمان حفظ نباتات به شرح زير است:

‌الف - مبارزه با آفات و بيماري‌هاي عمومي نباتات و آفات و بيماري‌هاي قرنطينه‌اي داخلي به تشخيص شوراي حفظ نباتات و تصويب وزارت‌كشاورزي به هزينه دولت و به طور رايگان.

ب - مشاركت در امر مبارزه با آفات و بيماريهايي كه جزو آفات عمومي نباتات منظور نشده ولي وزارت كشاورزي مبارزه با آن آفت را همگاني‌اعلام كند.

ج - اجراي وظايفي كه طبق تبصره ماده 6 و مواد 7 و 9 و بند ج و در ماده 10 و مواد 11 و 12 و 13 و 14 و 18 و 21 اين قانون به عهده سازمان‌حفظ نباتات محول گرديده است.

‌ماده 5 - وظايف شورا:

1 - تصويب برنامه كار سالانه سازمان حفظ نباتات كشور.

2 - تصويب فهرست آفات و بيماري‌هاي عمومي نباتات و قرنطينه‌اي داخلي.

3 - تصويب بودجه تفصيلي و اصلاح بودجه سازمان به ميزان اعتبار مصوب.

4 - بررسي گزارش‌هاي سازمان حفظ نباتات يا اطلاعاتي كه از منابع مختلف به دست مي‌آيد و اظهار نظر و صدور دستورهاي لازم.

5 - انجام وظايفي كه طبق مواد 9 و 10 و 13 و 21 اين قانون به عهده شورا محول گرديده است.

‌ماده 6 - هرگاه وزارت كشاورزي به منظور جلوگيري از اشاعه آفات و بيماري‌هاي نباتي و انباري اجراي عمليات مبارزه را به طور همگاني براي‌مدت معيني در مناطق ضروري تشخيص دهد مراتب را به وسايل مقتضي به اطلاع عموم خواهد رسانيد كليه شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزان و‌صاحبان يا مستأجرين مزارع و باغات و دارندگان محصولات كشاورزي موظف به مبارزه طبق دستورها و راهنمايي‌هاي فني سازمان حفظ نباتات‌مي‌باشند.

‌تبصره - سازمان حفظ نباتات موظف است نوع و تركيب سموم و نحوه مبارزه و موقع و طريقه حفاظت از مسموميت براي انسان و دام و دستورات‌بهداشتي آن را در هر منطقه به وسائل مقتضي به اطلاع عموم برساند.

‌ماده 7 - در اجراي ماده 6 اين قانون هرگاه كساني وسايل و امكانات مبارزه نداشته باشند با پرداخت هزينه مبارزه به سازمان اختيار مي‌دهند و‌سازمان مكلف است اقدام به مبارزه كند. اگر شخصي به طريق فوق عمل نكند سازمان راساً يا به وسيله شركت‌هاي خصوصي دفع آفات يا اشخاص و يا‌به هر طريق ديگري كه صلاح بداند اقدام به مبارزه نموده و هزينه تمام شده را به اضافه ده درصد آن به وسيله اجراي ثبت اسناد وصول كند.

‌تبصره - سازمان حفظ نباتات مجاز است در مواقع ضروري در مورد مبارزه همگاني به پيشنهاد شوراي حفظ نباتات و تصويب وزير كشاورزي با‌مواد و وسائل و لوازم دولتي با كشاورزان و باغداران تشريك مساعي كند.

‌ماده 8 - سازمان‌هاي خصوصي و دولتي و مؤسسات وابسته به دولت به طور مستقيم يا غير مستقيم به امر كشت و تهيه و نگاهداري محصولات‌كشاورزي مبادرت مي‌كنند مكلفند در مورد مبارزه با آفات و بيماري‌هاي نباتي دستورات فني سازمان حفظ نباتات را به موقع اجرا گذارند.

‌ماده 9 - وزارت كشاورزي بر حسب پيشنهاد شوراي حفظ نباتات مجاز است به منظور جلوگيري از اشاعه آفات و بيماري‌هاي نباتي كشت نباتاتي را‌در هر منطقه از كشور براي مدتي كه ضروري بداند ممنوع يا محدود سازد. در اين قبيل موارد سازمان حفظ نباتات مكلف است مراتب را سه ماه قبل از‌فصل كشت به وسائل مقتضي به اطلاع عموم برساند و صاحبان اشجار و زراعات موظف به اجرا هستند و همچنين سازمان حفظ نباتات مجاز است‌ورود و خروج محصولات كشاورزي يا متفرعات آن را از يك ناحيه به ناحيه ديگر ممنوع يا موكول به انجام عمليات گندزدايي و نظاير آن در مزارع و‌كارخانجات و انبارها بكند. اشخاصي كه مقررات اين ماده را اجرا نكنند در مورد زراعات و اشجار آنها طبق بند ج ماده 10 عمل خواهد شد و نسبت به‌محصولات كشاورزي و متفرعات آن عين جنس به نفع دولت ضبط مي‌شود.

‌تبصره - همزمان با اعلام ممنوعيت كشت نوعي محصول وزارت كشاورزي موظف است محصول يا محصولات ديگري را كه مي‌تواند جانشين‌زراعت ممنوعه شود به زارعان معرفي كند.

‌ماده 10 - در مواردي كه به منظور جلوگيري از اشاعه آفات و بيماري‌هاي نباتي معدوم كردن محصولات كشاورزي و يا نباتات و اشجار و يا بقاياي‌آنها به پيشنهاد شوراي حفظ نباتات و تصويب وزارت كشاورزي ضروري تشخيص داده مي‌شود به ترتيب زير عمل خواهد شد:

‌الف - در مورد زراعات تا 4 برابر قيمت شخم و بذر و هزينه نگاهداري بر حسب نوع آفت و نبات مورد كشت و دوران رشد آن طبق نظر اداره‌كشاورزي محل خسارت تعيين و پرداخت خواهد شد.

ب - در مورد اشجار با نظر يك كميسيون سه نفري مركب از نماينده وزارت كشاورزي و يك نفر كارشناس كه بر طبق مقررات دادگستري انتخاب‌مي‌شود و صاحب اشجار يا نماينده او و در صورتي كه چند نفر مشاعاً مالك اشجار باشند يك نفر به نمايندگي آنان خسارت را تعيين مي‌كند و خسارت‌به ميزان تعيين شده پرداخت خواهد شد.

ج - معدوم كردن بقاياي زراعات و اشجار و محصولات آلوده به آفات و بيماري‌هاي نباتي از طرف كشاورزان و صاحبان مزارع و باغات با اخطار‌كتبي سازمان حفظ نباتات در مدت تعيين شده لازم‌الاجرا است.

‌د - هر گاه نباتي در مناطق ممنوعه كشت شده باشد معدوم كردن آن از طرف سازمان حفظ نباتات بدون پرداخت خسارت به عمل مي‌آيد.

‌تبصره - در صورت استنكاف كشاورزان و باغداران و صاحبان محصولات كشاورزي از اجراي اين ماده مأمورين انتظامي مكلفند حداكثر در ظرف‌چهل و هشت ساعت از تاريخ اخطار به ذينفع نسبت به اجراي مقررات اين ماده با مأمورين سازمان حفظ نباتات همكاري كنند.

‌ماده 11 - وارد كردن بذر - پياز - قلمه - پيوند - ريشه - ميوه - نهال و تخم نباتات و به طور كلي هر گونه نبات و قسمت‌هاي نباتي به كشور‌مستلزم تحصيل پروانه قبلي از وزارت كشاورزي است به اشخاصي كه بدون پروانه اجناس مزبور را وارد كنند اخطار مي‌شود كه حداكثر در ظرف مدت‌يك ماه به خارج از كشور برگردانند والا با حضور نماينده سازمان حفظ نباتات در گمرك معدوم خواهد شد.

‌ماده 12 - نباتات و محصولات كشاورزي يا متفرعات آنها كه با پروانه به يكي از مراكز گمرك وارد و در نتيجه رسيدگي معلوم شود كه به علت‌آلودگي به آفات و بيماري‌هاي قرنطينه‌اي به صورت موجود قابل ترخيص نيست در صورتي كه به تشخيص وزارت كشاورزي با گندزدايي بتوان آفت را از‌بين برد به هزينه صاحبان آن گندزدايي شده و سپس اجازه ترخيص داده خواهد شد در غير اين صورت مراتب از طرف سازمان حفظ نباتات به صاحبان‌آن اخطار خواهد گرديد تا در مدتي كه تعيين مي‌شود آنها را از كشور خارج كنند در صورتي كه صاحبان كالاي مزبور پس از كشور خارج نكنند از طرف‌سازمان مزبور بدون پرداخت خسارت معدوم خواهد شد. در مورد هزينه‌هاي گندزدايي در صورتي كه صاحب كالا تا تاريخ اعلام شده نسبت به پرداخت‌آن اقدام نكند كالا از طرف سازمان حفظ نباتات پس از گندزدايي به فروش رسيده و بعد از استيفاء حقوق دولت و هزينه‌هاي مربوط باقي مانده بهاء به‌صاحب آن داده خواهد شد.

‌ماده 13 - سازمان حفظ نباتات مكلف است براي جلوگيري از مسموميت انسان و دام و زنبور عسل دستورات فني لازم وضع و با تصويب شوراي‌حفظ نباتات آن را ضمن تنظيم دستورالعمل‌هاي جامع به اطلاع عموم برساند.

‌ماده 14 - تشكيل مؤسسات و شركت‌هاي خصوصي دفع آفات منوط به دريافت پروانه از سازمان حفظ نباتات مي‌باشد و سازمان مزبور در اين‌مؤسسات حق نظارت فني خواهد داشت. صاحبان اين مؤسسات و شركتها موظفند مقرراتي را كه از طرف سازمان حفظ نباتات تدوين و توصيه‌مي‌گردد اجرا كنند والا پروانه آنها لغو خواهد شد.

‌تبصره 1 - مؤسسات و شركت‌هاي دفع آفات كه قبل از تصويب اين قانون تأسيس شده‌اند تابع مقررات اين قانون خواهند بود.

‌تبصره 2 - مأمورين انتظامي مكلفند به تقاضاي سازمان حفظ نباتات از ادامه فعاليت مؤسسات و شركت‌هاي دفع آفات كه فاقد پروانه فوق‌الذكر‌مي‌باشند جلوگيري كنند. اجراي اين حكم در مورد مؤسسات و شركت‌هاي دفع آفات كه قبل از تصويب اين قانون تأسيس شده‌اند شش ماه پس از تاريخ‌تصويب اين قانون خواهد بود.

‌ماده 15 - شركتها و مؤسسات خصوصي دفع آفات مشمول تبصره 1 ماده 7 اساسنامه بانك كشاورزي ايران مي‌باشند.

‌ماده 16 - وزارت كشاورزي هر سال فهرست آفات و بيماري‌هاي عمومي و قرنطينه‌اي موضوع بند الف ماده 4 اين قانون را پس از تصويب هيأت‌وزيران به وسائل مقتضي به اطلاع عموم خواهد رسانيد.

‌ماده 17 - ورود و ساخت و تبديل و بسته‌بندي و توزيع و صدور كليه سموم دفع آفات و بيماري‌هاي نباتي و هورمون‌هاي نباتي و علف‌كشها‌محتاج اخذ پروانه از طرف وزارت كشاورزي است.

‌ماده 18 - فروشندگان سموم دفع آفات و بيماري‌هاي نباتي و هورمون‌هاي نباتي مكلفند پروانه از سازمان حفظ نباتات اخذ و با بهايي كه سازمان‌براي مواد مزبور تعيين مي‌كند به فروش برسانند در صورت عدم رعايت مقررات اين ماده طبق تبصره 2 ماده 14 نسبت به آنان رفتار خواهد شد.

‌تبصره - در صورتي كه سموم يا هورمون‌هاي نباتي كه به معرض فروش گذاشته مي‌شود با مشخصات پروانه تطبيق نكند وزارت كشاورزي مكلف‌به جلوگيري از فروش و ضبط آن خواهد بود.

‌ماده 19 - وزارت دارايي مكلف است اعتبارات سازمان حفظ نباتات را به ميزان مصوب در بودجه كل كشور به اقساط چهارگانه در ابتداي هر فصل‌در اختيار سازمان مزبور بگذارد.

‌ماده 20 - در صورت حمله آفات و بيماري‌هاي پيش‌بيني نشده كه هزينه آن در بودجه منظور نگرديده نيز وزارت كشاورزي مكلف به مبارزه فوري‌است و دولت اعتبارات لازم را تأمين خواهد كرد.

‌ماده 21 - در مواردي كه خريد سموم و وسايل و هزينه‌هاي مربوط به دفع آفات فوريت داشته باشد رييس سازمان حفظ نباتات مجاز است به‌تشخيص شوراي حفظ نباتات و تصويب وزير كشاورزي تا مبلغ پنج ميليون ريال بدون رعايت مقررات مناقصه خريداري و مصرف كند.

‌ماده 22 - به وزير كشاورزي اجازه داده مي‌شود به مأمورين مبارزه با آفات كمك هزينه صحرايي كه مبلغ آن از ميزان فوق‌العاده آنان تجاوز نكند‌بپردازد.

‌ماده 23 - در صورتي كه خساراتي ناشي از تعلل يا عدم رعايت نكات فني شركتها يا مؤسسات دفع آفات يا فروشندگان سموم وارد آيد و شاكي به مراجع‌قضايي مراجعه كند مراجع قضايي مكلفند به اين قبيل شكايات خارج از نوبت رسيدگي كنند.

‌ماده 24 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون را وزارت كشاورزي ظرف سه ماه از تاريخ تصويب تهيه و پس از تصويب دولت به موقع اجرا مي‌گذارد.

‌ماده 25 - دولت مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد.

‌قانون بالا مشتمل بر 25 ماده و 8 تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه 15 اسفند ماه 1345 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه‌شنبه دوازدهم‌ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

ارتباط با ما

:
:
:
: 1 + 1 =