خانه  //  نمایشگاه  //  ميزان درصد حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور

ميزان درصد حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور
شماره: 15797/ 4-5
تاريخ: 25/ 3/ 70

پيوست: دارد
به: سازمان برنامه و بودجه
موضوع: ميزان درصد حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور
نظر به اينكه به استناد ماده 41 قانون تامين اجتماعي درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور كه از تاريخ24/ 1/ 70 به بعد منعقد ميشوند در دويست و چهلمين جلسه شورايعالي تأمين اجتماعي به تصويب رسيده است. لذا به پيوست يك نسخه از اطلاعيه تهيه شده در اين خصوص ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرمائيد جهت اطلاع و رعايت آن به نحو مقتضي به كليه واحدهاي تابعه كه اقدام به انعقاد قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور با اشخاص حقيقي و حقوقي مينمايند ابلاغ گردد.
33-23/ 3
رزاق صادق
مدير كل درآمد

بسمه تعالي
اطلاعيه
قابل توجه كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، نهادها، شهرداريها، پيمانكاران و مهندسين مشاور
بمنظور تسهيل در امر محاسبه حق بيمه و صدور مفاصاً حساب قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور، شورايعالي تأمين اجتماعي باستناد ماده 41 قانون تامين اجتماعي درصد حق بيمه قراردادهائي را كه از تاريخ 24/ 1/ 1370 به بعد منعقد ميشوند تعيين و تصويب نموده است كه بشرح زير به اطلاع كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، نهادها، شهرداريها، شركتها، پيمانكاران و مهندسين مشاور ميرسد:
1- حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهائيكه در اجراي آنها تمامي مصالح بعهده واگذارنده كار (كارفرما) ميباشد و همچنين قراردادهائيكه موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب، فني، مشاوره، آموزش، طراحي، نقشه كشي، نقشه برداري، نظارت، حسابداري، حسابرسي، تنظيفات و … بوده و يا در اجراي كار نيازي به مصالح نباشد به مأخذ پانزده درصد(15%) ناخالص بهاء كل كاركرد به اضافه 9/ 1 حق بيمه متعلقه بابت بيمه بيكاري وصول ميشود.
2- حق بيمه ساير قراردادها به مأخذ هفت درصد(7%) ناخالص بهاءكل كاركرد باضافه 9/ 1 حق بيمه متعلقه بابت بيمه بيكاري تعيين و وصول ميگردد.
3- در موارديكه قسمتي از مصالح بعهده و هزينه پيمانكار و قسمتي بعهده و هزينه واگذارنده كار (كارفرما) ميباشد، ارزش مصالح واگذاري به پيمانكار به ناخالص بهاء اضافه شده و سپس حق بيمه آن به مأخذ هفت درصد ـ7%) باضافه بيمه بيكاري تعيين و وصول ميگردد. چنانچه كارفرما از اعلام ارزش مصالح واگذاري خودداري نمايد و يا گواهي ارائه شده برخلاف مفاد قراردادباشد حق بيمه كلاً به مأخذ پانزده درصد(15%) تعيين و وصول خواهد شد.
4- د رموارديكه عمليات قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و تواماً بصورت مكانيكي و دستي انجام گيرد به نسبت كاركرد انجام شده بصورت دستي حق بيمه بمأخذ پانزده درصد (15%) و به نسبت كاركرد مكانيكي حق بيمه به مأخذ هفت درصد (7%) تعيين و وصول ميگردد.
5- قراردادهاي طرحهاي عمراني مشمول مصوبات 129و143 شورايعالي تأمين اجتماعي موضوع بخشنامه 2800-54-6772-1 مورخ 28/ 6/ 64 سازمان برنامه و بودجه و همچنين قرار دادهايي كه بعداً مشمول مصوبات مذكور قرار گرفته اند ونيز پروژه هايي كه داراي مصوبات خاص از شوراي عالي تأمين اجتماعي هستند از نظر ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كماكان تابع مقررات مربوطه مي باشند .
6- حق بيمه قرار دادهايي كه قبل از 24/ 1/ 70 منعقد شده اند طبق ضوابط و مصوبات قبلي شورايعالي تأمين اجتماعي محاسبه ووصول ميگردد .
تذكر 1: منطور از ناخالص بها كل كاركرد شامل جمع كار كرد ارزي و ريالي ميباشد .
تذكر 2: تجهيزاتي كه پيمانكار طبق مفاد و شرايط قرار داد موظف به طراحي ، ساخت وياخريد آنها در خارج از كشور مي باشد و قيمت آنها از طريق گشايش اعتبار ارزي به پيمانكار پرداخت ميشود جزء كار كرد مشمول كسر ق بيمه تلقي نشده و از پرداخت حق بيمه معاف مي باشد .
تذكر 3: مواد پاك كننده در قرارداد تنظيمات و همچنين ابزار ووسايلي كه جهت انجام خدمات نصب ، فني ،طراحي ، نقشه كشي ، نقشه برداري و… مورد استفاده قرار ميگيرد مصالح تلقي نمي گردد .
تذكر 4: تجهيزات و ماشين آلات مربوط به كارخانجات ، پالايشگاهها ، تلمبه خانه ها و پايانه ها وچاههاي نفت و گاز ، تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب ، بيمارستانها ، آزمايشگاهها ، سرد خانه ها ، كشتارگاهها ، آشپزخانه ها ، نيروگاههاي برق ،سدها ، اسكله ها ، جايگاههاي بنزين و سوخت رساني ، آسانسور، بالا برها و پله هاي برقي ، خطوط انتقال نيرو ، تأسيسات مخابراتي وهمچنين لوله هاي نفت و گاز و متعلقات آن ، مخازن نفت و گاز ، كابلهاي برق و تلفن و لوله هاي آب وفاضلاب ، دكلها ، مقره ها ، لوله هاي جدار چاههاي عميق كه مصالح انحصاري توده و در اختيار شركتهاي ملي نفت ايران ، ملي گاز ايران ، توانير ، مخابرات و سازمانهاي آب و برق منطقه اي مي باشد جزء مصالحي كه ارزش آنها بايستي به كل كاركرد قرار داد افزوده شور محسوب نميگردد. انتظار دارد كليه پيمانكاران ، مهندسين مشاور و واگذارندگان كار بهنگام عقد قرار داد با توجه به شرايط و تعهدات طرفين ميزان حق بيمه راملحوظ نموده و پيمانكاران و مهندسين مشاور ضمن تسليم ليست كاركنان شاغل در اجراي قرار داد جهت استفاده از مزاياي قانوني به شعبه مربوطه حق بيمه متعلقه را نيز به مأخذ تعيين شده پرداخت تا در خاتمه عمليات قرارداد صدور مفاصاً حساب با مشكل مواجه نگردد.

33-1/ 3
اداره كل درآمد سازمان تأمين اجتماعي

ارتباط با ما

:
:
:
: 3 + 12 =