خانه  //  نظریات  //  نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه  //  ثبت  //  «درخواست تقسيم و افراز به طرفيت تمام مالکين مشاع اقامه مي‌شود و اگر مال در تصرف شخصي باشد هر يک از مالکين به نسبت سهم خود حق مطالبه دارند.»

نظريه شماره ۱۳۵/۷ مورخ ۸/۲/۱۳۶۶
«
درخواست تقسيم و افراز به طرفيت تمام مالکين مشاع اقامه مي‌شود و اگر مال در تصرف شخصي باشد هر يک از مالکين به نسبت سهم خود حق مطالبه دارند
سؤال: طرف دعوي تقسيم مال مشاع کيست؟ اگر مال مشاع در تصرف کسي باشد آيا همه مالکين بايد دادخواست بدهند؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
دعوي تقسيم و افراز بايستي به طرفيت کليه مالکين مشاع اقامه گردد؛ ليکن مطالبه مال مشاع از طرف يک يا چند تن از مالکين به نسبت سهم آنان بلااشکال است. اما تصرف هر يک از مالکين در مال مورد حکم منوط به اجازه کليه مالکين است. (ماده ۴۳ قانون اجراي احکام مدني)

ارتباط با ما

:
:
:
: 12 + 5 =