خانه

عملکرد بعضی از کمسیون های ماده100 قانون شهرداری

بپيوست تصويرنامه شماره 82/88921 مورخ 09-09-82 مدير کل محترم دفتر هماهنگي و پيگيري امور شوراها، منضم به تصوير بخشنامه شماره 3828/13/23 مورخ 4-08-82 وزير محترم کشور در خصوص عملکرد بعضي از کميسيونهاي ماده 100 قانون شهرداري جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.

ارتباط با ما

:
:
:
: 9 + 8 =