خانه  //  نمایشگاه  //  گسترش فضای سبز تهران و مواردی که باید در برنامه ریزی توسعه سال73مدنظر قرار گیرد

گسترش فضای سبز تهران و مواردی که باید در برنامه ریزی توسعه سال73مدنظر قرار گیرد

باعنايت به روند رضايت بخش توسعه فضاي سبزشهرتهران درسالهاي اخير،درنظراست درسالجاري عمليات توسعه باروندي صحيح ترنيزادامه يابد.دراين راستا اقداماتي توسط اين سازمان انجام پذيرفته که بشرح زيرجهت استحضارواستفاده در برنامه ريزي توسعه سال 1373 ارائه ميگردد.
1- اراضي ملي شده :قراردادتحويل اراضي ملي شده تهران وحريم مربوطه في مابين اين سازمان وسازمان جنگلها و مراتع کشور منعقدگرديده است ،اراضي ملي شده منطقه خود را شناسائي و با هماهنگي معاونت جنگلهاي اين سازمان تدارک اجراي طرح توسعه جنگلکاري فراهم آيد.
2- اراضي موات : پلاکهاي اراضي موات مناطق بيستگانه توسط واحدتملک اراضي شهري شهرداري تهران تهيه شده وازطريق کارشناسان امورمناطق اين سازمان وفضاي سبزآن منطقه شناسائي گرديده ودراولين فرصت صورت آن تحويل آن منطقه خواهدشد.
الف - بدوا" ميبايست موقعيت پلاکهاي مذکوربرروي نقشه 1/2000 مشخص وبا قيد موات بودن آن ازکميسيون ماده پنج تقاضاي تصويب کاربري فضاي سبزرانمود.
ب - پس ازتصويب ميبايست ازطريق سازمان زمين شهري نسبت به تحويل قانوني آن جهت اجراي طرح اقدام شود.
3- اراضي واملاک مصوبه دار اجرانشده : درسطح مناطق بيستگانه توسط واحداملاک اين سازمان شناسائي و موارد هر منطقه بصورت جداول اطلاعاتي به آن منطقه ابلاغ گرديده است ميبايست جهت اجراي طرح مصوب آن ازطريق توافق با مالک وتملک آن اقدام شود.
4- فضاي سبز موجود بدون مصوبه : درسطح مناطق بيستگانه شناسائي گرديده وجداول مربوط به آن منطقه کتبا" ابلاغ گرديده است ،جهت بقا آنهاوحفظ فضاهاي سبزميبايست دراولين فرصت ازطريق دبيرخانه محترم کميسيون ماده پنج تقاضاي تصويب کاربري فضاي سبزعمومي رانمود.
5- فضاي سبزموجودمصوبه دار: در سطح مناطق بيستگانه شناسائي گرديده وجداول مربوطه نيزبه آن منطقه ابلاغ گرديده است ميبايست بطورجدي در مورد اسناد مالکيت آنها بررسي کامل صورت پذيرد.
خواهشمنداست مقررفرمائيد از هم اکنون جهت تهيه عرصه مناسب و بلامعارض اقدام نموده ،ضمنا" واحد املاک اين سازمان آمادگي خود را جهت همکاري اعلام ميدارد.

ارتباط با ما

:
:
:
: 12 + 11 =