خانه

خودداری از طرح اموری که منجر به تغییر کاربری در شهرها می گردد در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

نظر به اقدامات کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری، پیرو اختیارات ناشی از تبصره های ماده مذکور و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در کلیه شهرهای کشور با هدف رسیدگی به تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای خلاف ضوابط و مقررات در شهرها و اهمیت این امر در ساماندهی کالبدی شهرها و هدایت آنها در ایجاد محیط زیست مطلوب در تعادل بخشی امور حسب طرحهای مصوب توسعه شهری که ملاک عمل شهرداریهاست، لذا در برخی از شهرها کمیسیونهای یاد شده در اخذ تصمیمات، وارد مسائل تغییر کاربری می گردند که خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات کمیسیون مطروحه می باشد و کلیه شهرداریها و کمیسیونهای مذکور موظفند در اموری که منجر به تغییر کاربری در شهرها می گردد از طرح موضوع در کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری خودداری نمایند علیهذا ترتیبی اتخاذ گردد که مراتب به شهرداریهای استان و اعضاء کمیسیون مذکور ابلاغ نمایند. مفاد فوق لازم الاجرا و عدول از آن موجب پیگیرد قانونی است.

ارتباط با ما

:
:
:
: 14 + 3 =