خانه  //  نظریات  //  نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه  //  ثبت  //  دعوي ابطال نقل و انتقالات مالي و دعوي ابطال دفترچه سند مالکيت به تنهايي غير مالي است.»

نظريه شماره ۶۱۵۵/۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۷
«
دعوي ابطال نقل و انتقالات مالي و دعوي ابطال دفترچه سند مالکيت به تنهايي غير مالي است
سؤال: آيا ابطال سند مالکيت از لحاظ ابطال تمبر هزينه دادرسي دعوي مالي بوده يا غير مالي مي‌باشد؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چنانچه منظور از ابطال سند مالکيت، ابطال نقل و انتقالاتي باشد که در سند مالکيت قيد گرديده دعوي مالي است و در صورتي که منظور ابطال دفترچه مالکيت خاصي باشد که بدون نقل و انتقال و به جهاتي در اختيار خوانده قرار گرفته است دعوي غير مالي تلقي مي‌شود.

ارتباط با ما

:
:
:
: 4 + 15 =