خانه

آيين نامه نامگذاري معابر و ميدانها و پارکها
مصوب 7 ارديبهشت ماه 1348

ماده 1 ـ بمنظور نامگذاري معابر، ميادين و پارکهاو اجراء مقررات بند 27 ماده 55 قانون اصلاح قانون شهرداري هامصوب بهمن 1354مقررات زير وضع و تصويب ميگردد:

ماده 2 ـ نامگذاري معابر ـ ميادين و پارکهابه وسيله کميسيون مرکب ازدونفراز استادان دانشکده ادبيات و مديراداره کل شهرسازي و نماينده وزارت فرهنگ و هنر و نماينده انجمن شهرانجام ميگيرد.

ماده 3 ـ رياست کميسيون با معاون امور اجتماعي و مطبوعاتي شهرداري است و در غياب ايشان با نماينده انجمن شهر در کميسيون مذکور خواهد بود. (1)

ماده 4 ـ کميسيون داراي يک منشي تخصص ديده و يک ماشين نويس خواهد بود که از بين کارکنان شاغل فعلي شهرداري تهران از طرف شهردار انتخاب خواهند شد که در تمام اوقات اداري انجام وظيفه خواهند نمود.

ماده 5 ـ تصميمات کميسيون نامگذاري معابر با کثريت آراء معتبر است .

وظايف
ماده 6 ـ وظيفه کميسيون نامگذاري معابر مطالعه و بررسي در خصوص نام معابر، ميادين و پارکها، و تعيين نام مناسب جهت آنهاست .

ماده 7 ـ در تعيين نام بايد از اسامي مشاهير، بزرگان علم و ادب و پادشاهان و رجال سياسي و اشخاص خير ونيکوکار و عرفا و زهاد نامي و شهرها و محلها و روزهاي تاريخي و گل ها و نام هايي که معاني عام داشته باشند، استفاده گردد.

ماده 8 ـ معابر فرعي را ميتوان بوسيله اعداد مانند: پنجم، ششم نامگذاري کرد.

ماده 9 ـ کميسيون نامگذاري بايد نمونه لوحه نام معابر را از نظر رنگ و شکل تصويب نموده و دستور نصب آنرا را در اماکني که بسهولت مورد توجه و نظر قرار گيرد، بدهد.

ماده 10 ـ معابر، ميادين و پارکها که قبل از تصويب اين آييننامه براي آنها نام خاصي در نظر گرفته شده است ، به همان نام ناميده خواهند شد مگر آنکه به تشخيص کميسيون نامگذاري آن نام نامناسب يا مکرر باشد که در اين صورت نسبت بتعيين نام جديدي از طرف کميسيون با توجه بتقدم تاريخ نامگذاري در مورد نامهاي مکرر براي آن ها اقدام خواهد شد.

ماده 11 ـ کميسيون نامگذاري دفتر خاصي مشتمل بر نام گذر ، خيابان، ميدان و پارکها تنظيم مينمايد، بنحويکه مراجعه به آن از نظر پيدا کردن نام و نشان خيابان يا گذر و غيره سهل و ميسر باشد.

ماده 12 ـ تخصيص نام خارجي بيکي از خيابانها، ميادين و پارکهاي شهر تهران با تصويب انجمن شهر بعمل خواهد آمد.

ماده 13 ـ نواحي شهرداري تهران مکلفند حداکثر ظرف ششماه پس از تصويب و ابلاغ اين آييننامه نام کليه گذرها، خيابانها، ميادين و پارکهاي موجود در ناحيه خود را به کميسيون نامگذاري اعلام نمايند و خيابانها و پارکهاي بدون نام را با ذکر خصوصيات هر يک معرفي نمايند و در صورت احداث گذر، خيابان يا پارک جديد نيز بلافاصله مراتب را به کميسيون نام گذاري اعلام نمايند.

ماده 14 ـ نام پارک هاي عمومي شهر با پيشنهاد شهرداري وتصويب انجمن شهر تعيين خواهد شد.

ماده 15 ـ تابلوهاي اسامي مصوبه از طرف شهرداري نواحي ميبايستي با خط فارسي و لاتين تهيه و نصب گردد.
تبصره : باعضاء کميسيون نامگذاري بمناسبت خدمتي که انجام خواهند داد، حق حضور مناسبي با تصويب شهردار پايتخت پرداخت ميشود.

ماده 16 ـ اين آييننامه مشتمل بر 15 ماده و يک تبصره است .

1) اصلاحي بموجب تصويب نامه شماره 3499 ـ 48/9/12 انجمن شهر پايتخت ( مصوب 48/9/9 جلسه رسمي انجمن شهر پايتخت ).

ارتباط با ما

:
:
:
: 11 + 5 =